Forskrift om mørklegging.

DatoFOR-1984-04-06-834
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertISBN 82-504-1416-0, I 1984 275
Ikrafttredelse06.04.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§4, LOV-1953-07-17-9-§15, LOV-1953-07-17-9-§41, LOV-1953-07-17-9-§47 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort
KorttittelForskrift om mørklegging

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. april 1984 i medhold av lov om sivilforsvaret av 17. juli 1953 nr. 9 §§ 4, 15 nr. 8, 41 og 47. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

Kap. I. Alminnelige bestemmelser.

§ 1.Ved mørklegging forstås i disse forskrifter slukking, skjerming eller demping av lyskilder og tildekking av lysåpninger.

Forskriftene gjelder for all sivil virksomhet og for Forsvaret i den utstrekning egne militære mørkleggingsbestemmelser ikke er fastsatt.

§ 2.Mørklegging skal settes i verk fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Dersom forbindelsen til høyere myndighet er brutt, kan fylkesmannen eller sjef for sivilforsvarskrets ved væpnet angrep bestemme at mørklegging settes i verk innen hans område. Før en slik bestemmelse treffes skal fylkesmann eller kretssjef om mulig samrå seg med sivile og militære myndigheter på stedet.

Militær sjef kan kreve mørklegging i områder som er å betrakte som militære operasjonsområder.

§ 3.Kravet til mørklegging gjelder i mørkleggingsperioden, som varer fra solnedgang til soloppgang dersom ikke annet bestemmes.
§ 4.Ansvaret for mørklegging påhviler den som eier, eller på annen måte har rådighet over lyskilden.

Ansvaret for avblending av offentlig utendørs belysning påhviler vedkommende kommune.

§ 5.Mørklegging skal skje med de midler som has for hånden eller kan skaffes, og på den måte som er mest effektiv.

Justisdepartementet eller den departementet bestemmer kan fastsette bestemmelser for og krav om godkjennelse av materiell som bringes i handelen til bruk for mørklegging.

Kap. II. Alminnelig belysning.

§ 6.All bebyggelse skal mørklegges slik at lys ikke slipper ut gjennom lysåpninger.

På steder der det pågår viktig virksomhet, såsom jernbane, havne- og bedriftsområder, kan lyskilder nyttes i nødvendig utstrekning, men disse må avskjermes slik at de ikke gir lys oppad.

§ 7.All vei- og gatebelysning skal slukkes.

Trafikklys som er nødvendig for en forsvarlig trafikkavvikling kan opprettholdes, men skal avskjermes slik at de ikke gir lys oppad.

§ 8.Fyr, fyrlykter og markeringslys for lufttrafikk skal mørklegges eller slukkes i henhold til særskilte regler.

Kap. III. Kjøretøyer, tog, fartøyer og fly.

§ 9.Under flyalarm skal kjøretøyer anvende parkeringslys eller annet sterkt neddempet lys. Ellers kan det nyttes samme lysføring som under fredsforhold.
§ 10.Tog og sporvogner skal bare nytte strengt nødvendig kjørelys avskjermet slik at det ikke gir lys oppad.

Fartøyer og fly mørklegges i den grad det anses mulig i henhold til egen sikkerhet.

§ 11.Utrykningskjøretøyer kan bruke vanlig fredstidsbelysning når det er nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av oppdraget.

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser.

§ 12.Politiet kan etter søknad gi tillatelse til å opprettholde samme utendørs belysning som under fredsforhold for området hvor livsviktig virksomhet finner sted. Slik tillatelse skal normalt være betinget av at alle lyskilder slukkes eller avblendes under flyalarm eller på særlig ordre.
§ 13.Med hjemmel i lov om sivilforsvaret § 48 pålegges Norsk Industriforbund ved Industrivernet å sørge for at mørklegging blir planlagt og forberedt ved alle industrivernpliktige bedrifter.
§ 14.Justisdepartementet eller den departementet bemyndiger kan fastsette lempinger i mørkleggingsforskriftene hvis det anses nødvendig.
§ 15.I fredstid kan Justisdepartementet eller den departementet bemyndiger for øvingsformål i bestemte områder iverksette mørklegging og andre tiltak overensstemmende med disse forskrifter. Utgifter til slike øvelser bæres av den som vil ha ansvaret for en mørklegging, jfr. § 4.
§ 16.Tilsynet med iverksettelse og overholdelse av mørkleggingsforskriftene utenfor militært område, militære installasjoner og fartøyer påhviler politiet og Sivilforsvaret.
§ 17.Overtredelse av forskriftene og unnlatelse av å etterkomme pålegg og anvisninger fra politiet og sivilforsvarsmyndighet medfører straffeansvar i henhold til lov om Sivilforsvaret av 17. juli 1953 § 62.
§ 18.Såfremt påbud etter disse forskrifter ikke følges, kan sivilforsvarsmyndighet eller politi la påbud utføre for vedkommendes regning.
§ 19.Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrifter av 14. desember 1956 med senere endringer.