Forskrift om prøving, kontroll, godkjenning og vedlikehold m.v. av containere.

DatoFOR-1984-04-02-827
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1984 s 263
Ikrafttredelse01.05.1984
Sist endretFOR-2002-06-04-1082
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1982-12-17-84-§1, LOV-1982-12-17-84-§3, LOV-1982-12-17-84-§6, LOV-1982-12-17-84-§7, LOV-1982-12-17-84-§9, LOV-1982-12-17-84-§10, FOR-1982-12-17-1743, FOR-1983-11-11-1606, FOR-1983-11-17-4271
Kunngjort
KorttittelForskrift om prøving m.v. av containere

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. april 1984 med hjemmel i lov av 17. desember 1982 nr. 84 om sikre containere § 1 femte ledd, § 3, § 6, § 7, § 9 og § 10, jf. kgl.res. av 17. desember 1982 nr. 1743, Kronprinsreg.res. av 11. november 1983 nr. 1606 og delegeringsvedtak av 17. november 1983 nr. 4271. Endret 4 juni 2002 nr. 1082 (kunngjort i sin helhet etter endringene).

§ 1.Virkeområde
(1) Denne forskrift gjelder for nye og eksisterende containere som anvendes i transport som utføres til eller fra Norge eller i transitt gjennom Norge og på norske skip i utlandet, med mindre annet fremgår av de enkelte bestemmelser.
(2) Ved prøving, kontroll, godkjenning og vedlikehold mv. av containere etter denne forskrift gjelder de krav og prosedyrer som til enhver tid fremgår av Containerkonvensjonen. Bestemmelsene i denne forskrift gjelder ikke containere som er særskilt konstruert for lufttransport.
(3) Containere som ikke kommer inn under denne forskrift kan komme inn under forskrift av 17. januar 1978 nr. 4 om laste- og losseinnretninger på skip (inntatt i «Regler for passasjer- og lasteskip m.v.» utstedt av Sjøfartsdirektoratet) eller forskrift av 7. mars 1974 nr. 1 om løfteinnretninger og løfteredskap (bestillingsnr. 291 utgitt og håndhevet av Direktoratet for Arbeidstilsynet).
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Containerkonvensjonen: Den internasjonale konvensjon om sikre containere av 1972 med tilhørende vedlegg og senere endringer.
b)Container: transportutstyr som er:
1.av permanent karakter og av tilstrekkelig styrke for å være egnet til for bruk,
2.spesielt konstruert for å forenkle transport av varer, for en eller flere transportmåter, uten omlastning,
3.konstruert for sikring og/eller enkel håndtering, med hjørnebeslag til disse formål, og
4.av en slik størrelse at arealet innenfor de fire hjørner i bunnen enten er minst 14 kvadratmeter (150 kvadratfot) eller, dersom det er montert hjørnebeslag på toppen, minst 7 kvadratmeter (75 kvadratfot).
c)Containertype: Den typekonstruksjon som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger.
d)Eier: Eier i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, eller leier eller depositar, dersom en avtale mellom eier og leier/-depositar gir adgang til utøvelse av eierens plikt til vedlikehold og besiktelse av containeren ved leier eller depositar.
e)Eksisterende container: Container som ikke er en ny container.
f)g: tyngdens akselerasjon
g)Godkjenning: Beslutning av Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger om at en typekonstruksjon eller en container er sikker i henhold til denne forskrift.
h)Godkjent: Godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger.
i)Hjørnebeslag: Et arrangement av åpninger og flater øverst og nederst på en container til bruk ved håndtering, stabling og sikring.
j)Last: Varer, gods, produkter og gjenstander av en hvilken som helst type fraktet i en container.
k)Maksimal brutto bruksvekt eller «Rating», eller R: Maksimalt tillatt samlet vekt av en container og dens last.
l)Maksimal tillatt nyttelast, eller P: Differansen mellom maksimal brutto bruksvekt, eller «Rating» (R) og tara.
m)Ny container: Container hvis fabrikasjon ble påbegynt på eller etter den dato da denne forskrift trer i kraft.
n)Prototyp: Container som er representativ for de som er fabrikkert eller som skal fabrikkeres av en type-serie.
o)Tara: Vekten av en tom container innbefattet fast montert tilbehør.
p)Type-serie container: Enhver container fremstilt i samsvar med containertypen.
§ 3.Fravik
(1) I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig, og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.
(2) Bemyndiget institusjon kan i samråd med Sjøfartsdirektoratet tillate fravik mv. som nevnt i første ledd.
§ 4.Sikkerhetsgodkjenningsskilt
(1) Et sikkerhetsgodkjenningsskilt som svarer til spesifikasjonene i Containerkonvensjonen skal være permanent festet til enhver godkjent container på et lett synlig sted, tilstøtende eventuelt annet godkjenningsskilt utstedt for offentlig formål, hvor det ikke er lett utsatt for skade.
