Forskrift om redningsredskaper m.m. på fiske- og fangstfartøy.

DatoFOR-1986-11-17-2070
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1986 s 800
Ikrafttredelse01.06.1987
Sist endretFOR-2007-06-29-1006 fra 01.07.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§47, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort
KorttittelForskr. om redningsutstyr på fiskefartøyer

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 17. november 1986 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 11, § 43 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (hjemmel).

Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.

§ 1.Definisjoner m.m.1

I denne forskrift betyr: 

1. Fiske- og fangstfartøy: Fartøy som brukes til å fange fisk, hval, sel, hvalross eller andre levende ressurser i sjøen, herunder tare o.l., eller fartøy som er innført i merkeregisteret i henhold til lov av 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer. 
2. Nytt fartøy: Fiske- og fangstfartøy hvis kjøl er strukket på eller etter den dag denne forskrift trer i kraft. 
3. Eksisterende fartøy: Fiske- og fangstfartøy som ikke er nytt fartøy. Likt med eksisterende fartøy regnes i denne forskrift et fartøy innkjøpt fra utlandet. 
4. Godkjent: Godkjent av Sjøfartsdirektoratet. 
5. Lengde: Lengde over alt. (LOA). 
6. Redningsmiddel: Livbåt, redningsbåt, mann-overbord-båt (MOB), kombinert MOB-livbåt, redningsflåter, lettbåt. 
7. Livbåt/redningsbåt/MOB/-livbåt/redningsflåte/lettbåt: Båter og flåter som er bygget, utrustet og godkjent i samsvar med vedlegg til den til enhver tid gjeldende forskrift om redningsredskaper m.m. på passasjer- og lasteskip. 
8. Utsettingsarrangement: Arrangement for å sette på vannet fra innskipningsstedet et redningsmiddel fullt lastet med det antall personer og utstyr det er godkjent for. 
9. Dekket fartøy: Fartøy med gjennomgående dekk som kan lukkes vanntett. 
10. Delvis åpent fartøy: Udekket fartøy som har overbygg, styrehus eller lugar som kan avlåses. 
11. Åpent fartøy: Udekket fartøy uten overbygg, styrehus eller lugar. 
12.

10,67 meter tilsvarer 35 engelske fot.

15,00 meter tilsvarer 49 engelske fot.

24,00 meter tilsvarer 79 engelske fot.

45,00 meter tilsvarer 148 engelske fot.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 2.Anvendelse m.m.1

Denne forskrift med tilhørende vedlegg 1 og 2 gjelder for nye fartøy uansett størrelse, slik det fremgår av de enkelte bestemmelser.

På eksisterende fartøy får §§ 1-5, 6 tredje ledd, 9, 13-19 tilsvarende anvendelse. Eksisterende fartøy skal så vidt mulig tilfredsstille kravene i denne forskrift så snart som mulig og senest innen 1. januar 1989. Sjøfartsdirektoratet/Skipskontrollen avgjør i tvilstilfelle om de nevnte krav skal anses oppfylt.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 3.Redningsdrakter og redningsvester1 
1. Antall.

Fartøy med lengde på 10,67 m og derover skal ha minst en redningsdrakt og en redningsvest for hver person om bord.

Dekket eller delvis åpne fartøy under 10,67 m skal ha en redningsdrakt for hver person om bord.

Åpne fartøyer under 10,67 m skal ha en redningsdrakt eller en redningsvest for hver person om bord. 

2. Godkjenning og merking.

Redningsdrakter og redningsvester skal være godkjent. Likeledes skal de være varig merket med fartøyets navn og hjemsted eller registreringsmerke. 

3. Oppbevaring og plassering.

Oppbevaringssted for redningsdrakt/redningsvest skal være tydelig merket og lett tilgjengelig i nærheten av redningsmidlene. En redningsdrakt/redningsvest skal oppbevares i eller nær radiostasjonen. På fartøyer der det er hensiktsmessig skal redningsdrakter oppbevares i eller ved styrehuset. Plakater eller oppslag med opplysning om plassering, behandling og bruk skal settes opp i styrehus og messe.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 4.Livbøyer1

Fartøy med lengde på 10,67 m og derover skal være utstyrt med minst en godkjent livbøye for hver 3. person om bord, opp til 8 livbøyer.

