Forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag på Svalbard.

DatoFOR-1984-03-30-819
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1984 237
Ikrafttredelse01.05.1984
Sist endretFOR-2002-01-11-3
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om persontransport på Svalbard

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 30. mars 1984 med hjemmel i lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 § 4. Fremmet av Samferdselsdepartementet. Endret 1 mars 1991 nr. 124, 11 jan 2002 nr. 3.

§ 1.Disse forskrifter gjelder for persontransport med motorvogn mot vederlag på Svalbard.
§ 2.Departementet kan bestemme at den som i eller utenfor rute skal drive slik transport som nevnt i § 1, må ha løyve.

Løyvekrav som nevnt i første ledd kan innføres for avgrensede områder, og tildelt løyve gjelder for transport innenfor det område som omfattes av forskriftene.

§ 3.Departementet kan gi nærmere forskrifter om løyve og løyveordningen for transport med motorvogn i og utenfor rute.

For å sikre økonomisk, trygg og tjenlig transport kan det settes vilkår ved tildelingen av det enkelte løyve.

§ 4.Departementet eller den det gir myndighet, tildeler løyver og utfører kontroll etter disse forskrifter.
§ 5.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av disse forskrifter straffes etter Svalbardlovens § 4, annet ledd med bøter eller fengsel i inntil ett år. Medvirkning straffes på samme måte.
0Endret ved forskrift 11 jan 2002 nr. 3.
§ 6.Samferdselsdepartementet kan i særforskrifter fastsette at enkeltvedtak i saker om tilskudd, rutegodkjenning og takster ikke kan påklages.
§ 7.Samferdselsdepartementet kan i særforskrifter fastsette at enkeltvedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
§ 8.Disse forskrifter trer i kraft 1. mai 1984.