Forskrift om framgangsmåten ved tinglysing av melding om konkursåpning på grunnlag av begjæring over telefon eller på annen enkel måte.

DatoFOR-1985-09-20-1872
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 1139
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endretFOR-2008-02-15-139 fra 01.03.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-58-§79
Kunngjort
KorttittelForskrift om tinglysing av konkursåpning

Hjemmel: Fastsatt av Justisdepartementet 20. september 1985 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs § 79 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1094, 15 feb 2008 nr. 139.

§ 1.Når begjæring om tinglysing av melding om konkursåpning framsettes over telefon, elektronisk eller på annen enkel måte, skal også rettens navn, adresse og telefonnummer oppgis.
0Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003), 15 feb 2008 nr. 139 (i kraft 1 mars 2008).
§ 2.Framsettes begjæring muntlig, skal den som mottar meldingen straks sette opp et notat med de gitte opplysningene. Er begjæringen framkommet skriftlig, så som telefaks eller liknende, kan notatet unnlates.

Det skal straks anmerkes på de oppgitte eiendelers blad i registeret at konkurs er åpnet. For øvrig tinglyses notatet, eventuelt den skriftlige begjæring, på vanlig måte.

§ 3.Den som har framsatt begjæringen muntlig, skal straks sende en skriftlig bekreftelse, som skal inneholde alle de opplysninger som er gitt i den tidligere begjæring.

Den tidligere mottatte muntlige begjæring kontrolleres mot bekreftelsen og arkiveres sammen med denne. Er det uoverensstemmelser, legges den skriftlige bekreftelsen til grunn, og blir å tinglyse. Det samme gjelder senere meldinger som endrer eller supplerer tidligere meldinger.

0Endret ved forskrift 15 feb 2008 nr. 139 (i kraft 1 mars 2008).
§ 4.For øvrig gjelder reglene i lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 og forskrift om tinglysing 4. desember 1980 så langt de passer.
§ 5.Forskriften trer i kraft 1. januar 1986.