Dekket fartøy med lengde under 10,67 m skal være utstyrt med minst 1 livbøye.

Hver livbøye skal være varig merket med fartøyets navn og hjemsted eller registreringsmerke med store bokstaver og tall.

På hver side av fartøy på 10,67 m lengde og derover, skal minst en livbøye være forsynt med flytende redningsline på minst 30 meters lengde.

På fartøy med lengde under 10,67 m skal den ene påbudte livbøye være forsynt med slik line.

Halvdelen av det samlede antall livbøyer, skal være utstyrt med godkjent bøyelys, som skal være festet til vedkommende bøye med solid line. På fartøy med lengde under 10,67 m skal den ene påbudte livbøye være forsynt med slikt lys.

På fartøy med lengde på 45 m og derover skal minst to av livbøyene som er utstyrt med godkjent bøyelys også være utstyrt med et godkjent røyksignal. Disse skal kunne frigjøres hurtig fra broen.

Fartøy med lengde under 45 m skal ha om bord to godkjente røyksignaler tilsvarende de som er foreskrevet for redningsbåter.

Alle livbøyer skal anbringes lett synlige og tilgjengelige. De må lett og hurtig kunne frigjøres, og må ikke surres.

På fartøy som skal ha 2 livbøyer eller flere, skal minst en bøye være plassert akterut og den andre i nærheten av det sted hvor arbeid med fiskeredskapene foregår. For øvrig skal bøyene være hensiktsmessig fordelt på begge sider av fartøyet.

Under opphold i havn, når landgang, fallrep eller leider er ute, skal det ved denne (dette) være klar til bruk, minst en livbøye forsynt med en line av minst 30 meters lengde.

Under fisket skal minst en livbøye utstyrt med godkjent bøyelys, være plassert i nærheten av der arbeid med fiskeredskapene foregår.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 5.Alarmsystem, alarminstruks og øvelser1 
1. Alarmsystem.

Fartøy med lengde på 24 m og derover skal ha alarmsystem for å varsle de ombordværende. Det skal være elektrisk drevet og kunne settes i gang fra styrehuset.

På fartøy med lengde under 24 m uten elektrisk drevet alarmsystem, skal alarmering skje ved signal med fartøyets fløyte eller sirene. 

2. Alarminstruks.

Fartøy med lengde på 24 m og derover skal ha godkjent alarminstruks hvor kommandoen og bemanningen av de respektive redningsmidler m.m. er fastsatt og alarmsignalene, samt redningsredskapenes nøyaktige plassering, er angitt. Instruksen skal angi besetningens fordeling til klargjøring og utsetting av redningsmidlene, utdeling av redningsdrakter, redningsvester og annet nødvendig arbeid, samt de plikter som påhviler hvert medlem av besetningen i branntilfelle. Fartøyets fører skal sørge for at hver enkelt av besetningen gjør seg kjent med det ombordværende redningsutstyret og de plikter som er pålagt i henhold til alarminstruksen. Alarminstruksen skal være oppslått på en lett synlig plass i styrehuset og i innredningen.

Fartøy med lengde under 24 m skal ha en forenklet alarminstruks som angir plasseringen av redningsvester, redningsdrakter, redningsmidler, brannsloknings- og pyroteknisk utstyr, alarmsignalenes betydning samt hvilke forholdsregler som skal tas. 

3. Alarmsignaler.

Livbåtalarm: Sju korte støt, etterfulgt av et langt støt i sirenen eller fløyten, samtidig som det gis vedvarende alarm med alarmsystemet. Redningsmidlene utsettes etter ordre fra fartøyets fører.

Brannalarm: Avbrutt alarm med alarmsystemet eller støtvise signaler med fartøyets fløyte. 

