Midlertidig forskrift for elektriske anlegg på innretninger som anvendes til undersøkelse og leteboring i petroleumsvirksomheten.

DatoFOR-1985-07-26-1565
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1985 s 989, ODs regelsamling
Ikrafttredelse26.07.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§57, FOR-1985-06-28-1215
Kunngjort
KorttittelForskr. om el-anlegg, leteboreplattform

Hjemmel: Forskriften er fastsatt av Oljedirektoratet 26 juli 1985 i medhold av § 7, jf §§ 37 og 38 i forskrift nr. 1215, fastsatt ved kgl.res. av 28 juni 1985 om sikkerhet mv til lov om petroleumsvirksomhet, jf delegering fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 28 juni 1985 nr. 1419.

§ 1.I Oljedirektoratets tilsyn med elektriske anlegg og områdeklassifisering på flyttbare innretninger som anvendes til undersøkelse og leteboring i henhold til kgl.res. av 28. juni 1985 om forskrift om sikkerhet mv til lov om petroleumsvirksomhet §§ 8 og 9, jfr. §§ 37 og 38, gjelder de krav som til enhver tid følger av forskrift for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper utferdiget 11. november 1975 av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24. mai 1929 nr. 4 med senere endringer.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.