Forskrift om fysisk beskyttelse av nukleært materiale og nukleære anlegg

DatoFOR-1984-11-02-1809
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1984 917
Ikrafttredelse02.11.1984
Sist endretFOR-2007-06-29-902 fra 01.01.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-05-12-28-§6, LOV-1972-05-12-28-§16, LOV-1972-05-12-28-§54
Kunngjort
KorttittelForskrift om nukleære materialer og anlegg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 2. november 1984 med hjemmel i lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergi. Fremmet av Olje- og energidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 aug 1989 nr. 829, 18 des 1992 nr. 1097, 21 des 2001 nr. 1484, 9 mai 2003 nr. 569, 18 feb 2005 nr. 167, 29 juni 2007 nr. 902 (bl.a. tittel).

I. Innledning

§ 1.Innledende bestemmelser.

Hensikten med fysisk beskyttelse av nukleært materiale og nukleære anlegg er å legge forholdene til rette for å minimalisere mulighetene for tyveri av nukleært materiale og sabotasje mot nukleære anlegg. Den fysiske beskyttelsen skal også lette gjenfinningen av stjålet materiale.

Disse forskrifter angir rammen for anleggsinnehaverens og myndighetenes forpliktelser med hensyn til fysisk beskyttelse.

Nukleært materiale og nukleære anlegg som faller inn under denne forskrift, er å anse som skjermingsobjekter. Lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste og forskrifter gitt med hjemmel i denne kommer til anvendelse for rettsubjekter omfattet av denne forskriften. På grunn av objektenes særlige karakter skal Statens strålevern ha den koordinerende rolle ved tilsyn og myndighetsutøvelse overfor skjermingsverdige objekter omfattet av lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 2.Taushetsplikt

Bestemmelsene i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet § 53 og lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 11 regulerer taushetsplikt etter denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 9 mai 2003 nr. 569, 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).

II. Definisjoner

§ 3.Nukleært materiale.

Plutonium, uran og thorium samt ethvert materiale som inneholder ett eller flere av disse stoffer. Plutonium som inneholder mer enn 80 % av isotopen Pu-238 samt malmer og forbrukerartikler regnes ikke som nukleært materiale.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4.Autorisert person.

Enhver person som er bemyndiget av anleggsinnehaveren eller av Statens strålevern til å oppholde seg i områder der nukleært materiale benytttes, bearbeides eller lagres, samt til å delta under planlegging og utførelse av transport av nukleært materiale.

§ 5.Vakt.

En person som ivaretar adgangskontroll og overvåker aktiviteter på eller omkring et anlegg der nukleært materiale benyttes, bearbeides eller lagres, eller ved transport av nukleært materiale.

§ 6.Kontrollert område.

Et område hvor adgangen er kontrollert av vakt, og som er avgrenset av et solid gjerde eller lignende som er vanskelig å forsere.

§ 7.Beskyttet område.

Et område innenfor et kontrollert område som er kontinuerlig overvåket av vakt og/eller elektronisk utstyr og beskyttet av solide fysiske barrierer.

§ 8.Vitalt område.

Et område innenfor et beskyttet område som er kontinuerlig overvåket av vakt og elektronisk utstyr med forbindelse til hensiktsmessige sikkerhetsstyrker og som er beskyttet av meget solide fysiske barrierer.

§ 9.Anleggsinnehaver.

Den som i henhold til lov om atomenergivirksomhet § 4 har konsesjon til å drive atomanlegg.

§ 10.Konvensjonen.

Konvensjon om fysisk beskyttelse av nukleært materiale av 3. mars 1980 endret ved protokoll av 8. juli 2005 (ikke i kraft).

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 10a.Designbasistrusselen

Evner og egenskaper ved en mulig intern og/eller ekstern fiende, som kan forsøke sabotasje mot eller uautorisert fjerning av nukleært materiale og/eller nukleære anlegg og som den fysiske beskyttelse er vurdert og designet for å motstå.

0Tilføyd ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).

III. Klasseinndeling av nukleært materiale

0Overskriften endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 11.Klasseinndeling.

Nukleært materiale klassifiseres som angitt i vedlegg 1 til disse forskrifter på basis av den potensielle risiko som tyveri, sabotasje eller lignende kan medføre.

