Forskrift om tillitsmannens regnskapsplikt ved forvaltningen av beslagsfrie midler, og om fylkesmannens plikt til å være tillitsmann ved beslagsforbud.

DatoFOR-1985-09-20-1873
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 1140
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endretFOR-2013-06-04-580 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-59-§3-4, FOR-1985-07-12-1435
Kunngjort
KorttittelForskr. om forvaltning av beslagsfrie midler

Hjemmel: Fastsatt av Justisdepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 20. september 1985 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett § 3-4 tredje ledd, jfr. kgl.res. 12. juli 1985 nr. 1435.
Endringer: Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580.

§ 1.Tillitsmann som forvalter beslagsfrie midler, skal føre regnskap over midlene.
§ 2.Fylkesmannen har plikt til å påta seg oppgaven som tillitsmann ved beslagsforbud, med mindre
a)de beslagsfrie midlene omfatter annet enn penger og verdipapirer, eller
b)overdrageren har gitt regler for forvaltningen av de beslagsfrie midlene som avviker fra de reglene som gjelder for forvaltning av midler etter vergemålsloven kapittel 7, eller
c)erververen bor utenfor kommunen.
0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (i kraft 1 juli 2013).
§ 3.Ved disposisjoner som etter reglene for forvaltning av midler etter vergemålsloven kapittel 7, krever vergens samtykke, skal fylkesmannen innhente samtykke fra erververen.
0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Fylkesmannen kan ta et vederlag for sitt arbeid som tillitsmann som tilsvarer hva bank eller advokat tar for samme typer tjenester.
0Endret ved forskrift 4 juni 2013 nr. 580 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Forskriften trer i kraft 1. januar 1986.