Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon (Minimum Equipment List - MEL) (BSL D 2-6).

DatoFOR-1986-04-16-2996
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2014-10-28-1361
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§6-2, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1994-03-11-202
Kunngjort
KorttittelBSL D 2-6

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartsverket 16. april 1986 med hjemmel i lov lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 15-4, jf. § 4-1 og § 6-2 jf. forskrift 11. mars 1994 nr. 202 om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 april 1994 nr. 303, 28 okt 2014 nr. 1361. 

1 Definisjoner

Master Minimum Equipment List - MMEL

En liste utarbeidet av produsent, luftfartsforetagende og fabrikasjonslandets luftfartsmyndighet som angir luftdyktighetskrav for en bestemt type/versjon luftfartøy. Listen angir komponenter eller systemer som kan være ute av funksjon når en flyging påbegynnes og angir de betingelser som da må oppfylles. 

Minimum Equipment List - MEL

En liste utarbeidet av et luftfartsforetagende på grunnlag av blant annet MMEL for hver type/versjon av foretagendes flermotors luftfartøy. Den angir komponenter eller systemer som kan være ute av funksjon når en flyging på begynnes samt angir de betingelser som da må oppfylles. 

MEL - System

Et system utarbeidet av et luftfartsforetagende for anvendelse av Minimum Equipment List - MEL.

2 Gyldighetsområde
2.1 Denne forskrift gjelder for luftfartsforetagende som driver ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy.
2.2 Bruk av MEL-system etter denne forskrift skal være godkjent av Luftfartstilsynet.
2.3 Forskriften gjelder ikke for ervervsmessig luftfart som er regulert i forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.
3 Generelt
3.1 For at en flyging kan på begynnes, skal luftfartøyet med instrumenter, utstyr og systemer være luftdyktig i samsvar med gjeldende luftdyktighetsbestemmelser.
3.2 En flyging kan likevel påbegynnes med instrumenter, utstyr eller systemer ute av funksjon innenfor rammen av myndighetsgodkjente MEL-system.
3.3 Et luftfartsforetagende skal med utgangspunkt i MMEL, de til enhver tid gjeldende materiell- og driftsbestemmelser samt egne operative og vedlikeholdsmessige systemer utarbeide et MEL-system som omfatter samtlige typer, versjoner og varianter av flermotors luftfartøy som inngår i foretagende virksomhet.
3.4 MEL-systemet skal inneholde:
a)Innledning
b)Instrukser for bruk
c)Liser over minimumsutstyr for hver type/versjon som omfattes av systemet
d)Innholdsfortegnelse med revisjonsoversikt og utgivelsesdato for de aktuelle sidene.
4 Søknad om godkjenning av MEL-systemet
4.1 Et luftfartsforetagendes MEL-system skal være godkjent av Luftfartsverket. Søknad om godkjenning skal inneholde:
a)Type og versjon av de luftfartøy som omfattes av MEL-systemet.
b)Innledning i samsvar med punkt 5.
c)Lister, oppbygd etter ATA spesifikasjon nr. 100 som spesifiserer utstyrsdetaljer som selskapet tillater å være ute av funksjon på visse vilkår ved en gitt flyging. Listene skal ikke være mindre restriktive enn MMEL eller gjeldende drifts- og materiellbestemmelser uten etter særlig godkjennelse fra Luftfartsverket.
d)Referanse til Master Minimum Equipment List (MMEL) som er lagt til grunn for MEL-systemet. Hvor MMEL ikke er utarbeidet kan MEL utarbeides basert på liste godkjent av annen myndighet enn produksjonslandet. Fabrikant og bruker kan også utarbeide MEL i fellesskap.
e)Rutiner for behandling av avvik.
f)MEL-systemets plassering i håndbøker.
g)System for revisjon.
5 Innledning
5.1 Innledningen skal minst inneholde:
5.1.1 En beskrivelse av foretagendets målsetting med hensyn til bruk av MEL-systemet, jf. pkt. 6, spesielt hvilke generelle krav foretagende har til minimumsutstyr i luftfartøy før flyging påbegynnes fra henholdsvis vedlikeholdsbase og utestasjon.
5.1.2 En liste som angir hvilke stasjoner som er vedlikeholdsbase for de enkelte luftfartøytyper.
5.1.3 En beskrivelse av hvordan teknisk og operativt ansvar for MEL-systemet blir ivaretatt, herunder oppgave over det personell som skal være teknisk og operativt ansvarlig for utarbeidelse, revisjon og bruk av systemet.
Anm.:Som grunnregel skal flygesjefen være ansvarlig for MEL-systemet i samråd med teknisk sjef. I et luftfartsforetagende med en større teknisk og operativ organisasjon kan Luftfartsverket godkjenne at ansvaret for bruken av MEL-systemet delegeres til andre ledd i organisasjonen.
5.1.4 Instruks om at MEL ikke må brukes med mindre den aktuelle feilfunksjonen er innført i luftfartøyets tekniske bokføringssystem, samt at videre flyging er klarert av godkjent personell. Anmerkning herom skal gjøres i det tekniske bokføringssystem med henvisning til de aktuelle punkter i den godkjente MEL.
5.1.5 Opplysning om fartøysjefens pålikt i henhold til lov om luftfart av 16. desember 1960 nr. 1 § 63 til å ta den endelige avgjørelse om hvorvidt flygingen skal gjennomføres eller ikke, selv om flygingen kan gjennomføres i henhold til MEL-systemet.
5.1.6 Instruks om når og hvordan fartøysjefen kan anmode teknisk/operativ ledelse om godkjenning av avvik fra MEL før en flyging påbegynnes.
5.1.7 Instruks som beskriver hvordan foretagende praktiserer kontroll ved bruk av MEL- systemet, herunder oppfølging av frekvens av flyavganger som er gjort er gjort med støtte i MEL-systemet.
6 Bruk av godkjent MEL-system
6.1 MEL skal utarbeides for den enkelte luftfartøytype og om nødvendig for hver versjon av typen.
6.2 Foretagendet skal ha et system for revisjon av MEL-systemet som ivaretar endringer av gjeldende bestemmelser, MMEL elle endringer i luftfartøy eller utstyr som berører MEL-systemet.
6.3 MEL-systemet skal være bekjentgjort slik at berørt personell får tilfredsstillende innsikt i systemet betydning for luftdyktigheten, dets oppbygging og praktiske bruk.
6.4 Et eksemplar av MEL med tilhørende innledning og instrukser, skal finnes om bord i ethvert luftfartøy som tillates operert i henhold til MEL-systemet.
Anm.:MEL kan inngå som en del av flygehåndboken. MEL-systemet inngår i luftfartsforetagendets system for egenkontroll. Det utgjøre også underlang for Luftfartsverkets tilsyn med luftfartøyenes kontinuerlige luftdyktighet.
6.5 Et eksemplar av MEL, med tilhørende innledning og retningslinjer, skal inngå i luftfartsforetagendes godkjente vedlikeholdssystem.
6.6 Fartøysjefen kan på grunnlag av MEL avgjøre om flyging kan påbegynnes, og hvilke betingelser som skal iakttas ved start av luftfartøy ved en eller flere komponenter eller systemer ute av funksjon. (Ref. 5.1.5). Ved tvil om tolkning av MEL skal teknisk/operativ ledelse kontaktes.

