Forskrift om sjømannslovens virkeområde.

DatoFOR-1986-01-31-222
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1986 89
Ikrafttredelse03.03.1986
Sist endretFOR-2007-11-23-1291
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-05-30-18-§1, LOV-1975-05-30-18-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om sjømannslovens virkeområde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 31. januar 1986 med hjemmel i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 1 tredje og fjerde ledd og § 2 bokstav b. Fremmet av Handel- og skipsfartsdepartementet (nå Nærings- og handelsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 23 des 1988 nr. 1081, 27 nov 1992 nr. 871, 23 nov 2007 nr. 1291.

Kapittel I. Generelle bestemmelser.

§ 1.Sjømannslovens virkeområde.
1.Med de unntak og bestemmelser som følger av denne forskrift får sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 anvendelse for alle som har sitt arbeid på norske skip, fiske- og fangstfartøyer og flyttbare innretninger så langt ikke annet følger av arbeidsmiljøloven og forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.
2.Unntatt fra loven er personer som
a)bare arbeider om bord mens skipet ligger i havn,
b)bare foretar inspeksjoner om bord,
c)gjør tjeneste på sjøforsvarets skip, unntatt sivilt personell på skip befraktet av sjøforsvaret,
d)personer som omfattes av tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr. 3 for så vidt angår sjømannslovens §§ 3, 5, 5A, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 20A, 20B, 21, 22 og 25.
3.I den utstrekning sjømannsloven etter lovens § 1 eller denne forskrift ikke er unntatt for arbeidstaker som er ansatt av andre enn rederiet, gjelder sjømannsloven eller forskrift gitt med hjemmel i loven slik at arbeidsgiver trer i rederiets sted.
0Endret ved forskrift 23 nov 2007 nr. 1291.
§ 2.Definisjoner.

I denne forskrift betyr:

1.Flyttbare innretninger: flyttbare innretninger som ikke er å anses som skip, og som skal brukes til undersøkelse etter, utnytting, lagring eller transport av undersjøiske naturforekomster, eller til hjelp for slik virksomhet.
2.I sjømannsloven og forskrifter gitt med hjemmel i loven likestilles:
a)Skipsfører: plattformsjef, fører av fartøy og flyttbar innretning,
b)sjømann: arbeidstaker,
c)hyre: lønn eller annen godtgjørelse for arbeid utført i tjenesten, herunder lott eller annen prosentandel i fangst,
d)havn: etablert kontakt med transittbase i land unntatt de i lovens §§ 1, 24 og 44 nevnte tilfelle.
§ 3.Selvstendig næringsdrivende.

For personer som arbeider om bord som selvstendig næringsdrivende, får følgende bestemmelser i loven anvendelse:

§ 4 om lavalder m.v.,

§ 27 om omsorgsplikt ved sykdom og skade,

§ 28 nr. 1 annet ledd og nr. 3 annet ledd for så vidt angår statens plikt til å dekke utgifter til sykepleie i utlandet som offentlig trygd ikke dekker og til reise med underhold til bosted i Norge ved tuberkulose, sinnslidelse eller kjønnssykdom,

§ 29 om statens plikt til å refundere utlegg i forbindelse med sjømannens sykdom og skade,

§ 30 om skipsførerens plikter i forbindelse med dødsfall og begravelse,

§ 31 for så vidt angår statens plikt til å dekke utgifter ved begravelse m.v,

§ 39 om plikt til å rette seg etter ordre, mannskapets erstatningsansvar m.v.,

§ 43 om ordensregler m.v.,

§ 45 om medtakelse av gods m.v.,

§ 46 for så vidt angår plikt for skipsføreren til å ta vare på eiendeler som etterlates om bord,

§ 49 om skipsførerens plikter i tilfelle grovere forbrytelser begås om bord,

§ 51 om lån av norsk utenriksstasjon,

§ 52 om bestemmelser som skal være tilgjengelig for mannskapet.

0Endret ved forskrift 23 nov 2007 nr. 1291.

Kapittel II. Fiske- og fangstfartøyer.

§ 4.Fiske- eller fangstfartøy under 100 brutto registertonn.

For den som er ansatt på fiske- eller fangstfartøy under 100 brutto registertonn, når fartøyet brukes som sådant eller til føring av egen fangst eller i forbindelse med andres, gjelder bare følgende bestemmelser i loven:

§ 3 nr. 1 første ledd og nr. 3 om ansettelse for et bestemt tidsrom m.v.,

§ 4 om lavalder m.v.,

§ 5 om oppsigelsesfrister, unntatt nr. 4,

§ 5A om oppsigelsens form, avgivelse og innhold,

§ 11 om velferdspermisjon,

§ 12 nr. 1 om rett til å fratre tjenesten om bord av særlige grunner, unntatt nr. 1 bokstav f, og nr. 2 første ledd for så vidt angår rett til fri reise med underhold til bostedet,

§ 13 om graviditet og fødsel m.v.,

§ 14 om oppsigelsesvern ved sykdom eller skade,

§ 15 om avskjed på grunn av tjenstlige forhold m.v.,

§ 16 om fremgangsmåten ved avskjed,

§ 18 om plikter og rettigheter når skipet går tapt unntatt nr. 1 annet ledd for så vidt angår omplassering til tjeneste på et annet skip,

§ 19 om vern mot usaklig oppsigelse unntatt nr. 1 annet ledd,

§ 20 om tvist om usaklig oppsigelse, med mindre dette er regulert ved tariffavtale,

§ 20A om virkninger av usaklig oppsigelse,

§ 20B om attest,

§ 21 om beregning av hyren,

§ 23 om begrensning i adgangen til å gjøre fradrag i hyren,

§ 25 om hyre ved dødsfall,

§ 28 om hyre og pleie m.v. ved sykdom og skade,

§ 29 om statens plikt til å refundere rederiet utlegg i forbindelse med sjømanns sykdom og skade,

§ 30 om dødsfall og begravelse,

§ 31 for så vidt angår statens plikt til å dekke utgifter ved begravelse m.v.,

§ 43 om ordensregler,

§ 45 om medtakelse av gods m.v.,

§ 47 om erstatning for tapte eiendeler,

§ 51 om lån av norsk utenriksstasjon,

§ 52 om bestemmelser som skal være tilgjengelig for mannskapet.