4. Rednings- og brannøvelser.

På fartøy med lengde på 24 m og derover, skal rednings- og brannøvelser foretas minst en gang hver måned. Ved øvelsene skal alarminstruksen følges og hele besetningen delta.

4.1. Redningsøvelsene skal omfatte bruk av alle redningsredskaper. Båtene skal klargjøres og minst hver annen måned settes på vannet, årer og motor prøves. Lettbåt/mann-overbord-båt utsettes og oppheises, også under fart.

Øvelsene skal gi besetningen fullt kjennskap til og øvelse i den enkeltes gjøremål. De skal omfatte undervisning i bruk av og egenskaper ved redningsdrakter og redningsvester, bruk av redningsflåter samt utsetting og manøvrering av båtene.

Det skal påses at alle øvrige redningsredskaper er i orden og komplette, og at utsetting av båtene kan foregå hurtig og sikkert. Samtidig skal det påses at påbudt utstyr i båtene er komplett.

4.2. Brannøvelser skal omfatte bruk og betjening av brannslokningsredskaper m.m. i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om sikringstiltak mot brann på fiske- og fangstfartøy. Øvelsene skal gi besetningen kjennskap til betydningen av lukningsanordningene til ventilasjon, brennstofftanker, nødutganger m.m. samt plasseringen og betjeningen av dette utstyr. Brannpumpene skal settes i gang, slanger koples til, bærbare brannslokningsapparater m.m. bringes til «brannstedet» og besetningen instrueres og øves i bruken av apparater og slokningsmidler.

Det skal påses at brannslokningsutstyret er i orden og komplett.

4.3. Øvelsene og undersøkelsen av rednings- og brannslokningsutstyr skal innføres i fartøyets dekksdagbok eller annen egnet bok.

På fartøy med lengde på 10,67 m og derover, men under 24 m skal mønstring og øvelser med rednings- og brannslokningsutstyret utføres tilsvarende som anført ovenfor, med det utstyr som forefinnes om bord.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 6.Nødbelysning1

Fartøy med lengde på 45 m og derover, skal være utstyrt med en nødkraftkilde med kapasitet til å levere kraft i minst 3 timer til belysningen som nevnt i § 9 annet ledd nr. 1, og samtidig kunne gi tilstrekkelig belysning i ganger, trapper og utganger for atkomst til redningsmidlene og der de er plassert.

Nytt fartøy med lengde på 10,67 m og derover, men under 45 m, skal være utstyrt med nødbelysning tilfredsstillende for enhver nødsituasjon for et tidsrom av minst 2 timer. Kraftkilden til belysningen kan være et eller flere akkumulatorbatterier som er uavhengig av kraftkilden til fartøyets radioutstyr.

Eksisterende fartøy med lengde på 24 m og derover skal ha utstyr som nevnt i annet ledd.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 7.Godkjenning av redningsmidlenes plassering og utsettingsarrangement m.m.1

Redningsbåter, MOB-båter, lettbåter og redningsflåter skal være bygget i henhold til det til enhver tid gjeldende vedlegg til forskrift om redningsredskaper m.m. på passasjer- og lasteskip. Andre båter skal, for å tillates benyttet som redningsmiddel i henhold til denne forskrift, godkjennes i hvert enkelt tilfelle.

På fartøy med lengde på 24 m og derover skal redningsmidlenes plassering og utsettingsarrangement godkjennes. For nytt fartøy og eksisterende fartøy hvor arrangementet forandres, skal tegninger i 3 eksemplarer sendes til Sjøfartsdirektoratet for godkjenning. Midlertidig godkjenning kan gis av Skipskontrollen.

På fartøy med lengde under 24 m skal plasseringen av redningsmidlene og utsettingsarrangementene godkjennes av Skipskontrollen.

Redningsmidlene skal være plassert i forsvarlig avstand fra vannlinjen og propeller, og så vidt mulig kunne sjøsettes ved rett skuteside. Redningsmidlene skal så fremt det er mulig, ikke plasseres slik at de er utenfor fartøyets sider.

