Forskrift om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr

DatoFOR-1985-01-18-32
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 43
Ikrafttredelse06.03.1985
Sist endretFOR-2016-12-13-1571 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§4, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort
KorttittelForskr. om tilsyn med elektromedisinsk utstyr

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 18. januar 1985 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 4. Fremmet av Olje- og energidepartementet. Overført til Justisdepartementet iflg. melding fra DSB 18 nov 2003.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1316, 21 des 2004 nr. 1780, 18 des 2006 nr. 1473, 15 des 2008 nr. 1395, 15 des 2009 nr. 1650, 29 des 2015 nr. 1846, 13 des 2016 nr. 1571.

§ 1.Avgift for tilsyn med elektromedisinsk utstyr mv. beregnes etter følgende satser: 

A. Avgift for hvert rom, hver avdeling mv. med tilhørende utstyr:

1.Operasjonsavdeling. Pr. operasjonsstue
- For større eller avanserte operasjoner (mye utstyr)kr6296,–
- For generell kirurgi o.l.kr3782,–
- For enkle inngrep, skiftestuer o.l.kr2520,–
2.Postoperativ avdeling. Opptil 4 sengerkr5038,–
- Tillegg pr. seng utover 4kr948,–
3.Medisinsk overvåkningsavdeling. Opptil 4 sengerkr7558,–
- Tillegg pr. seng utover 4kr948,–
4.Medisinsk/kirurgisk mottakelse. Pr. undersøkelses-/behandlingsromkr2520,–
5.Poliklinikk (Medisinsk/kirurgisk/øre-nese-hals/øye mv.)
- Pr. undersøkelses-/behandlingsromkr1896,–
6.Dialyseavdeling o.l. Opptil 4 behandlingsplasserkr3782,–
- Tillegg pr. behandlingsplass utover 4kr948,–
7.EEG-, EKG, EMG-laboratorium o.l.kr2520,–
8.Røntgenlaboratorium o.l. Pr. røntgengenerator og lignende.
- Med avansert utstyrkr8192,–
- Med enkelt utstyr (bare stativ)kr5667,–
- Mobilt røntgenapparat (Enkelt)kr1896,–
9.Spesielt undersøkelses-/behandlingsrom
- Med avansert eller mye utstyrkr7558,–
- Med enklere utstyr (gastro, cystoskopi o.l.)kr3782,–
10.Fødeavdeling. Opptil 3 fødeplasserkr7558,–
- Tillegg pr. fødeplass utover 3kr759,–
11.Barneavdeling. Opptil 3 kuvøserkr7558,–
- Tillegg pr. kuvøse utover 3kr759,–
12.Hudbehandlingsavdeling o.l. Opptil 3 behandlingsplasserkr2520,–
- Tillegg pr. behandlingsplass utover 3kr503,–
13.Tannbehandlingsavdeling o.l. Pr. behandlingsplasskr3153,–
14.Fysikalsk - medisinsk avdeling o.l.
- Ved region-, sentral- og fylkessykehuskr8192,–
- Ved mindre sykehus og utenfor sykehuskr5667,–
- Liten avdeling med lite utstyrkr3153,–
15.Legesenter. Opptil 3 undersøkelses-/behandlingsromkr3153,–
Tillegg pr. undersøkelses-/behandlingsrom utover 3kr948,–
16.Ambulanse og tilsvarende, inkl. fast utstyrkr948,–
 

B. Avgift for enkeltutstyr:

Utstyrsgruppe I. Pr. utstyrkr1131,–
(Diatermi, defibrillator, kuvøse, dialyseapparat og annet utstyr som er tilsvarende arbeidskrevende ved besiktigelse og tilsyn).
Utstyrsgruppe II. Pr. utstyrkr817,–
(Blodvarmer, infusjonspumpe, EKG-, EEG-, EMG-apparat, trykkmåleutstyr og annet utstyr som er tilsvarende arbeidskrevende ved besiktigelse og tilsyn).

Avgiftssatsene reguleres årlig i samsvar med justeringene i de årlige statsbudsjetter for lønns- og prisvekst.

0Endret ved forskrifter 21 des 2004 nr. 1780 (i kraft 1 jan 2005), 18 des 2006 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2007), 15 des 2008 nr. 1395 (i kraft 1 jan 2009), 15 des 2009 nr. 1650 (i kraft 1 jan 2010), 29 des 2015 nr. 1846 (i kraft 1 jan 2016), 13 des 2016 nr. 1571 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.For tilsyn med elektromedisinsk utstyr m.v. betales hvert år en avgift til staten beregnet etter satsene i § 1, punkt A eller punkt B.

Vanligvis beregnes avgiften etter satsene under punkt A. Satsene under punkt B brukes for beregning av tilleggsavgift for hvert utstyr som ikke naturlig inngår i slike rom, avdelinger m.v. som er angitt under punkt A, samt for enkeltutstyr plassert utenfor slike rom, avdelinger m.v.

§ 3.For besiktigelser mv. som foretas etter spesiell avtale med eier, utover de minstekrav til besiktigelseshyppighet som er fastsatt av sentral tilsynsmyndighet, beregnes en avgift etter 0,4 ganger satsene i § 1 og § 2 med tillegg for utgifter til reise og opphold for tilsynsingeniøren(e).

For slike besiktigelser mv. av rom, avdelinger o.l. som ikke er angitt under punkt A i § 1, avtales avgiften mellom eieren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

0Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1316, 29 des 2015 nr. 1846 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Dersom den avgift som blir beregnet etter § 1 og § 2 står i misforhold til de utgifter som er forbundet med tilsynet, eller etter begrunnet henvendelse fra eieren eller fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, kan sentral tilsynsmyndighet fastsette en avgift som avviker fra den beregnede, idet det tas hensyn til utstyrets art, mengde av utstyr, besiktigelsesstedets beliggenhet mv.
0Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1316, 29 des 2015 nr. 1846 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.De ovenfor nevnte avgifter beregnes av sentral tilsynsmyndighet og betales av eieren av det elektromedisinske utstyr m.v.
0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1316.
§ 6.Avgiften betales til sentral tilsynsmyndighet. Betalingsfristen er 1 måned fra regningens utstedelsesdato. Avgiften har samme pantesikkerhet i utstyret som skatter av fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse (lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn av elektriske anlegg § 4).
0Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1316.
§ 7.Nærværende regulativ trer i kraft fra det tidspunkt det er gjort kjent for eierne av det elektromedisinske utstyret.