Forskrift om fritak for tjenestegjøring i Sivilforsvaret

DatoFOR-1985-05-24-1002
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 415
Ikrafttredelse01.07.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§29 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort
Rettet01.03.2013 (vedlegg fjernet)
KorttittelForsk. om fritak for Sivilforsvarstjeneste

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 24. mai 1985 i medhold av lov av 17. juli 1953 nr. 9 om Sivilforsvaret § 29 første ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Rettelser: 01.09.2007 (vedlegg, § 1), 01.03.2013 (vedlegg fjernet).

§ 1.Menn og kvinner som innehar stilling eller funksjon som nevnt i vedlegget til disse forskrifter, pålegges ikke tjenesteplikt i Sivilforsvaret.

Tjenestpliktige som går over i slik stilling eller funksjon, fritas for tjenestegjøring for det tidsrom de innehar stillingen eller funksjonen.

§ 2.Politiets embets- og tjenestemenn, yrkesbrannmenn og klokkemannskaper i de kommunale brannvesener samt personell tilhørende frivillige hjelpeorganisasjoner tjenestegjør i Sivilforsvaret i samsvar med gjeldende lover, samordningsbestemmelser og rammeavtaler.

Justisdepartementet eller den det bemyndiger kan treffe avtale med en etat eller organisasjon om at sivilforsvarspliktige som tilhører etaten eller organisasjonen, fritas for sivilforsvarstjeneste når viktige totalforsvarsmessige hensyn tilsier det.

§ 3.Sivilforsvarspliktig personell kan etter søknad, fritas for tjeneste i Sivilforsvaret når de innehar stilling eller utfører funskjon i offentlig eller privat virksomhet av viktighet for totalforsvaret.

Ved avgjørelse av søknad etter første ledd skal det legges vekt på om virksomheten er forutsatt opprettholdt eller aktivisert under beredskap og krig, om myndighetenes forslag til beredskapstiltak eller pålegg om slike tiltak er fulgt opp, og om plan for disponering av arbeidskraft er utarbeidet.

§ 4.For tjenestepliktige som antas å være fritaksberettiget etter § 1 annet ledd eller etter § 2, skal det sendes melding til den rulleførende sivilforsvarskrets.

Meldingen sendes av vedkommende etat eller organisasjon når det gjelder fritaksberettigede etter § 2, og ellers av den instans eller person som i vedlegget er ført opp som ansvarlig instans for at meldingen sendes til rulleførende sivilforsvarskrets. Et departement kan delegere oppgaven til et underlagt organ.

Finner sivilforsvarskretsen at det ikke foreligger hjemmel for fritak, sender den snarest underretning om vedtaket med en kort begrunnelse.

§ 5.Søknad om fritak etter § 3 sendes av den tjenestepliktiges arbeidsgiver til fylkesarbeidskontoret i det fylke der den tjenestepliktige har sitt arbeidssted. Hvis den tjenestepliktige ikke er arbeidstaker, sender han søknaden selv.

Fylkesarbeidskontoret sender søknaden med sin uttalelse til den rulleførende sivilforsvarskrets som behandler søknaden og treffer vedtak.

Melding om avgjørelsen sendes arbeidsgiveren og fylkesarbeidskontoret. Arbeidsgiver underretter den tjenestepliktige om avgjørelsen.

Hvis den tjenestepliktige ikke er arbeidstaker, sendes meldingen til ham.

§ 6.Fritak etter søknad gis for den tid den tjenestepliktige innehar stilling eller utfører funksjon som har gitt grunnlag for fritaket.
§ 7.Personell som fratrer en fritaksberettiget stilling eller funksjon, plikter straks å underrette den rulleførende sivilforsvarskrets.

Videre skal den instans som har sendt melding etter § 4 eller søknad etter § 5 snarest underrette den samme sivilforsvarskrets.

§ 8.Sivilforsvarskretsens vedtak etter §§ 4 og 5 kan påklages til Justisdepartementet.

Klagen fremsettes for sivilforsvarskretsen av den instans eller person som har sendt inn meldingen eller søknaden.

Klagefristen er 3 uker, regnet fra det tidspunkt underretning om sivilforsvarskretsens vedtak er kommet fram.

Klagen har oppsettende virkning.

§ 9.Justisdepartementet eller den det bemyndiger kan uten hinder av bestemmelsene i § 1 første og annet ledd inngå avtale med en etat om hel eller delvis tjenestegjøring i Sivilforsvaret for etatens personell.
§ 10.Justisdepartementet gis fullmakt til å foreta mindre endringer i disse bestemmelser og i vedlegget til bestemmelsene.
§ 11.Disse forskrifter trer i kraft fra 1. juli 1985. Fra samme tidspunkt oppheves tilsvarende bestemmelser gitt ved kgl.res. av 11 februar 1955.

Avtaler om fritak som er truffet med hjemmel i de opphevede bestemmelser opphører fra første årsskifte etter at forskriftene er trådt i kraft.