Klassifikasjonen er basert på type og mengde av nukleært materiale. For reaktoranlegg fastsettes beskyttelsestiltakenes omfang på basis av en vurdering av anleggets sårbarhet overfor sabotasje og den strålingsrisiko som sabotasje vil kunne medføre.

Disse forskrifter gjelder bare for mengder av nukleært materiale som overstiger minstemengdene i klasse III i vedlegg 1.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).

IV. Fysisk beskyttelse

§ 12.Generelle tiltak.

Anleggsinnehaveren skal, på grunnlag av en trusselvurdering utarbeidet av Politiets sikkerhetstjeneste, utarbeide en designbasistrussel. Denne skal godkjennes av Statens strålevern. Designbasistrusselen skal holdes oppdatert basert på endringer i politiets trusselvurderinger og det generelle trusselbildet. Designbasistrusselen skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 11. Anleggsdriveren skal videre etablere og opprettholde et system for fysisk beskyttelse av reaktoranlegg og nukleære materialer under lagring, bearbeiding og transport som minst skal kunne motstå den trussel som representeres av designbasistrusselen.

Anleggsinnehaveren skal utarbeide en sikkerhetsrapport vedrørende den fysiske beskyttelse. Denne rapporten skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 11. Rapporten skal godkjennes av Statens strålevern. Ved utarbeidelse av rapporten skal det også tas hensyn til andre sikkerhetskrav så som strålevern og kritikalitetsfare. Den skal også holdes à jour ved nyanlegg, forandringer av anlegg eller når det erverves nukleært materiale som krever strengere sikkerhetstiltak.

Anleggsinnehaveren skal utpeke èn eller flere personer som skal ha ansvar for alle forhold som har betydning for den fysiske beskyttelse av lagret materiale, anlegg og materiale under bearbeiding eller transport.

Anleggsinnehaveren skal jevnlig kontrollere at systemet for fysisk beskyttelse virker.

0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002), 18 feb 2005 nr. 167, 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 13.Beredskapsplan.

En beredskapsplan skal utarbeides i samråd med politiet og den skal være i samsvar med de reelle myndighetsforhold mellom de involverte instanser. Nødvendig verne-/ måleutstyr som anleggsinnehaveren kan stille til politiets disposisjon, skal tas med i planen, og den skal også omfatte nødvendige øvelsesaktiviteter. Beredskapsplanen for fysisk beskyttelse skal også inkludere transport av nukleært materiale. Som nevnt under § 12 skal anleggsinnehaveren utarbeide en sikkerhetsrapport. Denne skal legge forholdene til rette for effektiv innsats av så vel anleggets stab som politiet ved tyveri av nukleære materialer, sabotasje eller trussel om dette. Beredskapsplanen skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 11.

Ved tyveri og sabotasje eller mistanke om, forsøk på eller trussel om slike handlinger plikter anleggsinnehaveren øyeblikkelig å varsle det lokale politi og Statens strålevern. Statens strålevern skal varsle Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og politidepartementetdepartementet, Utenriksdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kriseutvalget for atomulykker.

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet skal på sin side varsle utenlandske myndigheter og internasjonale organisasjoner i henhold til forpliktelser spesifisert i artikkel 5 i Konvensjonen.

0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002), 18 feb 2005 nr. 167, 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).

V. Beskyttelseskrav for lagret nukleært materiale og nukleære anlegg

0Overskriften endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 14.Klasseområder.
-Nukleært materiale i klasse I kan bare anvendes eller lagres innenfor et vitalt område.
-Nukleært materiale i klasse II kan anvendes eller lagres innenfor vitalt eller beskyttet område.
-Nukleært materiale i klasse III kan anvendes eller lagres innenfor vitalt, beskyttet eller kontrollert område. 

Dersom Statens strålevern ikke bestemmer noe annet, gjelder følgende:

-En reaktor med en effekt på 50 MW(t) eller over klassifiseres som vitalt område.
-En reaktor med en effekt opp til 50 MW(t) klassifiseres som beskyttet område.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 15.Adgangskontroll.

Anleggsinnehaveren skal utarbeide vaktinstruks hvor vaktens plikter med hensyn til områdesikring, områdepatruljering, adgangskontroll og inspeksjon av kjøretøyer, herunder varetransporter m.v. er spesifisert. Vaktinstruksen skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 11. 

