Forskrift om plikt til å gi ytterligere opplysninger og legitimasjoner for bestemte poster i vedlegg til selvangivelsen

DatoFOR-1984-03-05-1255
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1984 559
Ikrafttredelse05.03.1984
Sist endretFOR-2008-12-12-1324 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-3, FOR-1984-03-05-3450
Kunngjort
KorttittelForskrift om vedlegg til selvangivelsen

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 5. mars 1984 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-3 nr. 2, jf. delegeringsvedtak 5. mars 1984 nr. 3450.
Endringer: Endret ved forskrifter 5 sep 1986 nr. 1803, 3 nov 1986 nr. 2055, 8 nov 1988 nr. 896, 20 nov 1990 nr. 933, 16 nov 1992 nr. 849, 8 nov 1996 nr. 1021, 26 okt 2000 nr. 1080, 22 des 2000 nr. 1573, 7 mai 2004 nr. 720 (hjemmel), 19 des 2007 nr. 1598, 12 des 2008 nr. 1324. 

§ 1.Skattepliktig som i det siste forløpne år har mottatt formue som arv eller gave som tilsammen utgjør en verdi av kr 100 000 eller mer, plikter å gi opplysninger om dette i selvangivelsen eller på eget ark som legges ved. Det skal gis opplysninger om navn, fødselsdato og adresse på giver eller arvelater, hva slags arv eller gave det er og verdien av arven eller gaven.
0Endret ved forskrifter 8 nov 1996 nr. 1021, 22 des 2000 nr. 1573 (fom inntektsåret 2000), 12 des 2008 nr. 1324 (fra 1 jan 2009).
§ 2.Skattepliktig som i det siste forløpne år har mottatt gevinst i Norsk Tipping AS, totalisatorspill som omfattes av lov 1. juli 1927 nr. 3, utlodninger som omfattes av lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v., pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten eller tiltak arrangert av massemedia og som er offentlig tilgjengelig, og verdien av gevinsten er 100 000 kroner eller mer, plikter å legge ved selvangivelsen bevitnelse fra den som har utlevert gevinsten.
0Endret ved forskrifter 8 nov 1996 nr. 1021, 12 des 2008 nr. 1324 (fra 1 jan 2009).
§ 3.Skattepliktig som krever særfradrag på grunn av uvanlig store utlegg ved sykdom o.l. skal legge ved selvangivelsen legeattest.

Unntak gjelder for skattepliktig som tidligere har fremlagt legeattest hvor det fremgår at sykdommen er kronisk.

0Endret ved forskrifter 8 nov 1996 nr. 1021 (tidligere § 4), 19 des 2007 nr. 1598.
§ 4.Skattepliktig som krever fradrag for faktiske merutgifter til kost og losji ved tjenestereiser/arbeidsopphold utenfor hjemmet må dokumentere utgiftene ved kvitteringer eller lignende.
0Endret ved forskrift 8 nov 1996 nr. 1021 (tidligere § 5).
§ 5.(Opphevet 19 des 2007 jf. forskrift 19 des 2007 nr. 1598.)
§ 6.(Opphevet 1 jan 2009 jf. forskrift 12 des 2008 nr. 1324.)
§ 7.Denne forskrift trer i kraft straks, og gis virkning fra 1. januar 1984.
0Endret ved forskrift 8 nov 1996 nr. 1021 (tidligere § 8).