Forskrift for lostjenesten ved beredskap/krig

DatoFOR-1986-07-25-1607
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1986 620
Ikrafttredelse01.10.1986
Sist endretFOR-2001-07-09-810
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§5
Kunngjort
Rettet01.01.2015 (hjemmel)
KorttittelForskrift om lostjeneste ved beredskap/krig

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. juli 1986 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 26 første ledd. Fremmet av Fiskeridepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 5 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 9 juli 2001 nr. 810 (hjemmel).
Rettelser: 01.01.2015 (hjemmel).

I

Organisasjon.

§ 1.Kystdirektøren har det administrative ansvar for lostjenesten og er Forsvarssjefens rådgiver i saker som angår lostjenesten.
§ 2.Ved beredskap og i krig skal den operative ledelse av lostjenesten og dens ressurser i form av losoldermenn, losformenn, statsloser, losbåtførere og losfartøyer, herunder arbeidstakere i bistillinger, overføres fra Kystdirektoratet til Forsvarets overkommando.

Ved slik overføring gjelder del I av dette direktiv såfremt ikke annet fremgår av de enkelte bestemmelser.

§ 3.På landsdelsplan vil den operative ledelse av lostjenesten bli tillagt Øverstkommanderende i Nord-Norge og Øverstkommanderende i Sør-Norge. Normalt vil den lokale ledelse bli delegert til sjøforsvarsdistriktene.
§ 4.Kystdirektøren utpeker nødvendig forbindelsespersonell til Forsvarets kommandoapparat.

Personellet bør fortrinnsvis være vernepliktig eller utskrevet befal, og disse vil, når de blir innkalt, få sin militære grad og bære sin militære uniform.

§ 5.Så langt det er mulig skal forøvrig lostjenestens organisasjon ved beredskap/krig opprettholdes som i fred, lokalt, regionalt og sentralt.

Ansvar og plikter.

§ 6.Vernepliktig og heimevernspliktig personell i lostjenesten skal fortsette sin tjeneste ved beredskap/krig.

Dersom behovet for loser ved beredskap/krig skulle bli vesentlig mindre enn i fred og losene således ikke kan utnyttes rasjonelt som loser, kan disse omdisponeres etter nærmere avtale mellom Forsvaret og Kystdirektoratet.

§ 7.Personell som omtalt i dette direktivs § 2, plikter å yte lostjeneste til norske og allierte fartøy under operasjoner i norske farvann i den utstrekning Forsvaret krever det. Det forutsettes at vedkommende har behørig sertifikat og kjennskap til vedkommende farvann.
§ 8.Personell som omtalt i dette direktivs § 2, plikter i krig såvel som i fred å hjelpe de sjømilitære myndigheter med overvåking og kontroll av sjøterritoriet, jfr. kgl.res. av 2. september 1983 nr. 1431 om instruks for offentlige tjenestemenn som plikter å hjelpe sjømilitære myndigheter i oppsynet langs kysten.

Status.

§ 9.Personell som omtalt i dette direktivs § 2, samt personell omtalt i dette direktivs § 4 og som ikke innkalles med sin militære grad, beholder sin sivile status.
§ 10.I den utstrekning forbindelsespersonellet omtalt i § 4 er vernepliktig eller utskrevet befal, vil disse bli innkalt med sin militære grad, og følgelig ha militær status og lønn fra det tidspunkt de innkalles.
§ 11.Personell som omtalt i dette direktivs § 2 er folkerettslig beskyttet i henhold til 4. Geneve-konvensjons regler om beskyttelse av sivile i krig.

Personell som omtalt i dette direktivs § 4 og som ikke er innkalt vernepliktig eller utskrevet befal, samt personell under utførelse av lostjeneste for Forsvaret, er å betrakte som «personell som følger de væpnede styrker uten direkte å tilhøre disse» og gis i medhold av 3. Geneve-konvensjon beskyttelse som for krigsfanger bestemt. Dette personell skal av Forsvaret utstyres med særskilt identitetsbevis. Det skal ikke bære våpen eller delta aktivt i kombattante handlinger.

§ 12.Personell som omtalt i dette direktivs § 2 og § 4 skal bære lostjenestens uniform med distinksjoner slik som til enhver tid fastsatt i uniformsreglement for lostjenesten. I den utstrekning forbindelsespersonellet omtalt i § 4 er vernepliktig eller utskrevet befal, vil disse bli innkalt med sin militærgrad og vil bære sin militære uniform.
§ 13.Når dette direktiv iverksettes, utbetales krigslønn i henhold til «regulativ om lønns- og arbeidsvilkår under beredskap og krig for sivile arbeidstakere som omfattes av lønnsregulativet m.v., fastsatt ved kgl.res. nr. 49 av 26. april 1985», for personell omtalt i § 2, samt personell omtalt i § 4 som ikke innkalles med sin militære grad.
§ 14.Bestemmer Kongen i medhold av loslovens § 15 at deler av Kystverket med oppgaver vedrørende lostjenesten skal stå helt under militær kommando og kontroll, vil personellet få slike korresponderende grader som befal:
Losoldermann Orlogskaptein

Losformann og los med mer enn

5 års tjeneste Kapteinløytnant

Los med mindre enn 5 års

tjeneste som los Løytnant
Losbåtfører Fenrik
§ 15.Etter omstendighetene kan Forsvarets overkommando fastsette at bestemmelsene i § 11, § 12, § 13 og § 14 også gjøres gjeldende for de ruteloser som Forsvaret måtte finne behov for.

Justering.

§ 16.Fiskeridepartementet bemyndiges til i samråd med Forsvarsdepartementet å foreta mindre justeringer i dette direktiv om nødvendig.

Iverksettelse.

§ 17.Del I av dette direktiv iverksettes etter ordre fra Forsvarssjefen.

II

Disse bestemmelser gjelder fra det tidspunkt1 Fiskeridepartementet bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves kgl.res. av 25. juni 1948 om bestemmelser om Losvesenets forhold til Sjøforsvaret og om losbetaling for krigsskip, samt kgl.res. av 25. mai 1984 om offisersgrader for Kystverkets tjenestemenn ved tjenestegjøring i forsvaret. Forsvarssjefen kan først iverksette del I etter det tidspunkt Fiskeridepartementet har bestemt.

1Fra 1. oktober 1986 iflg. forskrift 3. september 1986 nr. 1798.