Forskrift om lydopptak ved rettens behandling av en straffesak.

DatoFOR-1985-11-15-1911
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 1188
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endretFOR-2002-10-11-1094 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§23
Kunngjort
KorttittelForskrift om lydopptak under straffesak

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. november 1985 i medhold av straffeprosessloven § 23. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 11 okt 2002 nr. 1094.

Kap. 1. Lydopptak ved rettslig avhør utenfor hovedforhandling.

§ 1.Ved rettslig avhør utenfor hovedforhandling kan lydopptak av forklaring foretas når det finnes hensiktsmessig. Det skal særlig legges vekt på sakens art og alvor, forklaringens viktighet og betydningen av at den dømmende rett får høre den avhørtes egne ord og framstilling.
§ 2.Når lydopptak foretas, skal den som avhøres være underrettet på forhånd.

Når lydopptak er foretatt, skal det opplyses i rettsboken.

§ 3.Siktede og hans forsvarer har samme rett til å få lydopptaket avspilt som til å gjøre seg kjent med saksdokumentene.

Lydopptak skrives ut når retten finner grunn til det. Utskriften blir et av sakens dokumenter.

Opptaket oppbevares av retten til saken er endelig avgjort og 6 måneder deretter. Det kan senere tilintetgjøres om ikke noen av partene har begjært videre oppbevaring.

§ 4.Når det foretas lydopptak av et avhør, kan retten bestemme at utskrift av opptaket skal tre istedenfor innførsel i rettsboken. Opptaket skal i så fall skrives ut så snart som mulig, gjennomleses og bekreftes av dommeren, og vedlegges rettsboken.

Ved bevisopptak til bruk for hovedforhandlingen må riktigheten av utskriften også bekreftes av den avhørte. Det samme gjelder når opptak av en tilståelse skal brukes som grunnlag for tilståelsesdom.

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).
§ 5.Om diktat til lydopptak gjelder reglene i kgl.res. 28. februar 1964.

Kap. 2. Lydopptak under hovedforhandling.

§ 6.Under hovedforhandling i tingrett og i lagmannsrett kan lydopptak av forhandlinger foretas når retten finner grunn til det.

Bestemmelsene i § 2, § 3 og § 4 første ledd og § 5 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Justisdepartementet kan bestemme at det i særskilt utpekte domstoler skal foretas lydopptak av hele eller deler av hovedforhandlingen i straffesaker, eventuelt begrenset til spesielle typer straffesaker. Departementet bestemmer i hvilken grad reglene i kap. 1 skal gis anvendelse på slike lydopptak og kan ellers gi de regler som anses nødvendige for å vinne erfaring med bruk av lydopptak.

0Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).

II

Reglene trer i kraft 1. januar 1986.