Forskrift om forbud mot oppankring og mot fiske med visse redskaper i Statfjordområdet mellom Statfjord C plattformen og tilhørende lastebøye.

DatoFOR-1986-09-05-1802
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1986 s 705
Ikrafttredelse05.09.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§47, LOV-1976-12-17-91-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeforbud mv ved Statfjord C

Fastsatt ved kgl.res. av 5. september 1986 med hjemmel i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 47, 6. ledd og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 4. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Forskriften får anvendelse i et område innenfor de eksisterende 500 meters sikkerhetssoner rundt Statfjord C plattform med tilhørende lastebøye, og området mellom disse, avgrenset av to parallelle linjer tangensialt på sikkerhetssonene. 
UTMGEOGRAFISKE
KOORDINATERKOORDINATER
Statfjord C6.976.479 N61° 17′ 47″, 696 N
Plattform441.196 Ø01° 54′ 09″, 151 Ø
Statfjord C6.794.766 N61° 16′ 51″,  80 N
Lastebøye440.164 Ø01° 53′ 01″,  80 Ø
§ 2.Innenfor det området som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over havbunnen.
§ 3.Overtredelse av forskriften straffes med bøter, jfr. straffelovens § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse på forholdet.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks.