Forskrift om omregistreringsavgift

DatoFOR-1986-07-02-1430
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1986 558
Ikrafttredelse01.08.1986
Sist endretFOR-2016-12-09-1488 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder for
HjemmelLOV-1959-06-19-2-§1, Stortingets årlige avgiftsvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om omregistreringsavgift

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 2. juli 1986 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 des 1989 nr. 1238, 9 nov 1990 nr. 896, 22 des 1993 nr. 1223, 27 jan 1999 nr. 35, 14 des 1999 nr. 1300, 13 feb 2001 nr. 132, 14 des 2001 nr. 1495, 10 des 2002 nr. 1635, 20 aug 2003 nr. 1079, 25 nov 2003 nr. 1396, 12 des 2003 nr. 1536, 21 des 2007 nr. 1775, 26 jan 2009 nr. 62, 2 feb 2009 nr. 104, 15 des 2009 nr. 1527, 14 des 2012 nr. 1264, 8 mars 2013 nr. 259, 25 sep 2013 nr. 1144, 15 des 2015 nr. 1670, 17 des 2015 nr. 1706, 16 feb 2016 nr. 155, 9 des 2016 nr. 1488.

§ 1.Avgiftsplikten

Avgiftsplikten oppstår ved omregistrering av motorvogner og tilhengere på ny eier når:

a.registrert motorvogn registreres på ny eier eller
b.avregistrert motorvogn registreres igjen på ny eier.

Med eier forstås i denne forskrift den registrerte eier eller medeier ifølge motorvognregisteret.

0Endret ved forskrift 10 des 2002 nr. 1635 (i kraft 1 jan 2003).
§ 2.Avgiftens beregning

Kjøretøygruppe og andre kjøretøydata som er bestemmende for avgiftsberegningen, defineres etter vegmyndighetenes regelverk så langt det passer og ikke annet er bestemt. Avgiften beregnes på grunnlag av registreringsmessig status kjøretøyet er/blir godkjent for ved omregistreringen og etter regler og avgiftssatser som gjelder på omregistreringstidspunktet.

0Endret ved forskrift 25 sep 2013 nr. 1144 (i kraft 1 okt 2013).
§ 3.Kontroll av innbetalt avgift

Regionvegkontoret skal påse at riktig avgift er betalt før omregistrering og utlevering av vognkort.

0Endret ved forskrifter 14 des 1999 nr. 1300, 25 nov 2003 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1536 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4.Betalingsmåte

Regionvegkontoret tilsender utfylt betalingsblankett påført kundeidentifikasjonsnummer (KID).

Dersom denne blanketten ikke benyttes ved betaling av avgiften eller den oppgitte KID ikke registreres sammen med betalingsoppdraget, må kvittering for at betaling har skjedd fremlegges for Regionvegkontoret før registreringen eller tildelingen. Regionvegkontoret skal påse at riktig avgift er betalt og skal overstemple kvitteringen.

0Endret ved forskrifter 27 jan 1999 nr. 35, 14 des 1999 nr. 1300, 13 feb 2001 nr. 132 (i kraft 1 mars 2001), 25 nov 2003 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 27 jan 1999 nr. 35, 25 nov 2003 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2004), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1488 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Avgiftsfritak
1. Navneendring

Ved omregistrering av kjøretøy som skyldes endring av personnavn, må eieren overfor Regionvegkontoret legitimere navneendringen ved fremleggelse av bevilling eller vigselsattest. Hvis omregistreringen skyldes endring av firmanavn, må det legitimeres at navneendringen er registrert i foretaksregisteret.

2. Ektefeller

Avgiftsfri omregistrering på ektefelle skal dokumenteres overfor Regionvegkontoret med vigselsattest. Skjer omregistreringen i forbindelse med separasjon, skilsmisse eller dødsfall, kan forholdet også dokumenteres med bevilling/dom for separasjonen/skilsmissen eller med attest for at ektefellen er død.

3. Arv mellom foreldre og barn

Ved omregistrering av kjøretøy som er ervervet ved arv mellom foreldre og barn, skal arveforholdet legitimeres overfor Regionvegkontoret med skifteattest.

Fritaket gjelder også ved omregistrering på den ene av foreldrene eller på ett av barna dersom det er flere arveberettigede barn i boet.

Fritaket gjelder ikke forskudd på arv.

4. Gamle kjøretøyer

Avgiftsfritaket for kjøretøyer som er 30 år eller eldre, bestemmes ut fra kjøretøyets registreringsår ifølge motorvognregisteret. Fritaket gjelder kjøretøyer som er 30 år eller eldre i omregistreringsåret.

For kjøretøy som importeres, bestemmes avgiftsfritaket ut fra det registreringsår som blir lagt til grunn for registreringen her i landet og som tas inn i det norske motorvognregister.

5. Utloddet kjøretøy

Avgiftsfritaket gjelder kjøretøy som i utloddingsøyemed er registrert på lotteriløyvehaver og som etter trekningen blir omregistrert enten på vinneren eller på annen ny eier.

Det må overfor Regionvegkontoret dokumenteres at kjøretøyets registrerte eier har hatt løyve til utlodding av kjøretøyet i det tidsrom kjøretøyet har vært registrert.

6. Diplomat- og NATO-vogner

Avgiftsfri omregistrering på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn, gjelder kjøretøy som eies av fremmed stats diplomatisk eller konsulær stasjon, av diplomatisk eller konsulær tjenestemann eller nevnte stasjoners utenlandske personell som nyter personlig toll- og avgiftsfrihet.

Fritaksvilkårene skal dokumenteres overfor Regionvegkontoret.

