Forskrift om domsmyndighet på Svalbard

DatoFOR-1985-03-08-532
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 196
Ikrafttredelse01.04.1985
Sist endretFOR-2002-10-11-1094 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§6, LOV-1925-07-17-11-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om domsmyndighet på Svalbard

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. mars 1985. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094. 

Med hjemmel i lov om Svalbard 17. juli 1925 nr. 11 § 6 og § 7 bestemmes:

I

Lagmannsrett for Svalbard er lagmannsretten for Troms lagsogn.

II

De forretninger som er lagt til tingrettene legges for Svalbards vedkommende til Nord-Troms tingrett.

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).

III

Kgl.res. av 9. oktober 1925, gitt i medhold av lov om Svalbard av 17. juni 1925, oppheves.

IV

Resolusjonen trer i kraft fra 1. april 1985.

V

Justisdepartementet gis fullmakt til å endre resolusjonen.