Forskrift om bostyrerens sikkerhetsstillelse.

DatoFOR-1985-09-20-1871
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 1138
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endretFOR-2007-04-25-473
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-58-§87, LOV-1984-06-08-58-§162, FOR-1985-07-12-1435
Kunngjort
KorttittelForskrift om bostyrerens sikkerhetsstillelse

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 20. september 1985 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs § 162 jfr. § 87, jfr. kgl.res. 12. juli 1985 nr. 1435. Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1094, 25 april 2007 nr. 473.

§ 1.Bostyreren skal stille sikkerhet for sitt mulige ansvar som bobestyrer, jf. konkursloven § 87. Sikkerheten skal stilles i form av bankgaranti eller forsikring som er godkjent av Domstolsadministrasjonen.
0Endret ved forskrift 25 april 2007 nr. 473.
§ 2.Sikkerheten bør i alminnelighet ikke være lavere enn verdien av aktiva i boet.

Dersom boet inngår avtale med fordringshavere med panterett i eiendeler som tilhører boet om at inntektene ved forvaltning og salg av disse aktiva skal utbetales direkte til panthaver, kan retten samtykke i at sikkerheten settes lavere enn fastslått i første ledd. Det samme gjelder også ellers når retten finner det ubetenkelig.

Dersom risikoen under bobehandlingen blir vesentlig minsket som følge av foreløpig utlodding eller annen reduksjon i verdien av boets aktiva, kan retten skriftlig samtykke i at sikkerheten reduseres. Retten kan kreve at sikkerheten økes dersom verdien av boets aktiva viser seg å være vesentlig større enn det som opprinnelig er lagt til grunn, eller forholdene ellers tilsier det.

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).
§ 3.Sikkerheten skal gjelde for minst 6 måneder om gangen.
§ 4.Forskriften trer i kraft 1. januar 1986.