Personellsikkerhet

Anleggsinnehaver skal vurdere personers pålitelighet før de autoriseres for adgang til beskyttet eller vitalt område. Det kreves ikke ordinær sikkerhetsklarering eller politiattest som basis for en slik vurdering. Personer som skal ha tilgang til gradert informasjon, skal sikkerhetsklareres i henhold til bestemmelsene i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste med forskrifter. 

Kontrollert område.

Adgang skal skje gjennom en resepsjon/vaktsentral som skal være bemannet dag og natt. Utenom normal arbeidstid skal inngangsdører være låst.

Private kjøretøyer kan ikke parkeres inne på området uten spesiell tillatelse. Anleggsinnehaver skal da forsikre seg om at det ikke bringes inn uønskede personer eller utstyr som kan representere en fare for anlegget. 

Beskyttet område

Adgang skal begrenses til autoriserte personer og til personer som ledsages av disse.

Adgangskontrollen skal skje etter et system for personidentifikasjon eller nøkkelkort.

Anleggsinnehaveren skal føre et register over personer som har eller gis adgang til området.

Kjøretøy og alt som bringes inn i området, skal kontrolleres for å sikre at det ikke bringes inn uønskede personer eller utstyr som kan representere fare for anlegget. 

Vitalt område

I tillegg til kravene under beskyttet område gjelder: Ved inn- og utpassering skal personer og pakker kontrolleres med spesielle detektorer supplert med manuell kontroll.

Adgang forutsetter at det alltid er to eller flere personer tilstede i området, eller at det er etablert særlig overvåking.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 16.Beskyttelses- og alarmsystemer.

Generelt

For sikring mot innbrudd og sabotasje skal det etableres et alarmsystem med tilhørende forbindelse til anleggsinnehaverens vaktsentral med helkontinuerlig vakt. Vaktsentralen skal ha direkte forbindelse til politi. Vaktsentralen skal utformes slik at den kan opprettholde sin funksjon også i nærvær av designbasistrussel.

Låsesystemer og andre systemer for adgangskontroll som er vesentlige ledd i systemet for fysisk beskyttelse, skal løpende kontrolleres og forandres dersom det antas at uvedkommende har fått kjennskap til systemene.

De kommunikasjonssystemer som inngår som en vesentlig del av systemet for fysisk beskyttelse, inklusive forbindelse til politi, skal være dublert og skal testes regelmessig.

Uavhengige og dublerte overføringslinjer, inklusive uavhengig kraftforsyning, skal opprettes mellom vaktsentral og overvåkingsutstyr.

Beskrivelsen av disse systemene skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 11. 

Kontrollert område

Bygninger innenfor et slikt område som inneholder nukleært materiale, skal være avlåst utenom arbeidstid. Rom som inneholder nukleært materiale, skal være forsvarlig avlåst når autorisert personell ikke oppholder seg der. Vinduer i rom som inneholder slikt materiale, skal være forsynt med alarm og være fysisk sikret mot inntrengning. 

Beskyttet område

I tillegg til kravene under kontrollert område gjelder: Den ytre grense for området skal være ryddet, opplyst og forsynt med tilstrekkelig TV-overvåking. 

Vitalt område

I tillegg til kravene under beskyttet område gjelder: Beskyttelses- og alarmsystemer samt vaktrutiner skal godkjennes av Statens strålevern etter råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Beskrivelsen av disse systemer skal graderes etter sitt innhold, men minimum konfidensielt i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om sikkerhetstjeneste § 11.

0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002), 18 feb 2005 nr. 167, 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).

VI. Fysisk beskyttelse under transport

§ 17.Grunnleggende regler for transport av nukleært materiale i klasse I, II og III.

Disse regler gjelder veitransport, men gjelder så langt det passer også for andre transportmåter.

a.Generelle tiltak

For å redusere risikoen i forbindelse med transport av nukleært materiale skal anleggsinnehaveren sørge for:

-kortest mulig transporttid,
-færrest mulig transporter og anvendelse av færrest mulig omlastninger og midlertidige lagringer underveis,
-at transporter ikke gjennomføres på faste, forutkjente tidspunkter, og
-at personer som er direkte involvert i gjennomføringen av transporten er autoriserte.

