Forskrift om forbud mot å bruke levende dyr som lotterigevinster

DatoFOR-1985-01-10-16
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1985 s 19
Ikrafttredelse01.03.1985
Sist endretFOR-2010-08-06-1147
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§27, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort
KorttittelForskrift om utlodning av levende dyr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 10. januar 1985 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.

§ 1.Det er forbudt å bruke levende dyr som lotterigevinster. Dette gjelder også bruk av dyr som gevinster i tippekonkurranser o.l.
§ 2.Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37.
0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft 1. mars 1985.