Forskrift om samordning av tjenestepensjon og personskadepensjon med uførepensjon fra folketrygden i visse tilfelle.

DatoFOR-1986-03-21-861
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1986 s 267
Ikrafttredelse21.03.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om samordning av pensjon og trygd

Fastsatt av Sosialdepartementet 21. mars 1986 i medhold av lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27. 

Tilstås uførepensjon fra folketrygden til en trygdet som også har rett til sykepenger fra folketrygden, skal alders- og enkepensjon fra tjenestepensjonsordning samordnes med uførepensjon først fra det tidspunkt sykepengene ville ha bortfalt, dersom rett til uførepensjon ikke hadde foreligget.

Bestemmelsen gjelder ikke når sykepengene fra folketrygden ytes for sykdom oppstått i samme tjenesteforhold som det ytes alderpensjon for fra tjenestepensjonsordning.

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende for enke- og invalidepensjon fra personskadetrygd når ytelsene ikke dekker samme tap av ervervsevne.

Forskriften trer i kraft straks og gis anvendelse for tilfelle oppstått etter 1. juli 1985.