Forskrift om årsavgift for motorvogn

DatoFOR-1986-07-04-1433
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1986 564
Ikrafttredelse01.08.1986
Sist endretFOR-2016-12-09-1490 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-06-19-2-§1, Stortingets vedtak om årsavgift
Kunngjort
KorttittelForskrift om årsavgift for motorvogn

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 4. juli 1986 i medhold av lov av 19. juni 1959 nr. 2 og Stortingets vedtak om årsavgift.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 feb 1989 nr. 91, 15 des 1989 nr. 1248, 9 nov 1990 nr. 890, 2 des 1998 nr. 1105, 17 juni 1999 nr. 729, 14 des 1999 nr. 1299, 8 nov 2000 nr. 1103 jf. 13 feb 2001 nr. 130, 27 mai 2002 nr. 480, 25 nov 2003 nr. 1393, 12 des 2003 nr. 1535, 14 juni 2004 nr. 923, 10 des 2004 nr. 1600, 31 aug 2005 nr. 944, 15 des 2006 nr. 1444, 21 des 2007 nr. 1775, 17 mars 2008 nr. 261, 15 des 2015 nr. 1638, 9 des 2016 nr. 1490.

§ 1.Avgiftsgrunnlag - avgiftspliktens omfang

I samsvar med Stortingets avgiftsvedtak skal avgift betales til skattekontoret for kjøretøy som er eller skal være registrert i Statens vegvesens motorvognregister. Det samme gjelder for årsprøvekjennemerke.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1600 (i kraft 1 jan 2005), 15 des 2015 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Fakturering av avgift

For kjøretøy som pr. 1. januar står registrert i motorvognregisteret blir avgiften fakturert av skattekontoret. Det samme gjelder for årsprøvekjennemerke. Faktura sendes eier eller bruker på papir, eller elektronisk dersom eier har tilrettelagt for dette innen 30. januar i avgiftsåret. Avgiften skal betales selv om krav ikke mottas.

I henhold til § 6 i lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter er eieren ansvarlig for avgiften. Med eier forstås i denne forskrift den som står registrert som eier av kjøretøyet i motorvognregisteret, eller er ny eier i henhold til gyldig salgsmelding. Det er et vilkår at slik salgsmelding er registrert innkommet til Regionvegkontoret. Registreringsdato for salgsmelding anses avgiftsmessig som dato for eierskifte. For årsprøvekjennemerker anses den som er tildelt kjennemerke som eier.

Eierskifte etter at avgiftsplikten oppstår er uten betydning for ansvaret for betaling av avgiften.

0Endret ved forskrifter 14 des 1999 nr. 1299, 8 nov 2000 nr. 1103 (i kraft 1 mars 2001 jf. forskrift 13 feb 2001 nr. 130), 25 nov 2003 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1600 (i kraft 1 jan 2005), 15 des 2006 nr. 1444 (i kraft 1 jan 2007), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3.Avgiftsfastsettelse ved registrering mv. etter 1. januar

For kjøretøy som registreres etter 1. januar og for årsprøvekjennemerke som tildeles etter samme dato, oppstår avgiftsplikten ved registreringen eller tildelingen. Det samme gjelder for kjøretøy som i løpet av året går over fra avgiftsfritt til avgiftspliktig kjøretøy. For slike kjøretøy gjelder bestemmelsene i § 2 tilsvarende.

Dersom et avgiftspliktig kjøretøy i løpet av året endrer avgiftsgruppe til en gruppe med høyere avgiftssats, skal differansen mellom lav og høy avgift betales. Skjer endring av avgiftsgruppe i annet halvår, skal avgiften utgjøre halvparten av differansen mellom lav og høy avgift. Skattekontoret foretar etterskuddsvis beregning og utskriving av avgiften.

0Endret ved forskrifter 14 des 1999 nr. 1299, 25 nov 2003 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1600 (i kraft 1 jan 2005), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 17 mars 2008 nr. 261, 15 des 2015 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 27 mai 2002 nr. 480 (i kraft 1 jan 2003), 15 des 2006 nr. 1444 (i kraft 1 jan 2007), opphevet ved forskrift 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.Avgiftsrefusjon/-reduksjon

Kjøretøy som dokumenteres levert senest innen avgiftens forfall til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging, er fritatt for avgift.

For kjøretøy som dokumenteres vraket/hugget eller levert til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak etter avgiftens forfall, men før 1. juli, refunderes halv avgift til siste eier. For kjøretøy som ikke er vrakpantberettigede, gis refusjon etter søknad til skattekontoret.

Halv avgift skal også beregnes for kjøretøy som registreres i annet halvår. Det samme gjelder for årsprøvekjennemerker som tildeles i annet halvår.

For kjøretøy som stjeles i løpet av avgiftsåret og som ikke kommer til rette i løpet av 30 dager eller mer, refunderes innbetalt avgift forholdsmessig for den tiden kjøretøyet har vært stjålet. Avgift refunderes etter avgiftsårets utløp til den som var eier på tyveritidspunktet. Et kjøretøy anses stjålet fra og med dagen det meldes stjålet, til dagen det kommer til rette eventuelt utgangen av året dersom kjøretøyet ikke har kommet til rette innen da.

0Tilføyd ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999), endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2004), 14 juni 2004 nr. 923 (i kraft 1 juli 2004), 31 aug 2005 nr. 944 (i kraft 1 jan 2006), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 5), 12 des 2003 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2004), opphevet ved forskrift 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008).
§ 7.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 6), opphevet ved forskrift 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008).
§ 8.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 7), 14 des 1999 nr. 1299, 25 nov 2003 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2004), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1490 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Overføring av avgift

Avgift som er betalt for et årsprøvekjennemerke som er meldt tapt, skadd eller stjålet, gjelder også for nytt prøvekjennemerke (erstatningskjennemerke) som tildeles som erstatning for det tapte.

0Endret ved forskrifter 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 8), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008).
§ 10.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 9), 14 des 1999 nr. 1299, 25 nov 2003 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2004), 15 des 2015 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2016), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1490 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 10), opphevet ved forskrift 9 des 2016 nr. 1490 (i kraft 1 jan 2017).
§ 12.Utfyllende bestemmelser

Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges Skattedirektoratet. Direktoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskrift, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll mv.

0Endret ved forskrifter 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 12), 17 juni 1999 nr. 729 (tidligere § 13), 15 des 2015 nr. 1638 (i kraft 1 jan 2016).
§ 13.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. august 1986.

Fra samme tidspunkt oppheves Finansdepartementets forskrift av 27. juni 1959 om årsavgift.

0Endret ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999, tidligere § 13), 17 juni 1999 nr. 729 (tidligere § 14).