Forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om sammenslåing for å oppnå minsteareal for hjorteviltjakt i viltlovens § 38

DatoFOR-1984-10-24-1879
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1984 938
Ikrafttredelse24.10.1984
Sist endretFOR-2009-12-22-1775
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§38
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammenslåing til minsteareal

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 24. oktober 1984 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 38 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1775.

§ 1.Dersom kommunen finner at eiendommer som hver for seg ikke når opp i minsteareal for felling av hjortevilt bør slås sammen for å oppnå fellingstillatelse, og frivillig ordning ikke er oppnådd, skal hver enkelt grunneier ved rekommandert brev, og ved kunngjøring i lokal avis, gis en frist på 3 uker for å avgi uttalelse om saken.
0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1775.
§ 2.Kommunens varsel og kunngjøring skal inneholde opplysning om hvilke eiendommer sammenslåingen omfatter med gårds- og bruksnummer og eiendommens størrelse og tellende areal.

Varsel og kunngjøring skal videre uttrykkelig opplyse at kommunen kan vedta å oversende saken til Direktoratet for naturforvaltning med forslag om å treffe vedtak om tvungen sammenslåing.

0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1775.
§ 3.Dersom Direktoratet for naturforvaltning fatter vedtak om tvungen sammenslåing returneres saken til kommunen som straks og med 3 ukers varsel innkaller de jaktberettigede grunneiere til et møte for å velge styre og fastsette forvaltningsregler.
0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1775.
§ 4.Forvaltningsreglene bør gi bestemmelser om fordeling av kvote, omkostninger og utbytte av jakta, styre- og årsmøtevedtak og regler for jaktutøvelsen.
§ 5.Dersom det ikke oppnås enighet om forvaltningsregler treffer kommunen avgjørelse.

Kommunens avgjørelse skal forelegges samtlige jaktberettigede grunneiere med opplysning om adgang til å påklage vedtaket.

0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1775.
§ 6.Når eiendommene ligger i forskjellige kommuner eller fylker skal en sammenslåing for å oppnå minsteareal ledes av den kommune som har størst tellende areal innen sammenslåingen.

Fylkeskommunen trer i stedet for denne kommune når det gjelder forslag om tvungen sammenslåing og fastsettelse av forvaltningsregler.

0Endret ved forskrift 22 des 2009 nr. 1775.
§ 7.Disse regler trer i kraft straks.