Redningsflåten skal være plassert slik at én person kan klare utsettingen alene.

Redningsmidlene skal så vidt mulig fordeles likt på begge sider av fartøyet og være anbrakt slik at det er tilstrekkelig plass for klargjøring og betjening, samt innskipning i redningsmidlet.

Hver redningsbåt skal anbringes under særskilt utsettingsarrangement. Hvor det er utsettingsarrangement for redningsflåtene, skal dette maksimalt betjene 2 flåter.

Utsettingen skal kunne foregå kontrollert også der den elektriske krafttilførsel har sviktet. Hvor det føres overbygde livbåter skal utsettingen også kunne kontrolleres fra livbåten. Hvor det føres åpne båter skal det være minst 2 redningsliner av tilstrekkelig lengde fastgjort til utsettingsarrangementet.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 8.Forholdsregler for å holde redningsmidler og annet redningsutstyr klare til bruk, m.m.1

Alle redningsmidler og annet redningsutstyr skal holdes i god stand og være klare til øyeblikkelig bruk før fartøyet forlater havn og under reisen. Redningsmidlene skal kunne settes på vannet sikkert og hurtig selv under ugunstige krengning/trimforhold, jfr. vedlegg til forskrift om redningsredskaper m.m. på passasjer- og lasteskip. Hvor høyder fra innskipningsdekket til vannflaten er mer enn 4,5 m når fartøyet har minste dypgående i ballastet tilstand, skal minst ett redningsmiddel på hver side kunne låres med personer om bord.

Redningsutstyr utover det påbudte skal etterses i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om ettersyn og reparasjon.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 9.Innskipning i redningsmidlene m.m.1

På alle fartøyer hvor høyden fra innskipningsstedet til vannflaten er 2 m eller mer når fartøyet har minste dypgående i ballastet tilstand, skal det være tilstrekkelig antall leidere for innskipning i redningsmidlene. Leiderne skal være solide, og så lange at de når vannet når fartøyet har sitt minste dypgående og en slagside på 30 grader til hvilken som helst side.

Det skal ellers være hensiktsmessige midler til: 

1. belysning av alle redningsmidler og alt utsettingsmateriell samt av sjøen hvor redningsmidlene settes ut, 
2. å varsle alle om bord om å møte ved redningsmidlene samt om når fartøyet skal forlates, 
3. å hindre ethvert utslipp fra fartøyet, herunder i vann, i utsettingsområdet.
1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 10.Redningsmidlenes antall og kapasitet, m.v.1 
1. Dekket fartøy med lengde under 10,67 m eller fartøy med sertifikat for fjordfiske eller kystfiske, skal føre redningsflåte(r) eller lettbåt(er) med kapasitet for alle om bord. 
2. På fartøy med sertifikat for bankfiske:
2.1. Fartøy med lengde under 15 m skal ha redningsbåt eller redningsflåte med kapasitet for alle om bord.
2.2. Fartøy med lengde på 15 m og derover, men under 24 m, skal ha en redningsflåte med kapasitet for alle om bord og i tillegg en redningsflåte med kapasitet for minst halvparten av alle om bord.
2.3. Fartøy med lengde på 24 m og derover skal ha minst en redningsbåt og en redningsflåte hver med kapasitet for alle om bord. 
3. På fartøy med sertifikat for havfiske:
3.1. Fartøy med lengde under 24 m skal ha minst to redningsflåter, hver med kapasitet for alle om bord.
3.2. Fartøy med lengde på 24 m og derover, men under 45 m skal ha minst en redningsbåt og en redningsflåte, hver med kapasitet for alle om bord.
3.3. Fartøy med lengde på 45 m og derover skal ha en redningsbåt og en redningsflåte med kapasitet for alle om bord og i tillegg minst en redningsflåte med kapasitet for halvparten av alle om bord. 
4. Fartøy med sertifikat for ishavsfiske skal ha redningsflåter for alle om bord på hver side av fartøyet og i tillegg en overbygget/delvis overbygget livbåt eller redningsbåt med kapasitet for alle om bord. Redningsbåten skal være overbygget eller delvis overbygget slik at det gir tilfredsstillende personbeskyttelse mot været under opphold i båten. 
5. For fartøy som benyttes i forsknings- eller opplæring m.m. i fiskerisammenheng, fastsettes redningsutstyret av Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle, for det aktuelle farvann.
1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 11.Redningsmidlenes type, størrelse og utstyr1

