Forskrift om unntak for små mengder atomsubstans og visse typer atomsubstans fra bestemmelsene i lov om atomenergivirksomhet

DatoFOR-1985-11-15-1912
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1985 1189
Ikrafttredelse03.01.1986
Sist endretFOR-2008-04-30-982
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-05-12-28-§2
Kunngjort
Rettet19.02.2015 (§ 2 siste komma, bilag 2 tilføyd)
KorttittelForskrift om unntak fra atomenergiloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 15. november 1985, med hjemmel i lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet § 2 nr. 1. Fremmet av Olje- og energidepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 1992 nr. 1098, 30 april 2008 nr. 982.
Rettelser: 01.12.2013 (§ 2 siste komma tilbakeført), 19.02.2015 (§ 2 siste komma, bilag 2 tilføyd).

§ 1.Små mengder atomsubstans som en innehaver av et atomanlegg sender til en mottaker til bruk hos denne, er unntatt fra atomenergilovens kapittel III mens partiet er utenfor et atomanlegg, forutsatt at partiet ved avsendingen tilfredsstiller bestemmelsene i OECDs atomenergibyrås (NEA) beslutning av 18. oktober 2007, som følger med bilag 1 til disse forskrifter.
0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 982.
§ 2.Atomsubstans som i det vesentlige består av uran, er unntatt fra atomenergilovens kapittel III dersom substansen tilfredsstiller bestemmelsene i NEA's beslutning av 27. oktober 1977, som følger som bilag 2 til disse forskrifter.

Bilag 1. OECDs atomenergibyrås (NEA) beslutning av 18. oktober 2007 

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 30 april 2008 nr. 982.

Bilag 2. NEAs beslutning av 27. oktober 1977

NEAs styringskomité bestemmer:

Atomsubstans som i det vesentlige består av uran der

(a)den samlete aktiviteten pr. gram av alle radioaktive isotoper i dette materialet, bortsett fra uranisotoper som normalt er til stede i naturlig uran eller som datterprodukter av slike uranisotoper,
(i)ikke overstiger 200 000 alfa-desintegrasjoner pr. minutt fra samtlige isotoper som avgir alfastråling, og
(ii)ikke overstiger 20µCi (0,74 MBq) fra samtlige isotoper som avgir beta- eller gammastråling, og
(b)uran-235-isotopets vekt ikke overstiger 1 % av den totale vekt i samtlige uranisotoper i atomsubstansen,

betraktes ikke som atomsubstans i relasjon til Paris-konvensjonen.

0Tilføyd 19 feb 2015.