Forskrift om at virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp unntas fra arbeidsmiljøloven.

DatoFOR-1986-03-21-744
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1986 s 243
Ikrafttredelse01.06.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§2 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om unntak fra AML i jordbruket

Fastsatt ved kgl.res. 21. mars 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 5 siste ledd fastsettes at virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp i en eller annen form unntas fra arbeidsmiljøloven. Dette gjelder likevel ikke virksomhet som lønner arbeidstaker med avløsertilskott.

Bestemmelsen trer i kraft 1. juni 1986.