Forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste

DatoFOR-1985-04-10-838
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1985 s 314
Ikrafttredelse10.04.1985
Sist endretFOR-2015-05-06-485
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om assistenttjeneste for veterinærstudenter

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 10. april 1985 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 5 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 sep 1998 nr. 921, 3 juni 2002 nr. 513, 9 jan 2004 nr. 32, 6 mai 2015 nr. 485.

§ 1.Viderekomne veterinærstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og fra utenlandske universitet og høgskoler som ønsker å utføre kortvarig assistenttjeneste hos praktiserende veterinær eller i annet veterinæryrke, må søke Mattilsynet om tillatelse til å utføre slik tjeneste.
0Endret ved forskrifter 28 sep 1998 nr. 921 (i kraft 30 okt 1998), 3 juni 2002 nr. 513 (i kraft 4 juni 2002), 9 jan 2004 nr. 32, 6 mai 2015 nr. 485.
§ 2.Søknaden skal inneholde opplysninger om:
a)søkerens navn, adresse og alder
b)nasjonalitet
c)hvilket universitet eller høgskole søkeren studerer ved
d)hvor langt søkeren er kommet i studiene
e)hvilken veterinærtjeneste søkeren ønsker å utføre (assistenttjeneste hos praktiserende veterinær, i veterinærlaboratorium eller i den offentlige kjøttkontroll) og i hvilket tidsrom.

Utenlandsk søker må dessuten gi opplysninger om sine kunnskaper i norsk språk.

Søker som studerer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, må vedlegge søknaden uttalelse fra universitetet om søkerens faglige kvalifikasjoner til å utføre vedkommende veterinære tjeneste. Annen søker må vedlegge søknaden bekreftet avskrift av eventuelle vitnemål om beståtte eksamener/prøver. I mangel herav kan vedlegges bevitnelse fra vedkommende universitet/høgskole om at søkeren er innregistrert veterinærstudent, fra hvilket tidspunkt og hvor langt søkeren er kommet i studiet.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 485.
§ 3.Søknad fra student fra utenlandsk universitet eller høgskole skal forelegges Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til uttalelse om søkerens faglige kvalifikasjoner til å utføre vedkommende veterinære tjeneste. Før universitetet gir slik uttalelse, kan det kreve at søkeren fremstiller seg for en av universitetet oppnevnt komite til eventuell eksaminasjon/klinisk prøve.
0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 485.
§ 4.På grunnlag av universitetets uttalelse treffer Mattilsynet avgjørelse om søkeren kan gis tillatelse til å utføre slik tjeneste det er søkt om, eventuelt hvilken veterinærtjeneste han tillates å utføre i det aktuelle tidsrom og nærmere vilkår for tillatelsen.
0Endret ved forskrifter 28 sep 1998 nr. 921 (i kraft 30 okt 1998), 3 juni 2002 nr. 513 (i kraft 4 juni 2002), 9 jan 2004 nr. 32, 6 mai 2015 nr. 485.
§ 5.Før praktiserende veterinær, veterinært laboratorium eller offentlig kjøttkontroll tar viderekommen veterinærstudent i tjeneste som assistent, skal vedkommende forvisse seg om at studenten har tillatelse til å utføre vedkommende tjeneste.
0Endret ved forskrifter 28 sep 1998 nr. 921 (i kraft 30 okt 1998), 3 juni 2002 nr. 513 (i kraft 4 juni 2002), 9 jan 2004 nr. 32, 6 mai 2015 nr. 485.
§ 6.Disse forskrifter trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves bestemmelser om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortere vikar- eller assistenttjeneste hos praktiserende veterinærer, fastsatt av Landbruksdepartementet 1. september 1969.