(2) Skiltet skal inneholde følgende opplysninger i det minste på engelsk eller fransk:
a)«CSC SAFETY APPROVAL» - «CSC SIKKERHETSGODKJENNING»
b)Det land som har tildelt godkjenning, og godkjenningsreferanse.
c)Fabrikasjonsdato (måned og år).
d)Fabrikantens identifikasjonsnummer på containeren, eller, for eksisterende containere som dette nummer er ukjent for, det nummer som Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger har tildelt den.
e)Maksimal brutto bruksvekt (kg og lbs).
f)Tillatt stablingsvekt for 1,8 g (kg og lbs).
g)Prøvebelastning for motstandsdyktighet mot tverrgående krefter (kg og lbs).
h)På hver container hvor konstruksjonen er påbegynt etter 1. januar 1984 skal rubrikk for «maximum gross weight» på sikkerhetsgodkjenningsskiltet være utfylt med opplysninger om maksimal brutto vekt.
i)På hver container hvor konstruksjon er påbegynt før 1. januar 1984 skal rubrikk for «maximum gross weight» på sikkerhetsgodkjenningsskiltet være utfylt med opplysninger om maksimal brutto vekt innen 1. januar 1989.
(3) Et åpent felt bør reserveres på skiltet for innføring av ende- og/eller sideveggenes styrkeverdi (faktorer) i samsvar med prøver foreskrevet i Containerkonvensjonen. Et åpent felt bør også reserveres på platen for datoer for vedlikeholdskontroll (måned og år) dersom platen benyttes til dette.
(4) Når Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger anser at en ny container tilfredsstiller kravene i Containerkonvensjonen med hensyn til sikkerhet, og dersom, for en slik container, ende- og/eller sideveggene er konstruert med en sikkerhetsverdi (faktor) større eller mindre enn det som er angitt i Containerkonvensjonen, skal denne verdi anføres på sikkerhetsgodkjenningsskiltet.
(5) At et sikkerhetsgodkjenningsskilt i henhold til denne paragraf er festet til containeren medfører ikke at behovet for å fremvise merking eller andre opplysninger som kreves i henhold til andre gjeldende regler/forskrifter bortfaller.
§ 5.Vedlikehold og egenkontroll
(1) Eier av container skal sørge for at den holdes i sikkerhetsmessig god stand.
(2) Eier av godkjent container skal kontrollere den eller la den kontrolleres i henhold til fremgangsmåte foreskrevet eller godkjent av Sjøfartsdirektoratet, eller den det bemyndiger, med passende mellomrom, under hensyntagen til brukerforholdene. Enhver kontroll skal være slik at det fastslås hvorvidt containeren har feil eller mangler som kan medføre personfare.
(3) For nye godkjente containere skal første egenkontroll skje senest innen 5 år fra fabrikasjonsdato og dernest med høyst 30 måneders mellomrom. Dato for første egenkontroll etter godkjennelse skal angis på sikkerhetsgodkjenningsskiltet.
(4) For eksisterende containere godkjent etter § 9 i denne forskrift skal første egenkontroll skje senest innen 30 måneder fra godkjenningsdato.
(5) Dato for påfølgende egenkontroller etter annet og tredje ledd skal angis på sikkerhetsgodkjenningsskiltet eller så nær dette som mulig.
(6) Det skal føres protokoll over utført egenkontroll. Denne protokoll skal angi tid og sted for kontrollen, hvem som har forestått kontrollen og eventuelle feil og mangler som er funnet. Protokollen skal av eieren oppbevares i fem år.
§ 6.Søknad om godkjenning
(1) Skriftlig søknad om godkjenning av container skal sendes Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger.
(2) Ved søknad om typegodkjenning skal det innsendes tegninger og konstruksjonsspesifikasjoner av den type container som søkes godkjent. Det skal dessuten vedlegges søknaden en erklæring fra produsenten om at han påtar seg de forpliktelser som er nevnt i § 7 annet ledd bokstav a - f.
(3) Ved søknad om godkjenning av eksisterende container skal innsendes opplysninger om:
a)fabrikasjonsdato og sted;
b)fabrikantens identifikasjonsnummer på containeren dersom dette er tilgjengelig;
c)maksimal brutto bruksvekt;
d)følgende bevis:
1.bevis for at en container av denne type har vist seg sikker i bruk i maritim og/eller innenlands transport over en periode på minst to år, eller
2.bevis til Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndigers tilfredsstillelse for at containeren er fabrikert etter en typekonstruksjon som har vært prøvet og funnet å tilfredsstille de tekniske vilkår som er angitt i Containerkonvensjonen med unntak av de tekniske vilkår som gjelder styrkeprøver for endevegg eller sidevegg, eller
3.bevis for at containeren er fremstilt i henhold til standarder som, etter Sjøfartsdirektoratets eller den det bemyndigers oppfatning, var likeverdige med de tekniske vilkår som er angitt i Containerkonvensjonen med unntak av de tekniske vilkår som gjelder styrkeprøver for endevegg eller sidevegg;
e)tillatt stablingsvekt for 1,8 g (kilogram og lbs); og
f)slike andre data som kreves for sikkerhetsgodkjenningsskiltet.
