Forskrift om fondsavsetning, investering m.v. etter lov om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging.

DatoFOR-1985-11-29-1993
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1985 1222
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endretFOR-1989-06-23-412
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§9, LOV-1969-06-19-72-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om avsetning etter DSKL

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 29. november 1985, med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 72, § 9 nr 2 og § 3, første ledd siste punktum. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. Endret 2. mai 1986 nr. 1008, 23. juni 1989 nr. 412.

I.

§ 1.Krav på fradrag etter lovens § 1 må være fremsatt innen den frist som gjelder for levering av selvangivelse. Avsetningens størrelse skal fremgå av regnskapet.

Finansdepartementet kan, når særlige grunner tilsier det, samtykke i fradrag for avsetning selv om kravet fremsettes etter utløpet av selvangivelsesfristen.

Finansdepartementet kan samtykke i at avsetning foretas med hjemmel i lovens § 1, annet ledd.

§ 2.Finansdepartementet kan gi samtykke til investering som nevnt i lovens § 4 nr. 2 c og d.

Når en investering krever samtykke etter bestemmelse i loven eller i forskrift gitt med hjemmel i loven, må søknad være fremsatt før investeringen påbegynnes og før skattyteren har inngått bindende avtale om å gjennomføre investeringen.

Når særlige grunner tilsier det, kan samtykke gis selv om søknaden fremsettes senere enn nevnt i tredje ledd.

§ 3.Finansdepartementet kan, når særlige grunner tilsier det, forlenge fristen for å foreta investering, jfr. lovens § 6, første ledd. Fristen kan ikke forlenges med mer enn ett år.

Søknad om fristforlengelse må være fremsatt innen den frist som gjelder for levering av selvangivelse for det inntektsår da den ordinære frist utløp.

Når særlige grunner tilsier det, kan fristforlengelse gis selv om søknaden fremsettes senere enn nevnt i annet ledd.

§ 4.Finansdepartementet kan, når særlige grunner tilsier det, gi samtykke til å foreta startavskrivning på skip, jfr. lovens § 3.

Startavskrivning på fiske- og fangstfartøyer kan foretas uten samtykke.

II.

Bestemmelsene under I trer i kraft 1. januar 1986. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift fastsatt ved kgl.res. av 26. september 1969 med senere endringer og forskrift fastsatt ved kgl.res. av 7. januar 1977.