Forskrift om erstatning for tapte eiendeler

DatoFOR-1986-02-03-241
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1986 137
Ikrafttredelse03.03.1986
Sist endretFOR-2013-08-19-1012 fra 20.08.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-102-§8-4, FOR-2013-07-03-974
Kunngjort
KorttittelForskr. om erstatning for tapte eiendeler

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for sjømenn 3. februar 1986 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 8-4, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.
Endringer: Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1012.

§ 1.Definisjoner.
1.Med fartøy menes skip, fiske- og fangstfartøyer samt andre flyttbare innretninger som kommer inn under skipsarbeidslovens virkeområde.
2.Med innenriks fart forstås i denne forskrift innsjø- og elvefart i Norge og fart på den norske kyst, unntatt fart på Svalbard og Jan Mayen. Med utenriks fart forstås all fart utenfor innenriks fart.
0Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1012 (i kraft 20 aug 2013).
§ 2.Erstatning etter sjømannslovens § 47 første ledd.
1.Med mindre det er fastsatt høyere satser i tariffavtale, utbetales erstatning for eiendeler som er skadet eller tapt under forhold som omhandlet i skipsarbeidsloven § 8-4 med følgende beløp:
a)arbeidstakere på fartøy i utenriks fart, inntil to tredjedeler av grunnbeløpet i lov om folketrygd 28. februar 1997 nr. 19,
b)arbeidstaker på fartøy i innenriks fart og ruteloser, inntil en halvpart av grunnbeløpet i folketrygdloven.
2.Satsene nevnt i nr. 1 fastsettes ut fra størrelsen av grunnbeløpet på skadetidspunktet og avrundes oppover til nærmeste hele 100 kroner.
0Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1012 (i kraft 20 aug 2013).
§ 3.Særskilt erstatning av egen arbeidsredskap.

For bøker, instrumenter, verktøy eller liknende som arbeidstaker selv holder for utførelsen av sin tjeneste om bord, tilkommer han særskilt erstatning. Dersom det ikke er truffet annen avtale i tariffavtale, beregnes erstatningen etter nyanskaffelsesverdien.

0Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1012 (i kraft 20 aug 2013, tidligere § 4).
§ 4.Ikrafttredelse.
1.Denne forskrift trer i kraft 3. mars 1986.
2.Fra samme tid oppheves forskrift om erstatning for eiendeler som er skadet eller tapt ved forlis, sjørøveri, brann, annet havari eller annen ulykke m.v. fastsatt av Direktoratet for sjømenn 2. november 1977 med senere endringer av beløpsgrensene i forskriftens § 1 første ledd, senest 1. februar 1985 i medhold av sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 47 og kgl.res. av 8. august 1975.
0Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1012 (i kraft 20 aug 2013, tidligere § 5).