Forskrift om registreringssted for innføring i skipsregisteret av faste innretninger for undersøkelse etter og utnytting m m av undersjøiske naturforekomster.

DatoFOR-1985-06-07-1016
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 499
Ikrafttredelse01.07.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§372 jf LOV-1994-06-24-39-§512
Kunngjort
KorttittelForskrift om reg.sted for oljeplattformer

Fastsatt ved kgl. res 7. juni 1985 i medhold av § 372 første og annet ledd i lov 20. juli 1893 nr. 1 om sjøfarten. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Når det etter sjøfartsloven § 372 første ledd kan foretas innføring i skipsbyggingsregisteret, foretas innføringen ved skipsregisteret i Tromsø når byggestedet ligger i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms eller Finnmark fylke. Ligger byggestedet i et annet fylke, foretas innføringen ved skipsregisteret i Stavanger.

Når det etter sjøfartsloven § 372 annet ledd kan foretas innføring i skipsregisteret, foretas innføringen ved skipsregisteret i Tromsø for så vidt innretningen er plassert nord for 62 breddegrad, og ved skipsregisteret i Stavanger for så vidt den er plassert sør for 62 breddegrad.

§ 2.Forskriften trer i kraft 1 juli 1985.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter fastsatt ved kgl.res. 25 april 1980 og 24 juli 1981 i medhold av sjøfartsloven § 325.