Forskrift om tjenestepensjon og sykepenger (samordningsforskrift 43)

DatoFOR-1986-05-15-4115
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1985
Sist endretFOR-2014-11-26-1468 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§22, LOV-1949-07-28-26-§31, LOV-1953-06-26-11-§8, LOV-1953-06-26-11-§14, LOV-1962-06-22-12-§9, LOV-1962-06-22-12-§17
Kunngjort
KorttittelForskrift om tjenestepensjon og sykepenger

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 15. mai 1986 med hjemmel i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 31 første ledd, jf. § 22 femte ledd, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 14 første ledd, jf. § 8 nr. 1 fjerde ledd og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 17 første ledd, jf. § 9 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 des 2001 nr. 1649, 23 okt 2007 nr. 1178, 26 nov 2014 nr. 1468.

§ 1.Uførepensjon fra Statens Pensjonskasse, Pensjonsordning for apotekvirksomhet og Pensjonsordning for sykepleiere som er beregnet etter full pensjonsgivende tjenestetid og hel arbeidsuførhet, faller bort i den utstrekning pensjonisten får utbetalt sykepenger fra folketrygden.

Er uførepensjon ikke beregnet etter full pensjonsgivende tjenestetid og hel arbeidsuførhet, skal fradraget i uførepensjonen avkortes forholdsmessig.

Fradrag for sykepenger foretas fra og med den dag pensjonisten oppebærer slik ytelse og opphører fra og med den dag sykepengene opphører.

0Endret ved forskrifter 16 des 2001 nr. 1649 (i kraft 1 jan 2002), 23 okt 2007 nr. 1178.
§ 2.Alderspensjon fra Statens Pensjonskasse, Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og Pensjonsordningen for sykepleiere settes ned etter tilsvarende regler som under § 1, dersom sykepengene er beregnet av inntekter som også har vært pensjonsgivende i pensjonsordningen.
0Endret ved forskrift 23 okt 2007 nr. 1178.
§ 3.Disse forskrifter trer i kraft fra 1. juli 1985.

Tilsvarende regler gjelder for de kommunale pensjonsordninger.

0Endret ved forskrifter 16 des 2001 nr. 1649 (i kraft 1 jan 2002), 26 nov 2014 nr. 1468 (i kraft 1 jan 2015).