Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten

DatoFOR-1984-05-24-1268
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1984 584
Ikrafttredelse01.07.1984
Sist endretFOR-2008-11-25-1265 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-54-§1-3, LOV-1983-06-03-54-§2-2, LOV-1983-06-03-54-§6-5
Kunngjort
KorttittelForskrift om vederlag for tannhelsetjenester

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 24. mai 1984 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten § 1-3, § 2-2 og § 6-5.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 okt 2004 nr. 1381, 21 juni 2006 nr. 684, 25 nov 2008 nr. 1265.

§ 1.Personer som skal betale fullt vederlag

Personer som ikke går inn under § 1-3 a, b, c, d og e i lov om tannhelsetjenesten skal betale fullt vederlag etter departementets fastsatte takster inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider.

0Endret ved forskrift 25 okt 2004 nr. 1381.
§ 2.Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

Når eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har hatt institusjonsopphold eller pleie av hjemmesykepleien i sammenhengende 3 måneder eller mer, skal disse gis vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, så lenge oppholdet eller pleien vedvarer.

For tannhelsetjenester som blir gitt før institusjonsoppholdet eller hjemmesykepleien har vart i 3 måneder, kan kreves vederlag som under § 1, dersom oppholdet eller omsorgen ikke forventes å vare over 3 måneder.

Tannbehandling som har sammenheng med eller påvirker den sykdom pasienten er innlagt for eller får pleie for, skal ytes vederlagsfritt selv om institusjonsoppholdet eller pleien ikke har vart i 3 måneder.

§ 3.Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

Ungdom, fra det året de fyller 19 til og med det året de fyller 20, skal ikke betale større vederlag enn 25% av departementets fastsatte takster inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider.

For behandling som Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer gir hel eller delvis refusjon for kan kreves vederlag som under § 1 av dem som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2004 nr. 1381, 21 juni 2006 nr. 684 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 4.Andre grupper av befolkningen

For grupper som kommer inn under § 1-3 punkt e i lov om tannhelsetjenesten fastsetter fylkeskommunen vederlagets størrelse som andel av departementets fastsatte takster.

0Endret ved forskrift 25 okt 2004 nr. 1381.
§ 5.Kjeveortopedisk behandling

For kjeveortopedisk behandling og utgifter til kjeveortopedisk apparatur m.v. kan kreves vederlag som under § 1 av alle grupper av befolkningen.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1984.