Rundskriv om filialetablering og fusjoner.

DatoFOR-1984-02-16-3908
DepartementFinansdepartementet
PublisertRundskriv
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§3, LOV-1961-05-24-1-§47, LOV-1961-05-24-2-§8, LOV-1961-05-24-2-§31 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelRundskriv om filialetablering og fusjoner

Kapitteloversikt:

1. Filialetableringer.

Etter forretningsbankloven § 8 første ledd og sparebankloven § 3 tredje ledd kan Bankinspeksjonen gi tillatelse til opprettelse av filial eller avdeling innenfor den kommune hvor banken har sitt hovedkontor. Etter de samme bestemmelser kan Kongen gi slik tillatelse også utenfor denne kommunen. Kongens myndighet er delegert til Finans- og tolldepartementet ved kgl.res. 2. september 1961.

I medhold av disse bestemmelser er det nå gitt generelt forhåndssamtykke til etablering av bankfilialer innenfor det fylke hvor hovedkontoret ligger. Oslo og Akershus regnes i denne forbindelse som ett fylke.

For sparebanker gjelder dette generelle forhåndssamtykket også for de deler av valgdistriktet som eventuelt ligger utenfor det fylket hvor hovedkontoret ligger. Søknadsbehandling for filialetableringer som ovenfor nevnt faller derfor bort.

En ber bankene merke seg at alle filialetableringer skal meldes skriftlig til Bankinspeksjonen med kopi til Norges Bank i god tid før filialen settes i drift. Inspeksjonen vil senere sende bankene eget meldingsskjema som skal nyttes ved filialetableringer.

For filialetableringer hvor særskilt forhåndssamtykke er nødvendig, og således ikke omfattes av det generelle forhåndssamtykket, skal søknad sendes Bankinspeksjonen. Inspeksjonen forelegger søknaden for Norges Bank og vedkommende fylkesting til uttalelse med 4 ukers uttalefrist. Samtidig utarbeider Bankinspeksjonen utkast til kunngjøring om den planlagte filialetableringen som banken skal rykke inn i minst to aviser som er alminnelig lest i distriktet. Etter de fastsatte retningslinjer skal berørte parter gis anledning til å uttale seg med en frist på 4 uker.

Det gjøres oppmerksom på at kontantautomater, salgsstedsterminaler og lignende tekniske innretninger ikke er å betrakte som bankfilialer etter disse retningslinjer. Det vil si at det her ikke gjelder noen begrensninger.

Fusjoner.

For fusjoner etter forretningsbankloven § 31 gjelder de samme saksbehandlingsregler for konsesjonsbehandlingen som for filialetableringer hvor særskilt samtykke er nødvendig.

Også søknader om fusjoner mellom sparebanker vil bli forelagt Norges Bank og vedkommende fylkesting til uttalelse, samtidig som Bankinspeksjonen utarbeider utkast til kunngjøring som banken skal rykke inn i minst 2 aviser som er alminnelig lest i distriktet. Vedkommende kommunestyre (kommunestyrer) vil ved særskilt henvendelser fra inspeksjonen bli gitt anledning til å uttale seg, jfr. sparebankloven § 47. Også her vil det bli satt en uttalefrist på 4 uker.

For nærmere opplysninger om hvilke vurderinger som vil bli lagt til grunn ved avgjørelsen av filial og fusjonssøknader, vises til St.melding nr. 88 (1982-83) Revide Innst.S nr. 57 (1983-84) og til referat i Stortingstidende fra stortingsdebatten om bankstrukturen 19. januar 1983.

Bankinspeksjonen vil gjøre oppmerksom på at rundskriv nr. 1/1964 om framgangsmåten ved sammenslutning av sparebanker fremdeles gjelder.

Med hensyn til rundskriv nr. 5/75 om opprettelse av periodevise og avgrensende banktjenester ved bedrifter o.l., vil Bankinspeksjonen presisere at siste avsnitt bare har gyldighet hvis virksomheten drives utenfor det område hvor det nå er fri etableringsrett.

Rundskriv nr. 11/80 om selvbetjente kasseterminaler - kontantautomater oppheves.