Forskrift om statens tilskudd m.v. ved bygging av offentlige tilfluktsrom.

DatoFOR-1984-09-21-1674
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1984 841
Ikrafttredelse01.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§16 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskudd til off. tilfluktsrom

Fastsatt ved kgl.res. av 21. september 1984 i medhold av lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Nye offentlige tilfluktsrom bygges etter de forskrifter som fastsettes av Justisdepartementet.
§ 2.Ved fullføring og modernisering av offenlige tilfluktsrom som er godkjent utført etter de tidligere krav til byggetrinn eller påbegynt før 1. januar 1971, regnes det med to byggetrinn.

Første byggetrinn omfatter ordning av eiendoms- eller bruksrett, sprengnings- og bygningstekniske arbeider samt fremføring av elektrisk kraft, vann og kloakk.

Annet byggetrinn omfatter anskaffelse og montering av ventilasjonsanlegg, sanitærinstallasjoner, nødstrømsanlegg og samband m.v.

§ 3.For alle fjellanlegg der vanntetting og spesiell sikring av fjelltak er nødvendig, kan det ytes et ekstra tilskudd.
§ 4.For alle betonganlegg der vanskelige grunnforhold, økning av kjellerarealet ut over det som ellers måtte være nødvendig, eller andre særlige forhold gjør seg gjeldende, kan det ytes et ekstra tilskudd.
§ 5.Statens tilskudd til tilfluktsrom plassert i bygg eller som frittliggende betonganlegg må ikke overstige følgende beløp pr. person tilfluktsrommet er beregnet for:
a)For anlegg nevnt i §§ 1 og 2:

Tilfluktsrom av type A for inntil 500 personer kr. 2.940,-.

Tilfluktsrom av type A for 501 personer eller mer kr. 1.955,-.

Tilfluktsrom av type B for inntil 500 personer kr. 2.590,-.

Tilfluktsrom av type B for 501 personer eller mer kr. 1.725,-.

Tilfluktsrom av type C for inntil 500 personer kr. 1.380,-.

Tilfluktsrom av type C for 501 personer eller mer kr.   920,-.

b)For anlegg nevnt i § 4:

Alle typer tilfluktsrom kr.   260,-.

§ 6.Statens tilskudd til fjellanlegg må ikke overstige følgende beløp pr. person tilfluktsrommet er beregnet for:
a)For anlegg som nevnt i §§ 1 og 2 for inntil 2.000 personer kr. 4.020,-.

For 2.001 personer eller mer kr. 2.675,-.

b)For anlegg som nevnt i § 3 Pr. m² takflate kr.   200,-.
§ 7.Samlet statstilskudd etter §§ 5 og 6 må ikke overstige 2/3 av de samlede godkjente omkostninger.
§ 8.Direktoratet for sivilt beredskap avgjør hvilke nærmere krav som skal stilles til de enkelte tiltak under §§ 1 - 4.
§ 9.Direktoratet for sivilt beredskap kan bestemme at enkelte av de tiltak som er nevnt foran, skal utgå eller erstattes med andre, og fastsetter i så fall hvilket statstilskudd som skal ytes. Tilskuddet må dog ikke bli større enn summen av det som skal ytes etter de fastsatte maksimalsatser.
§ 10.Disse bestemmelser gis virkning fra 1. januar 1985.

Samtidig oppheves bestemmelser fastsatt ved kgl.res. av 8. juli 1977 samt kgl.res. av 2. november 1979 om statens tilskudd m.v. ved bygging av offentlige tilfluktsrom.

For tidligere godkjente offentlige tilfluktsrom utbetales statstilskudd etter de nye satser med en andel som tilsvarer verdien av gitte tilsagn om statstilskudd som gjenstår å utbetale etter resolusjonens ikrafttreden. Dersom det i enkelte tilfelle viser seg at statstilskuddet blir lavere etter disse bestemmelser enn etter tidligere bestemmelser, kan tilskuddet beregnes etter de bestemmelser som gjaldt da tilsagn om statstilskudd ble gitt.