Redningsbåter skal være godkjent og ha en lengde på minst 4,10 m (13,5 fot) og utstyrt som bestemt i Vedlegg 1 til denne forskrift. Radioutstyr for redningsbåter skal godkjennes i henhold ti den til enhver tid gjeldende radioforskrift. Personantallet skal bestemmes ut fra sitteplassprøver og med alt påbudt utstyr i båten.

Redningsflåter skal være oppblåselige med kapasitet for minst 6 personer. Flåten for 4 personer kan benyttes hvor fartøyets største personantall ikke er over 4 og fartsområdet ikke er større enn kystfiske. Flåtene skal være plassert i glassfibercontainere, og utrustet som bestemt i Vedlegg 2 til denne forskrift.

Når lettbåt eller annen båt er godkjent for bruk som redningsbåt, skal denne være utstyrt som redningsbåt i samsvar med Vedlegg 1 til denne forskrift.

Radioutstyr til lettbåter eller annen båt er godkjent for bruk som redningsbåt eller føres i tillegg til påbudt redningsbåt skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende radioforskrift.

Livbåter/redningsbåter, MOB-båter, kombinert MOB-livbåt, lettbåter og andre båter skal ha motor, jfr. vedlegg til forskrift om redningsredskaper m.m. på passasjer- og lasteskip. På fartøyet skal det være tilfredstillende oppbevaringsplass for ekstra brennstoff til motoren. Om brennstoffet anbringes i skap eller rom skal dette ha god avluftning, og være tydelig merket med RØYKING FORBUDT - NO SMOKING.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 12.Lettbåter/andre båter som er godkjent for bruk som redningsmiddel1 
1. Lettbåtenes plass om bord.

Lettbåten bør plasseres som bestemt for redningsbåter. Den må alltid være tilgjengelig for hurtig klargjøring, utsetting og opphiving, jfr. § 8.

Ved anbringelse om bord må det tas hensyn til båtens konstruksjon, størrelse og type. Plasseringen skal være slik at båten er mest mulig beskyttet mot været og lett tilgjengelig. Båten skal kunne settes ut med ugunstig slagside og trim.

Plasseringen gjøres i samråd med Skipskontrollen, og skal vises på generalarrangementets tegning. 

2. Utsettingsarrangement.

Utsettingsarrangement skal være konstruert, prøvet og godkjent i samsvar med den til enhver tid gjeldene forskrift om redningsredskaper m.m. på passasjer- og lasteskip. Det skal kunne utsette og opphive båter med lengde under 4 m med minst 1 person om bord, båter med lengde på 4 meter og derover, med 2 personer om bord. Arrangementet skal være slik konstruert at utsetting og opphiving lett kan utføres også når fartøyet gjør opptil 6 knops fart. 

2. Kontroll og øvelser.

Skipskontrollen skal føre tilsvarende kontroll av lettbåt, utsettingsarrangement og utstyr, som for redningsbåter. Båten skal medtas i besiktelsesrapporten.

Hvor det benyttes permanent oppblåselig gummibåt, skal denne jevnlig kontrolleres, og alltid være i oppblåst stand klar til bruk.

Båten skal gjennomgå en grundig kontroll minst en gang hver 12. måned. Innførsel om dette skal gjøres i dekksdagbok eller kontrollbok som fremlegges for Skipskontrollen ved besiktelser.

