Forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing av eiendommer til felles viltområde i viltlovens § 37

DatoFOR-1984-10-24-1878
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1984 935
Ikrafttredelse24.10.1984
Sist endretFOR-2011-03-01-206
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§37, LOV-1981-05-29-38-§38
Kunngjort
KorttittelForskrift om felles viltområde

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (nå Miljødirektoratet) 24. oktober 1984 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 37 sjette ledd og § 38.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2009 nr. 1774, 1 mars 2011 nr. 206.

§ 1.Kommunen skal innkalle de jaktberettigede grunneiere til fellesmøte ved rekommandert brev med 3 ukers varsel.

Innkallingen skal dessuten kunngjøres i en avis som er alminnelig lest i kommunen.

0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1774.
§ 2.Innkallingen til fellesmøtet skal foruten tid og sted for møtet, klart opplyse om hensikten med møtet og hvilket område og eiendommer det gjelder. Innkallingen må uttrykkelig opplyse at et flertall av de jaktberettigede hvis grunn etter kommunens skjønn representerer en overvekt i jaktlig henseende, med bindende virkning for de øvrige kan beslutte at eiendommene skal slås sammen til et felles viltområde.
0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1774.
§ 3.Fellesmøtet skal ledes av kommunen som også sørger for at det føres møteprotokoll.

Kommunen skal oppta fortegnelse over hvem som møter med opplysning om gårds- og bruksnummer og eiendommens størrelse.

Dersom den jaktberettigede grunneier ikke selv møter skal det fremlegges skriftlig fullmakt dersom grunneieren ønsker å la seg representere under fellesmøtet.

Kommunen avgjør om noen av de møtende eventuelt ikke har stemmerett som jaktberettiget grunneier eller lovlig representant for denne. Kommunens avgjørelse skal protokollføres.

0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1774.
§ 4.Kommunen skal under møtet søke å få i stand avtale om frivillig sammenslåing av eiendommene til felles viltområde.

Dersom det ikke oppnås enighet om frivillig sammenslåing, kan kommunen ta opp spørsmålet til avstemming.

0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1774.
§ 5.Kommunen skal sørge for at avstemmingsresultatet protokollføres med opplysning om størrelsen på det areal hver stemme representerer.

Kommunen bør straks avgjøre om et flertall som stemmer for sammenslåing også representerer grunn med overvekt i jaktlig henseende.

Dersom særlige grunner tilsier det kan kommunens godkjenningsvedtak på dette punkt fattes i eget møte senere.

0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1774.
§ 6.Regler om forvaltningen av felles viltområde kan under fellesmøtet eller i et senere møte, vedtas av et flertall av de jaktberettigede grunneiere hvis grunn etter kommunens skjønn representerer en overvekt i jaktlig henseende. Forvaltningsreglene bør inneholde bestemmelser om styre for viltområdet, dets sammensetning, funksjonstid, myndighet og valgregler. Det bør også fastsettes regler for årsmøter og årsmøtevedtak samt regler for jaktutøvelsen, salg av jaktkort, gjennomføring av viltstelltiltak og fordeling av omkostninger og utbytte av jakt.
0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1774.
§ 7.Kommunen bør straks avgjøre om forvaltningsregler er gyldig vedtatt av et flertall som også representerer grunn med overvekt i jaktlig henseende. Dersom særlige grunner tilsier det kan kommunen behandle godkjenning av forvaltningsreglene i et senere møte.
0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1774.
§ 8.Når eiendommene ligger i forskjellige kommuner eller fylker, skal en sammenslåing til felles viltområde ledes av den kommune som har størst tellende areal innen viltområdet.

Fylkeskommunen trer i stedet for denne kommune når det gjelder vedtak om godkjenning.

0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1774.
§ 9.Kommunens eller fylkeskommunens vedtak om godkjenning av sammenslåing til felles viltområde og fastsettelse av forvaltningsregler skal forelegges samtlige jaktberettigede grunneiere med opplysning om retten til å påklage vedtaket innen 3 uker.
0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1774.
§ 10.Flertallsvedtak etter viltlovens § 37 trer i kraft 4 uker etter at vedtaket om sammenslåing og forvaltningsregler er endelig godkjent dersom det ikke i vedtaket eller i godkjenningsbeslutningen er fastsatt annet tidspunkt.

Flertallsvedtak om sammenslåing av eiendommer til felles viltområde fastsettes for maksimalt 10 år.

0Endret ved forskrift 1 mars 2011 nr. 206.
§ 11.Vedtak om tvungen sammenslåing uten fastsatt gyldighetstid hjemlet i viltlovens § 37 og som er eldre enn 10 år, og automatisk forlengede kommunale vedtak hjemlet i eldre forskrifts § 10 annet ledd, siste setning slik denne lød før endring av 1. mars 2011, oppheves senest 31. mars 2013. Kommunen kan bestemme at automatisk forlengede vedtak opphører tidligere.
0Tilføyd ved forskrift 1 mars 2011 nr. 206.
§ 12.Disse regler trer i kraft straks.

Samtidig oppheves regler om gjennomføringen av bestemmelsene om flertallsvedtak m.v. i jaktlovens § 21, fastsatt av Landbruksdepartmentet den 11. mai 1962.

0Endret ved forskrift 1 mars 2011 nr. 206 (tidligere § 11).