Forskrift om pensjonsgrunnlag i Statens Pensjonskasse ved midlertidig tjeneste i høyere stilling

DatoFOR-1984-03-19-2319
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1985 111
Ikrafttredelse22.04.1985
Sist endretFOR-2001-12-16-1649 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om pensjonsgrunnlag

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 19. mars 1984 i medhold av pensjonslovens § 15, 2. ledd siste punktum.
Endringer: Endret ved forskrift 16 des 2001 nr. 1649.

I

Midlertidig opprykk av typen fungering, konstitusjon og lignende, får ikke virkning for pensjonsgrunnlaget hvis varigheten er under to år. Det utbetales nettolønn av det høyere grunnlag med eventuell refusjon av differansen mellom innskuddene for de to pensjonsgrunnlag hvis varigheten blir mindre enn to år.

Er opprykket egentlig beregnet å bli varig, slik at midlertidigheten er av formell art f.eks. av bevilgningsmessige grunner, eller hvor en tidligere stillingsinnehaver fortsatt har permisjon, men ikke kan regnes å skulle gjeninntre, gjelder de vanlige grunnregler fra opprykket finner sted.

Disse regler gjelder fra 1. mai 1984. Inntil dette tidspunkt gjelder de retningslinjer som er gitt i Statens Pensjonskasses rundskriv PT-3/82. 

0Endret ved forskrift 16 des 2001 nr. 1649 (i kraft 1 jan 2002).