Forskrift om vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens helsetjeneste.

DatoFOR-1984-03-30-820
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1984 s 239
Ikrafttredelse01.04.1984
Sist endretFOR-2001-12-21-1479 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1982-11-19-66-§2-3 jf. LOV-2011-06-24-30-§13-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om vederlag for legehjelp m.v.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. mars 1984 i medhold av § 2-2 annet ledd i lov om helsetjenesten i kommunene. Fremmet av Sosialdepartmentet.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1478, 21 des 2001 nr. 1479 (bl.a. tittel).

I

§ 1.Den som har rett til medisinsk stønad etter lov om folketrygd skal betale vederlag for hjelp for lege eller fysioterapeut ansatt i kommunens helsetjeneste, dersom det ikke i forskrifter etter folketrygdlovens § 2-5 er bestemt at det skal ytes fri hjelp. Det samme gjelder for den som har rett til slik stønad i henhold til gjensidighetsavtale med annet land om sosial trygghet, inngått i medhold av lov om folketrygd § 18-12.

Vederlaget skal i det enkelte tilfelle svare til forskjellen mellom den honorarsats som til enhver tid gjelder etter avtale mellom staten og Den norske lægeforening, respektive Norske Fysioterapeuters Forbund, og folketrygdens refusjonssats.

§ 2.Den som ikke har rett til medisinsk stønad etter lov om folketrygd eller gjensidighetsavtale skal betale et vederlag som i det enkelte tilfelle svarer til honorarsatsene som er nevnt i § 1.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft 1. april 1984.

II

0(Opphevet fra 1 jan 2002, jf. forskrift 21 des 2001 nr. 1478)