Forskrift om særskilt begrensning av fradrag for attføringspenger fra folketrygden (samordningsforskrift 18).

DatoFOR-1986-05-15-4093
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om fradrag for attføringspenger

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 15. mai 1986 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Fradrag for attføringspenger fra folketrygden skal ikke gjøres ved attføring i forbindelse med igangværende omskoling eller opplæring (aktiv attføring) for den del av attføringspengene som er beregnet av inntekt som ikke er pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen. Det samme gjelder for attføringspenger under medisinsk behandling med utsikt til bedring av ervervsevnen etter vedtak av pensjons- (trygde-) ordningen for inntil tre måneder av gangen.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 1985.