For avgiftsfri omregistrering av kjøretøy på NATO-hovedkvarteret i Norge og hovedkvarterets utenlandske personell som nyter personlig tollfrihet, kreves bileierens status dokumentert overfor Regionvegkontoret.

Når kjøretøy med registreringstilhørighet som nevnt ovenfor, blir omregistrert på eier som ikke har avgiftsfri status, skal avgift betales.

7. Korttidsregistrering

Avgiftsfri omregistrering som følge av korttidsregistrering på inntil 2 måneder i henhold til avgiftsvedtakets § 2 bokstav i er betinget av at enten:

a.Ny registrering er foretatt,
b.kjennemerkene er registrert innkommet til Regionvegkontoret eller
c.de nødvendige dokumenter for omregistrering er innkommet til Regionvegkontoret senest 2 måneder etter siste (foregående) registrering.

Fritaket etter første ledd gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri etter bestemmelsene i avgiftsvedtakets § 2 bokstav a–c, e–j og l.

For kjøretøy som er avregistrert innen 2 måneder fra siste registrering og blir dokumentert hogd eller levert til vraking på godkjent oppsamlingsplass, kan skattekontoret på søknad refundere betalt avgift.

2-månedersfristen skal regnes fra registreringsdato til og med samme dato i 2. etterfølgende måned. Når registreringsdato er siste dato i måneden, skal fristen regnes til og med siste dato i 2. etterfølgende måned. Dersom fristen utløper på en lørdag, søndag eller hellig-/høytidsdag, utskytes fristen til nærmeste virkedag som ikke er lørdag.

8. Kjøpsheving og omlevering av førstegangsregistrert kjøretøy

Skattekontoret kan gi fritak for avgiften ved omregistrering tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering av et første gangs registrert kjøretøy her i landet.

Det må fremlegges en erklæring fra selger og kjøper om at kjøpet er hevet eller omlevert etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser, eventuelt utskrift fra rettsprotokoll som bekrefter dette. Videre må det dokumenteres at selger som følge av kjøpshevingen eller omleveringen har fått godskrevet tidligere innberettet merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Skattekontoret kan også gi fritak for avgiften ved omregistrering på ny eier av et kjøretøy som er registrert tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering som nevnt i første ledd. Det er en forutsetning for fritaket at salget til ny eier er belastet med merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

9. Kjøpsheving av brukt kjøretøy

Kjøper av brukt kjøretøy kan på søknad til skattekontoret få refundert betalt omregistreringsavgift ved kjøpsheving etter kjøpslovens bestemmelser på følgende vilkår:

1.Det må fremlegges
a)erklæring fra kjøper og selger om at kjøpet er hevet etter krav fra kjøper i henhold til kjøpslovens bestemmelser, eller
b)utskrift av rettsprotokoll som bekrefter slik kjøpsheving.
2.Det må fremgå at kjøper har betalt eller blitt belastet avgiften.
3.Det må foreligge bekreftelse på at kjøpesummen er tilbakebetalt kjøperen.
4.Det må godtgjøres at selger ikke har refundert eller godskrevet kjøperen avgiften i forbindelse med hevingsoppgjøret.
10. Omorganisering av virksomhet

Ved omorganiseringer som er gjennomført med lovfestet selskapsrettslig eller skattemessig kontinuitet, må den avgiftspliktige selv ta stilling til sin rett til fritaket ved omregistreringen. Tilsvarende gjelder dersom omorganiseringen kunne vært gjennomført med skattemessig kontinuitet.

Det skal overfor Regionvegkontoret fremlegges en skriftlig erklæring hvor det skal oppgis etter hvilken bestemmelse omorganiseringen er gjennomført, hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen, samt når omorganiseringen har funnet sted. I tilfeller hvor omorganiseringen ikke er, men kunne ha blitt gjennomført med skattemessig kontinuitet, skal det oppgis etter hvilken bestemmelse omorganiseringen kunne ha blitt gjennomført med skattemessig kontinuitet, hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen, samt når omorganiseringen har funnet sted.

Den som avgir erklæring er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Avgift skal innbetales til avgiftsmyndighetene dersom det etter at erklæring er avgitt viser seg at vilkårene for fritak ikke er oppfylte.

Det skal kunne dokumenteres (f.eks. i form av revisorerklæring og dokumentasjon fra foretaksregisteret) at opplysningene er korrekte.

11. Sletting

Det oppstår ikke avgiftsplikt dersom medeier strykes (slettes) fra motorvognregisteret, eller der eier og medeier bytter plass i motorvognregisteret.

0Endret ved forskrifter 27 jan 1999 nr. 35, 14 des 2001 nr. 1495 (i kraft 1 jan 2002), 10 des 2002 nr. 1635 (i kraft 1 jan 2003), 20 aug 2003 nr. 1079, 25 nov 2003 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1536 (i kraft 1 jan 2004), 26 jan 2009 nr. 62, 15 des 2009 nr. 1527 (i kraft 1 jan 2010), 14 des 2012 nr. 1264 (i kraft 1 jan 2013), 25 sep 2013 nr. 1144 (i kraft 1 okt 2013), 15 des 2015 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2016), 17 des 2015 nr. 1706 (i kraft 1 jan 2016), 16 feb 2016 nr. 155.
§ 7.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2004), 2 feb 2009 nr. 104, 8 mars 2013 nr. 259, 15 des 2015 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1488 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1488 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Utfyllende bestemmelser

Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskrift, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll mv.

0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. august 1986.

Fra samme tidspunkt oppheves Finansdepartementets forskrift av 20. februar 1979 om avgift ved registrering av motorvogner og tilhengere (omregistreringsavgift) og forskrift av 12. desember 1977 om fritak for omregistreringsavgift.