Forskrift om justering av årlige vederlag fastsatt i medhold av lov om rettshøve mellom grannar.

DatoFOR-1984-12-07-1958
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1984 s 1096
Ikrafttredelse01.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-06-16-15-§17
Kunngjort
KorttittelForskrift om årlige vederlag etter naboloven

Fastsatt ved kgl.res. av 7. desember 1984 med hjemmel i § 17 fjerde ledd i lov av 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Årlige vederlag skal justeres automatisk hvert femte år.
§ 2.Justeringen skal skje ved å samholde gjennomsnittet for Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for siste kalenderår av forløpne tidsperiode (beregningsåret) med tilsvarende indekstall for det kalenderår da vederlaget forfalt første gang. Senere justeringer skjer med basis i siste beregningsår.
§ 3.For årlige vederlag som forfalt første gang før 1. januar 1980 og ikke er justert etter dette, foretas en engangsjustering av det årlige vederlaget regnet fra det kalenderår da vederlaget forfalt første gang, og fram til 1985. Disse justeringene skal gjennomføres med virkning fra og med det regulære forfall i 1985.

Ved engangsjustering etter første ledd skal man samholde gjennomsnittet for Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for 1984 med tilsvarende indekstall for det kalenderår da vederlaget forfalt første gang. Etter engangsjusteringen skal vederlaget justeres i samsvar med §§ 1 og 2.

§ 4.Forskriftene her trer i kraft 1. januar 1985. Fra samme tid oppheves forskrifter om justering av årlige vederlag gitt ved kgl.res. 4. september 1981.