Forskrift om uførepensjon som også inneholder etterlattefordeler (samordningsforskrift 32).

DatoFOR-1985-12-31-4104
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om uførepensjon/etterlattefordeler

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 31. desember 1985 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Fradraget for grunnpensjon som er beregnet etter folketrygdloven § 8-6 nr. 1 første ledd, skal svare til 3/4 av grunnpensjon uavhengig av hvilken uføregrad folketrygdpensjonen er regnet etter.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1986.