Anleggsinnehaveren, samt berørte myndigheter skal utvise varsomhet ved håndtering av opplysninger som kan føre til svekkelse av den fysiske beskyttelse. Transporter skal gjennomføres så diskret som mulig. Når det gjelder opplysninger vedrørende transporter av nukleært materiale i klasse I skal disse graderes etter sitt innhold, men minimum konfidensielt i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 11.

b.Ansvar

Anleggsinnehaveren skal gjennomføre nødvendige tiltak for fysisk beskyttelse i forbindelse med transport av nukleært materiale. Anleggsinnehaveren skal for hver enkel transport oppnevne en transportkoordinator som er ansvarlig for forberedelse av transporten til den ytre transportledelse (se § 17 e) overtar ansvaret.

c.Forhåndsgodkjennelse av den fysiske beskyttelse ved transporter

Den fysiske beskyttelse av alle transporter som kommer inn under disse forskrifter, skal godkjennes av Statens strålevern.

En forhåndsgodkjennelse vil inneholde de betingelser og krav som skal gjelde for transporten. For transport av materiale i klasse II og III kan Statens strålevern gi en generell tillatelse som ikke medfører ytterligere meldeplikt med hensyn til den enkelte transport. For transport av materiale i klasse I skal Statens strålevern gi tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

d.Transport- og eskortekjøretøy

Kolli som veier mindre enn 2.000 kg, skal transporteres i tildekket kjøretøy. Der det er mulig, skal også tyngre kolli transporteres i tildekket kjøretøy.

Transportkjøretøyet skal være ledsaget av eskortekjøretøy som skal være utstyrt med et toveis kommunikasjonssystem. Kommunikasjonssystemet skal testes før hver transport.

Før hver transport skal transport- og eskortekjøretøy undersøkes for å sikre at sabotasje ikke er utført eller forberedt.

e.Ytre transportledelse

Anleggsinnehaveren skal opprette en ytre transportledelse i forbindelse med gjennomføringen av transporter, og informere alle parter som deltar i transporten hvem dette er. Den ytre transportledelse skal holde telefon- eller radiokontakt med transportkjøretøy og/eller eskorte, og mottaker, og skal på bakgrunn av mottatte rapporter gi instruksjoner til transportpersonale, politi eller veimyndigheter vedrørende uregelmessigheter under transporten.

For materiale i klasse II og III kan autoriserte personer hos anleggsinnehaveren fungere som ytre transportledelse. For materialer i klasse I skal anleggsinnehaveren samarbeide med politiet om den ytre transportledelse. Nærmere detaljer skal fremgå av beredskapsplanen.

f.Forhåndsavtaler og instruksjoner

Det skal på forhånd inngås skriftlig avtale mellom avsenderen og mottakeren samt mellom avsender og transportfirma om gjennomføringen av transporten.

Anleggsinnehaveren er ansvarlig for at alle parter som deltar i transporten, tildeles skriftlige instruksjoner. Det personell som deltar i transporten, og den ytre transportledelse skal ha instruksjoner som dekker de sikkerhetsmessige sider ved transporten, inklusive uforutsette avbrudd (f.eks. trafikkulykker, skader på kjøretøy og overfall).

g.Plombering

Anleggsinnehaveren er ansvarlig for at alle kolli som transporteres plomberes med segl. Mottakeren skal kontrollere seglet ved mottaking og umiddelbart rapportere uregelmessigheter til den ytre transportledelse.

h.Kommunikasjon før og under transport

Avsenderen skal senest innen 24 timer før gjennomføring av transporten underrette mottakeren om denne. Transporten skal ikke gjennomføres uten at mottakeren har erklært seg beredt til å motta den. Kjøretøyets posisjon langs transportruten skal periodisk meddeles den ytre transportledelse i kodeform. Tidsintervallene for kommunikasjon skal tilpasses transportert materialklasse. Avsenderen skal holde mottakeren informert om antatt ankomsttid. Dersom forsendelsen ikke er mottatt til avtalt tidspunkt, skal mottakeren snarest gi beskjed til den ytre transportledelse.

i.Veivalg

Ved transport på vei skal reiseruten være bestemt på forhånd. Et alternativt veivalg skal være planlagt. Ved valg av alternativ vei eller ved vesentlig omkjøring på grunn av trafikkhindringer eller lignende, skal den ytre transportledelse konsulteres.

j.Avbrudd av transport

Transport skal gjennomføres uten unødvendig avbrudd. Ved avbrudd av transport i klasse I eller II, skal eskorten til enhver tid overvåke transportkjøretøyet. Avbrudd som ikke er planlagt, skal umiddelbart meddeles den ytre transportledelse.

k.Internasjonale transporter

Ved eksport skal anleggsinnehaveren på forhånd, i samarbeide med Statens strålevern og mottaker, forsikre seg om at det nukleære materiale under transport i import- og transittland minst vil bli underlagt det nivå for fysisk beskyttelse som fremgår av vedlegg I til Konvensjonen. (Vedlegg 2 til disse forskrifter).

