Forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav.

DatoFOR-1984-07-13-1467
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1984 719
Ikrafttredelse01.08.1984
Sist endretFOR-2002-12-19-1714 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-42-§48, jf. LOV-1999-07-02-64
Kunngjort
KorttittelForskrift om helsekrav til bilførere mv

Hjemmel: Gitt av Helsedirektoratet 13. juli 1984 i medhold av § 48 i lov av 13. juni 1980 nr. 42 om leger.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2002 nr. 1714.

§ 1.Flysertifikat.

Lege har plikt til å advare innehaver av flysertifikat dersom legen ved undersøkelse finner det av helsemessige grunner uforsvarlig at personen fortsetter i tjeneste som betinger luftfartssertifikat. Advarselen gis skriftlig. Melding om at slik advarsel er gitt, skal samtidig gis til Luftfartsverket.

§ 2.Førerkort.
1. Lege har plikt til å advare innehaver av førerkort dersom legen ved undersøkelse finner det av helsemessige grunner uforsvarlig at personen fortsetter å kjøre motorvogn.

Dersom legen er i tvil om forholdet kan ha innvirkning på kjøreferdigheten eller -sikkerheten, eller om helsesvekkelsen er midlertidig, bør legen søke råd hos fylkesmannen.

2. Dersom legen antar at innehaver av førerkort har en midlertidig helsesvekkelse som ikke vil vare ut over 6 måneder, skal han gjøre vedkommende oppmerksom på at han ifølge førerkortforskriftenes § 11 a ikke har lov til å føre motorvogn.
3. Dersom legen finner at innehaver av førerkort har en varig helsesvekkelse som gjør det uforsvarlig at han fortsetter å kjøre motorvogn i de(n) klasse(r) førerkortet gjelder for, eller har en midlertidig helsesvekkelse som medfører dette for en periode av 6 måneder eller mer, skal legen gi skriftlig advarsel til innehaveren om forholdet.

Advarselen skal også opplyse om innholdet av § 11 a i førerkortforskriftene og om at innehaveren av førerkort selv plikter å melde fra om sin varige helsesvekkelse til fylkeslegen, jfr. Vegtrafikklovens § 24, 7. ledd. Melding om at slik advarsel er gitt skal samtidig gis fylkeslegen, med vurdering av om førerkortet bør inndras helt eller delvis og med eventuelle andre opplysninger som kan belyse forholdet.

0Endret ved forskrift 19 des 2002 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2003).
§ 3.Fylkeslegens plikter.
1. Når fylkesmannen får melding fra innehaveren av førerkort i henhold til vegtrafikklovens § 24, 7. ledd skal han innhente nødvendige opplysninger for å vurdere om førerkortet bør inndras helt eller delvis, jf. § 2, punkt 3, 3. ledd.

Fylkesmannen skal gi skriftlig melding med nødvendige opplysninger til politiet og regionvegkontoret dersom førerkortet bør inndras helt eller delvis.

2. Når luftfartsmyndighet, politiet eller biltilsynet trenger faglig bistand ved vurdering av om innehaver av flysertifikat eller førerkort fyller de helsemessige krav, eller når innehaveren selv ønsker det, kan faglig uttalelse innhentes fra fylkeslegen.
0Endret ved forskrift 19 des 2002 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2003).
§ 4.Kjøreseddel.

Det som i denne forskrift gjelder for førerkort gjelder også for kjøreseddel hvor det er gitt bestemmelser om helsekrav, jfr. førerkortforskriftens § 7, nr. 7.

§ 5.Unntak fra taushetsplikten.

Meldinger som nevnt i denne forskrift kan gis uten hinder av taushetsplikt som lege.

§ 6.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft 1. august 1984 og avløser tidligere forskrift av 15. mars 1982 nr. 756.