§ 7.Typegodkjenning - nye containere
(1) For typegodkjenning av containere skal Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger undersøke konstruksjonen og overvære prøving av prototyp i henhold til de regler som er angitt i Containerkonvensjonen. Dersom containeren tilfredsstiller de krav som er spesifisert i konvensjonen, godkjennes prototypen, og fabrikanten får derved rett til å feste sikkerhetsgodkjenningsskiltet på alle containere av denne typeserie.
(2) I forbindelse med godkjenning plikter produsenten å:
a)stille til rådighet for Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger de containere av den angjeldende konstruksjonstype som det måtte ønske å undersøke;
b)underrette Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger om enhver forandring i konstruksjon eller spesifikasjon og avvente godkjenning av endringen før sikkerhetsgodkjenningsskiltet festes på containeren;
c)feste sikkerhetsgodkjenningsskiltet på hver container i typeserien og ikke på noen andre;
d)føre fortegnelse over containere fremstilt av den godkjente konstruksjonstype. Denne fortegnelse skal minst inneholde fabrikantens identifikasjonsnummer, leveringsdatoer og navn og adresse på de kunder som containere er levert til;
e)etablere en godkjent intern produksjonskontroll for å sikre at de containere som fabrikkeres er i samsvar med den godkjente prototyp;
f)underrette Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger før produksjon av en ny serie av typegodkjente containere begynner.
(3) Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger kan godkjenne containere fremstilt som modifikasjoner av containertyper dersom den som gir godkjenning er forvisset om at modifikasjonene ikke rokker ved gyldigheten av de prøver som ble gjennomført i forbindelse med typegodkjenningen.
(4) For å sikre at containere av samme typeserie blir fremstilt etter den godkjente konstruksjon, skal Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger besikte eller prøve så mange enheter som anses nødvendig, på et hvilket som helst stadium under fabrikasjonen av den angjeldende typeserie.
§ 8.Individuell godkjenning av nye containere
(1) Individuell godkjenning av container kan gis når Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger etter besiktelse og prøver, finner at containeren oppfyller kravene til konstruksjon, styrke mv. i henhold til Containerkonvensjonen.
(2) Når godkjenning er gitt kan søker feste sikkerhetsgodkjenningsskiltet på angjeldende container.
§ 9.Godkjenning av eksisterende containere
(1) Godkjenning av eksisterende containere gis når Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger har undersøkt det materiale som er innsendt i henhold til § 6 tredje ledd og funnet dette tilfredsstillende.
(2) Når søker har fått skriftlig underretning fra Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger om at godkjenning er gitt og det er foretatt kontroll i samsvar med § 5, kan sikkerhetsgodkjenningsskiltet festes til containeren.
(3) Eksisterende containere som ikke kan gis godkjenning etter første ledd, kan presenteres for godkjenning etter bestemmelsene i § 7 eller § 8 i denne forskrift. For slike containere skal kravene i Containerkonvensjonen angående styrkeprøver for ende- og/eller sidevegger ikke gjelde. Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger kan, dersom det er overbevist om at de angjeldende containere har vært i bruk, frafalle slike krav med hensyn til presentasjon av tegninger og prøving som den anser passende, unntatt løfte- og gulvstyrkeprøvene.
§ 10.Kontroll og virkning av mangler ved containeren
(1) Godkjente containere er i Norge underlagt kontroll av tjenestemenn som er behørig bemyndiget til dette. Kontroll med containere godkjent av eller på vegne av annen stat som er medlem av Containerkonvensjonen, skal begrenses til å konstatere at containeren bærer gyldig sikkerhetsgodkjenningsskilt slik Containerkonvensjonen krever, med mindre det foreligger betydelig grunnlag for å anta at containerens forfatning er slik at den utgjør en åpenbar sikkerhetsrisiko. I slikt tilfelle skal den tjenestemann som utfører kontrollen utføre denne i den utstrekning som finnes nødvendig for å påse at containeren bringes i sikker stand før den benyttes videre.
(2) Dersom det viser seg at en godkjent container ikke tilfredsstiller kravene i Containerkonvensjonen, kan Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger gi forbud om bruk av containeren inntil den er brakt i overensstemmelse med disse krav og eventuelt trekke godkjenningen tilbake. Norsk tilsynsmyndighet kan bare trekke tilbake godkjennelse gitt av norske tilsynsmyndigheter.
(3) Hvis en container godkjent av eller på vegne av annen stat er i slik forfatning at den utgjør en åpenbar sikkerhetsrisiko, og det er grunn til å anta at feilen forelå da containeren ble godkjent, skal den myndighet som har gitt godkjenning underrettes.
(4) Forbud om bruk av usikker container skal rettes til den som har ansvaret for containerens tilstand, og eventuelt til den som i det enkelte tilfelle disponerer over containeren.
§ 11.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder i henhold til lov av 17. desember 1982 nr. 84 om sikre containere § 9, dersom ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 12.Ikrafttredelse
(1) Denne forskrift trer i kraft 1. mai 1984.
(2) Nye containere skal tilfredsstille kravene i denne forskrift innen 13. september 1984.
(3) Eksisterende containere skal tilfredsstille kravene i denne forskrift innen 1. januar 1985.