Ved import skal anleggsinnehaveren på forhånd, i samarbeide med Statens strålevern og avsender, forsikre seg om at det nukleære materiale under transport i eksport- og transittland minst vil bli underlagt det nivå for fysisk beskyttelse som fremgår av vedlegg 2 til disse forskrifter.

Ved eksport og import av nukleært materiale skal anleggsinnehaveren i samarbeide med Statens strålevern treffe avtale med eksport-, import- eller transittland om på hvilket sted ansvaret for fysisk beskyttelse går over fra det ene lands myndighet til det andre.

Dersom kontrakt eller avtale om en internasjonal transport forutsetter levering i et kjøretøy fra utlandet, skal anleggsinnehaveren sørge for at kontrakten eller avtalen inneholder bestemmelser som skal sikre at anleggsinnehaveren i tide får de opplysninger som er av betydning for de tiltak for fysisk beskyttelse som skal treffes i Norge.

Anleggsinnehaverens plikter med hensyn til fysisk beskyttelse under internasjonale transporter skal spesifiseres i Statens stråleverns forhåndsgodkjennelse (ref. § 17c). I forbindelse med fysisk beskyttelse under transport i de nordiske land kan Statens strålevern kreve at anleggsinnehaveren gjennomfører tiltak som avviker fra dem som er spesifisert i disse forskrifter.

0Endret ved forskrifter 9 mai 2003 nr. 569, 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 18.Særlige bestemmelser i forbindelse med transport av nukleært materiale i klasse I.
a.Krav til transportkjøretøy og eskorte

Transportkjøretøyet skal være konstruert og utstyrt med henblikk på å motstå angrep og skal være forsynt med to uavhengige, toveis kommunikasjonssystemer. Det skal være bemannet med minst 2 personer og være utstyrt slik at det ikke kan benyttes av uvedkommende. Transporten skal ha politieskorte hvis styrke skal avgjøres av politiet i samarbeid med Statens strålevern for den enkelte transport. Kjøretøyets posisjon skal meddeles den ytre transportledelse flere ganger i timen.

b.Jernbane-, skips- og lufttransport

Ved jernbanetransport skal forsendelsen foregå i godstog eller i separat vogn i persontog. Forsendelsen skal ha politieskorte hvis styrke skal avgjøres av politiet i samarbeid med Statens strålevern for den enkelte transport. Den ledsagende vakt skal være utstyrt med et toveis kommunikasjonssystem for kontakt med den ytre transportledelse.

Ved skipstransport skal forsendelsen ha politieskorte hvis styrke skal avgjøres av politiet i samarbeid med Statens strålevern for den enkelte transport. Forsendelsen skal foregå i et avlåst og forseglet rom eller i en låst og forseglet container. Lås og segl skal kontrolleres regelmessig under transporten av ledsagende politieskorte.

Flytransport skal foregå med spesielt chartrede lastefly eller spesielt valgte lasterutefly. Forsendelsen skal ha politieskorte hvis styrke skal avgjøres av politiet i samarbeide med Statens strålevern for den enkelte transport.

0Endret ved forskrifter 9 mai 2003 nr. 569, 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).
§ 19.Forholdet til andre forskrifter

Disse forskrifter kommer i tillegg til gjeldende forskrifter vedrørende lagring og transport av radioaktive stoffer eller farlig gods:

Forskrift 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på veg og jernbane, forskrift 21. mai 1987 nr. 406 om transport på skip av spesielle eller farlige laster i bulk eller som pakket gods og forskrift 11. januar 2003 nr. 41 om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7) § 8 og forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling.

0Tilføyd ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008).

VII. Ikrafttredelse

§ 20.Forskriftene trer i kraft straks.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008, tidligere § 19).
 

