Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart.

DatoFOR-1986-02-21-540
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1986 s
Ikrafttredelse01.04.1986
Sist endretFOR-2010-06-25-945 fra 01.07.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-2, LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om arbeidsmiljø m.v. for luftfart

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 21. februar 1986 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 2 nr. 4. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2 andre ledd bokstav b og § 20-2.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1497, 25 juni 2010 nr. 945.

Arbeidsmiljøloven og forskriftenes virkeområder.

§ 1.Med de unntak og særregler som følger av denne forskriften, får arbeidsmiljøloven anvendelse for sivil luftfart og annen statsluftfart med offentligrettslig formål som omfattes av luftfartsloven og som drives av virksomhet i Norge.

Samferdselsdepartementet eller den det bemyndiger kan i særlige tilfeller bestemme at arbeidsmiljøloven og denne forskriften ikke skal gjelde.

Tvist om en virksomhet omfattes av første ledd i disse forskriftene, avgjøres av Samferdselsdepartementet eller den det bemyndiger.

§ 2.Reglene i arbeidsmiljøloven § 3-1 annet ledd bokstav g, § 3-2, § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 4-4, § 4-5, § 4-6 og § 18-6 kommer bare til anvendelse i den utstrekning forholdene ikke reguleres i eller i medhold av luftfartsloven.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 945 (i kraft 1 juli 2010).

Arbeidsmiljøutvalg.

§ 3.Arbeidstakere som arbeider ombord i luftfartøy, deltar i valg til virksomhetens arbeidsmiljøutvalg på linje med de øvrige tilsatte i virksomheten.

Arbeidsmiljøutvalg i virksomhet som driver sivil luftfart kan opprette eget underutvalg som skal behandle saker som berører luftfart.

I virksomhet som jevnlig sysselsetter mer enn 20 arbeidstakere som arbeider ombord i luftfartøy, kan hver av partene kreve opprettet eget arbeidsmiljøutvalg for flyvende personell når disse arbeidstakerne ikke blir representert i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg.

Unntak for verneombudets rett til å stanse farlig arbeid.

§ 4.Arbeidsmiljøloven § 6-3 om verneombudets rett til å stanse farlig arbeid gjelder ikke for luftfart.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 945 (i kraft 1 juli 2010).

Unntak fra arbeidstakers plikt til å avbryte farlig arbeid.

§ 5.Arbeidsmiljøloven § 2-3 annet ledd bokstav c om arbeidstakers plikt til å avbryte farlig arbeid, gjelder ikke for luftfart.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 945 (i kraft 1 juli 2010).

Rett til omplassering ved graviditet.

§ 6.Når en arbeidstaker ikke kan tjenestegjøre ombord i luftfartøy på grunn av graviditet, skal arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne få et annet høvelig arbeid i denne perioden.

Rett til fri ved svangerskap og fødsel.

§ 7.Arbeidstaker om bord i luftfartøy som vil gjøre bruk av retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 første ledd, skal varsle arbeidsgiver snarest mulig, og senest 6 uker i forveien.

For øvrig gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser om rett til fri ved svangerskap og fødsel.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 945 (i kraft 1 juli 2010).

Arbeidstid.

§ 8.Arbeidsmiljøloven kap. 10, med unntak av § 10-2 fjerde ledd, gjelder ikke for flyvende personell.

Samferdselsdepartementet eller den det bemyndiger, kan fastsette bestemmelser om arbeidstid.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 945 (i kraft 1 juli 2010).

Tilsynet med loven.

§ 9.Luftfartstilsynet fører tilsyn med gjennomføringen av arbeidsmiljølovens bestemmelser i samsvar med denne forskriften.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 945 (i kraft 1 juli 2010).

Forskrifter.

§ 10.For at forskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven skal gjelde for luftfart som faller inn under forskriften her, må Kongen fastsette1 dette særskilt.
1Ved res. 21. februar 1986 nr. 539 er bestemt at forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, fastsatt 29. april 1977, og forskrift om tvangsmulkt, fastsatt 3. juni 1977, gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av arbeidsmiljøloven, fra 1. april 1986. Ved res. 13. desember 2002 nr. 1497 er bestemt at forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjøres gjeldende for luftfart som omfattes av arbeidsmiljøloven, fra 1. januar 2003.
§ 11.Disse forskriftene trer i kraft 1. april 1986.