0Endret ved forskrift 23 nov 2007 nr. 1291.
§ 5.Fiske- eller fangstfartøy på 100 brutto registertonn og derover.

For den som er ansatt på fiske- eller fangstfartøy på 100 brutto registertonn og derover, når fartøyet brukes som sådant eller til føring av egen fangst eller i forbindelse med andres, får loven anvendelse med følgende begrensninger:

a)I forhold til § 3 gjelder:
1.Nr. 1 første ledd om ansettelse i rederiets tjeneste. Skriftlig avtale skal bare opprettes dersom en av partene krever det.
2.Nr. 3 om ansettelse for et bestemt tidsrom m.v.,
b)§ 5 nr. 4 gjelder ikke,
c)§ 20 gjelder med mindre tvist om usaklig oppsigelse er regulert ved tariffavtale,
d)§ 27 A om yrkeshemmede sjøfolk gjelder ikke.
§ 6.Unntak for fiske- og fangstfartøyer.

Når særlige omstendigheter er tilstede, kan Direktoratet for sjømenn1 bestemme at grupper av personer på fiske- og fangstfartøyer helt eller delvis skal være unntatt fra loven.

1Sjøfartsdirektoratet iflg. forskrift 23. desember 1988 nr. 1081.

Kapittel III. Flyttbare innretninger m.v.

§ 7.Flyttbare innretninger.
1.For personer som har sitt arbeid ombord på flyttbare innretninger og som er tilsatt av rederiet eller omfattes av innretningens bemanningsoppgave, gjelder sjømannsloven med følgende begrensning:

§ 7 om rett til å fratre etter seks måneders tjeneste om bord,

§ 8 om rett til fri hjemreise etter lengre tids tjeneste,

skal ikke gjelde.

Bestemmelsene i §§ 21, 22 og 28 nr. 2 om beregning og utbetaling av hyre skal kunne fravikes ved tariffavtale eller skriftlig avtale mellom partene, godkjent av Direktoratet for sjømenn1.

2.For personer som ikke omfattes av nr. 1 i denne paragraf gjelder følgende bestemmelser i loven:

§ 4 om lavalder m.v.,

§ 18 nr. 1 annet ledd om rett til fri hjemreise m.v.,

§ 27 om omsorgsplikt ved sykdom og skade,

§ 28 nr. 1 annet ledd og nr. 3 annet ledd for så vidt angår statens plikt til å dekke utgifter til sykepleie i utlandet som offentlig trygd ikke dekker og til reise med underhold til bosted i Norge ved tuberkulose, sinnslidelse eller kjønnssykdom,

§ 29 om statens plikt til å refundere rederiets utlegg i forbindelse med sjømannens sykdom og skade,

§ 30 om skipsførerens plikter i forbindelse med dødsfall og begravelse,

§ 31 for så vidt angår statens plikt til å dekke utgifter ved begravelse m.v.,

§ 39 om plikt til å rette seg etter ordre, mannskapets erstatningsansvar m.v.,

§ 43 om ordensregler m.v.,

§ 44 om sjømanns rett til å gå i land i sin fritid,

§ 45 om medtakelse av gods m.v.,

§ 46 for så vidt angår plikt for skipsføreren til å ta vare på eiendeler som etterlates om bord,

§ 49 om skipsførerens plikter i tilfelle grovere forbrytelser begås om bord,

§ 51 om lån av norsk utenriksstasjon.

0Endret ved forskrift 23 nov 2007 nr. 1291.
1Sjøfartsdirektoratet iflg. forskrift 23. desember 1988 nr. 1081.
§ 8.Unntak for flyttbare innretninger m.v.
1.Utenriksdepartementet kan unnta helt eller delvis fra loven personer som har sitt arbeid på flyttbare innretninger dersom gjennomføringen av noen del av forskriften vil medføre overtredelse av en annen kyststats bestemmelser.
2.Handelsdepartementet kan også i andre særlige tilfeller unnta helt eller delvis fra loven personer som nevnt i nr. 1, samt personer på spesialfartøyer i virksomhet som nevnt i § 2 nr. 1 og 2.

Kapittel IV. Forskjellige bestemmelser.

§ 9.Utenlandske skip som disponeres av norsk rederi.

Utenriksdepartementet kan i særlige tilfeller bestemme at sjømannsloven helt eller delvis skal gjelde for personer som er ansatt på utenlandsk registrerte skip i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på den norske del av kontinentalsokkelen.

§ 10.Ikrafttredelse.
1.Denne forskrift trer i kraft 3. mars 1986.
2.Fra samme tid oppheves:
a)forskrift om sjømannslovens virkeområde fastsatt ved kgl.res. av 19. desember 1980,
b)forskrift om unntak fra lavalderbestemmelsen i sjømannslovens § 4 første ledd for visse ansatte om bord på fiske- og fangstfartøyer fastsatt av Direktoratet for sjømenn 25. januar 1978.