Vedlegg 1. Klassifisering av nukleært materiale 

Klasse
MaterialeFormIIIIII c)
1. Plutonium a)Ubestrålt b)2 kg ellerMindre en 2 kg,500 g eller
mermen mer enn 500 gmindre, men
mer enn 15 g  
2. Uran-235Ubestrålt b)
-uran anriket5 kg ellerMindre enn 51 kg eller
til 20% U-235merkg, men mermindre, men
eller merenn 1 kgmer enn 15 g
-uran anriket10 kg ellerMindre enn
til 10% U-235,mer10 kg, men
men mindremer enn 1 kg
-uran anriket10 kg eller
over natur-mer
lig nivå, men
mindre enn 10%
U-235
3. Uran-233Ubestrålt b)2 kg ellerMindre enn 2500 g eller
merkg, men mermindre, men
enn 500 gmer enn 15 g
4. BestråltUtarmet eller
  brenselnaturlig uran
eller lavanriket
brensel (mindre
enn 10% spaltbart
innhold) d) e)
 
a)All plutonium unntatt plutonium som inneholder mer enn 80 % plutonium-238.
b)Materiale som ikke er bestrålt i en reaktor, eller materiale som er bestrålt i en reaktor, men med et strålingsnivå som er likt eller mindre enn 1 gray/time (100 rad/time) på 1 m avstand uten skjerming.
c)Mengder som ikke faller inn under klasse III samt naturlig uran, bør beskyttes i samsvar med streng administrasjonspraksis.
d)Selv om dette beskyttelsesnivå anbefales, skal det være anledning for stater, etter vurdering av de nærmere omstendigheter, å fastsette et annet klassenivå for fysisk beskyttelse.
e)Annet brensel som i kraft av sitt opprinnelige, spaltbare materialinnhold klassifiseres i klasse I og II før bestråling, kan bli gradert ett klassenivå lavere når strålingsnivået fra brenselet overstiger 1 gray/time (100 rad/time) på en meters avstand uten skjerming.   

VEDLEGG 2. Nivåer for fysisk beskyttelse som skal anvendes ved internasjonal transport av nukleært materiale

1.Nivåer for fysisk beskyttelse av nukleært materiale under lagring i forbindelse med internasjonal nukleær transport omfatter,
(a)for klasse III materialer: Lagring innenfor et område hvor adgangen er kontrollert;
(b)for klasse II materialer: Lagring innenfor et område under konstant overvåking av vakter eller elektroniske innretninger, omgitt av en fysisk barriere med et begrenset antall innganger under hensiktsmessig kontroll eller ethvert område med et tilsvarende nivå for fysisk beskyttelse;
(c)for klasse I materiale: Lagring innenfor et beskyttet område som definert for klasse II ovenfor, hvor adgangen dessuten er begrenset til personer hvis pålitelighet er kontrollert. Området skal dessuten overvåkes av vakter som står i nær forbindelse med hensiktsmessige sikkerhetsstyrker. Bestemte tiltak som er truffet i denne sammenheng, skal ha som sitt formål å oppdage og forebygge ethvert angrep på, ikke-autorisert adgang til eller ikke-autorisert fjerning av materiale.
2.Nivåer for fysisk beskyttelse av nukleært materiale under internasjonal transport omfatter:
(a)For materialer i klasse II og III skal det ved transport treffes særlige tiltak, herunder forhåndsordninger mellom sender, mottaker og fraktfører, og forhåndsavtale mellom fysiske eller juridiske personer underlagt eksport- og importstatenes jurisdiksjon og bestemmelser, som fastsetter tid, sted og fremgangsmåter for overdragelse av transportansvaret;
(b)For materialer i klasse I skal det ved transport treffes slike særlige tiltak som spesifisert ovenfor for transport av klasse II og III materialer, og i tillegg skal slike materialer være kontinuerlig overvåket av eskortepersonell under betingelser som sikrer god forbindelse med hensiktsmessige sikkerhetsstyrker;
(c)For naturlig uran unntatt i form av malm eller malmresiduum, skal transportsikringen for mengder som overstiger 500 kilogram uran omfatte forhåndsmelding om forsendelsen som spesifiserer transportmiddel og ventet ankomsttid samt bekreftelse på mottakelse av forsendelsen.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 902 (i kraft 1 jan 2008, tidligere vedlegg 3).