Avgjørelse etter første ledd kan bare treffes når de aktuelle feil eller feilkilder er lokalisert og om nødvendig isolert slik at feilen ikke kan påvirke andre komponenter, enheter eller systemer som er nødvendig for en sikker gjennomføring av den aktuelle flyging.

6.7 Fartøysjefen kan anmode teknisk/operativ ledelse om godkjenning av avvik fra MEL før en flyging påbegynnes. Slik godkjenning skal være dokumentert. Referanse til dette dokument skal angis i luftfartøyets bokføringssystem. Rapport om avgjørelse tatt etter dette punkt skal sendes Luftfartsverket i samsvar med de bestemmelser som er fastlagt i det godkjente MEL-systemet. Avvikets art og årsak samt de spesielle forhold som er lagt til grunn for avgjørelsen, skal angis. Teknisk/operativ ledelse kan ved slike avgjørelser ikke gi tillatelse til avvik fra gjeldende bestemmelse for sivil luftfart eller MMEL.
6.8 Feil og mangler skal utbedres snarest mulig og ikke senere enn angitt i MEL- systemet.
Anm.:Oppstår ytterligere feil kan luftfartøyets tekniske pålitelighetsnivå reduseres og besetningens arbeidsbelastning økes selv om feilene hver for seg er aksepterbare med henvisning til MEL.
7 Dispensasjon

Luftfartsverket kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift. For enkelte flyginger kan Luftfartsverket meddele tillatelse til overføringsflyging (Special Flight Permit) uten gyldig luftdyktighetsbevis.

8 Overgangsbestemmelser

Luftfartsforetagende som allerede anvender et MEL-system godkjent av Luftfartsverket skal innen 6 måneder fra ikrafttredelsesdatoen for denne forskrift, sende Luftfartsverket et MEL-system som er i overensstemmelse med forskriften.

Luftfartsforetagender som ikke har et godkjent system skal innen 6 måneder fra ikrafttredelsesdatoen for denne forskrift sende Luftfartsverket et MEL-system som er i overensstemmelse med forskriften.

0Endret ved forskrift 28 okt 2014 nr. 1361.