Forskrift om fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak.

DatoFOR-1985-11-15-1910
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 1186
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§131a
Kunngjort
KorttittelForskrift om fotografering mv under straffesak

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 15. november 1985 i medhold av domstolsloven § 131a tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Søknad om tillatelse til fotografering, filmopptak eller opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak skal så vidt mulig sendes retten før hovedforhandlingen begynner. Søknaden skal angi formålet med fotograferingen eller opptaket og hvordan fotograferingen eller opptaket er tenkt gjennomført under hovedforhandlingen.
§ 2.Før det treffes avgjørelse om fotografering eller opptak under hovedforhandlingen, skal sakens parter gis anledning til å uttale seg. Dersom det ønskes fotografering eller opptak også av andre som deltar i saken, skal dessuten disse gis anledning til å uttale seg før retten eventuelt gir tillatelse til slik fotografering eller opptak.
§ 3.Retten kan tillate fotografering eller opptak under hovedforhandlingen når
a)fotograferingen eller opptaket skjer i undervisningsøyemed,
b)saken har betydelig offentlig interesse, eller
c)andre særlige grunner foreligger.

Tillatelse etter første ledd skal likevel ikke gis når fotograferingen eller opptaket kan antas å få uheldig virkning for behandlingen av saken. Tillatelse skal også nektes når tiltalte er mindreårig eller når fotografering eller opptak av andre grunner vil medføre en urimelig belastning for tiltalte, hans nærmeste eller for andre berørte som deltar i saken.

§ 4.Retten kan fastsette nærmere vilkår for hvordan fotograferingen eller opptaket skal gjennomføres. Det kan herunder blant annet bestemmes at fotografering eller opptak bare skal kunne skje under bestemte deler av hovedforhandlingen, eller at det bare skal kunne foretas fotografering eller opptak bare for radio. Retten kan også bestemme at fotografi eller opptak ikke skal offentliggjøres eller at dette først skal kunne skje etter en nærmere fastsatt tid.
§ 5.Retten påser at fotograferingen eller opptaket gjennomføres på en forsvarlig måte og innenfor de rammer som er satt i tillatelsen. Retten kan på ethvert tidspunkt trekke tilbake tillatelsen.

Er det tatt fotografier eller gjort opptak i strid med tillatelsen, gjelder straffebestemmelsene i domstolsloven § 198 tredje ledd tilsvarende.

II

Reglene trer i kraft 1. januar 1986.