Øvelser med lettbåten skal gjøres minst en gang hver annen måned eller når det er kommet nye mannskaper om bord. Båten settes på vannet, påsettes motor og kjøres. Etter prøvingen må brennstofftank etterfylles.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 13.Redningsmidlenes merking, farge, refleks, m.v.1

Alle redningsmidler skal ha iøynefallende farge og være merket i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om bygging av redningsbåter m.m. samt med fartøyets navn og hjemsted.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 14.Signallys1

Fallskjermlys, håndbluss, raketter og røyksignal omhandlet i denne forskrift skal være godkjent og skal fornyes hvert 3. år, med mindre annen varighet er angitt.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 15.Linekastende apparater1

Fartøy med lengde på 24 m og derover skal ha om bord et linekastende apparat av godkjent type.

På fartøy med lengde på 24 m og derover, men under 45 m, skal apparatet kunne kaste en line minst 125 m og være utstyrt med minst 2 prosjektiler og 2 liner.

På fartøy med lengde på 45 m og derover, skal apparatet kunne kaste en line minst 230 m, og være utstyrt med minst 4 prosjektiler og 4 liner.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 16.Brannøkser - betjeningsverktøy1

Alle fartøy skal være utstyrt med brannøkser i et slik antall og anbrakt i nærheten av utganger og nødutganger til åpent dekk som forholdene måtte tilsi.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 17.Avvik1

Sjøfartsdirektoratet kan avvike fra bestemmelsene i denne forskrift eller stille andre krav, når dette ikke strider mot internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 18.Straff1

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339, nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.
§ 19.Ikrafttredelse m.v.1 
1. Denne forskrift trer i kraft den 1. juni 1987. 
2. Fra samme dato trer forskrift av 12. april 1965 om redningsredskaper m.m. på fiske- og fangstfartøyer ut av kraft i sin helhet for nye fartøy og samme forskrifts §§ 1, 2, 5-10, 14 og 18 trer ut av kraft også for eksisterende fartøy. 
3. Forskrift av 12. april 1965 om redningsredskaper m.m. på fiske- og fangstfartøyer oppheves 1. januar 1989.

I tillegg til forskriften er det fastsatt to vedlegg hvor utstyr som kreves i redningsmidlene er nærmere spesifisert.

Utstyr til redningsbåter og redningsflåter

Redningsbåter 

A. På fartøy med fartssertifikat for havfiske, skal hver redningsbåt være utstyrt med 
1. En åre for hver rotofte, to reserveårer og en styreåre. Årene skal være av ask eller annen jevngod tresort.

Styreåra skal være minst 30,5 cm (1 eng. fot) lengre enn de øvrige årer, og malt slik at den skiller seg ut fra de andre årene. 

2. 1 1/2 sett rogafler eller dobbelt sett tollepinner og en innretning for styreåra. Rogaflene som skal være laget av stål eller annet godkjent materiale, skal være like og kunne nyttes til alle hull i rogangene og til alle årer. De skal festes med solid galvanisert kjetting til båten. For styreåra skal det være en stropp av kledd wire eller anne hensiktsmessig innretning til å holde styreåra festet til akterstevnen eller esingen. 
3. Ror med overføring til styreplass. Roret skal forsynes med en godkjent (splint eller liknende) slik at det ikke huskes av og festet med en stjert gjennom et hull i akterstevnen. 
4. Hvis båten er bygget som livbåt, skal den ha mast og et oransjefarget seil, oppbevart i vanntett seilpose. 
5. En båtshake med skaft av ask eller annen jevngod tresort ikke under 2,44 m (8 eng. fot) lang og ikke mindre enn 51 mm (2 eng. tommer) i diameter. 
6. Leider e.l. som gjør det mulig for personer i vannet å klatre opp i båten. 
7. To gripeliner av 2″ tauverk, fra esing til esing under kjølen. 
8. To fangliner med lengde på minst 3 ganger båtens lengde forut og akter, klare til bruk. Begge skal kunne festes forsvarlig til båtens forstevn. Linen forut skal kunne utløses fra båten under belastning. 
9. To flytende hiveliner med lengde 15 m. 
10. I baugen på båten skal det være anbrakt halegatt, puller eller liknende for feste av liner. I tillegg en solid kjetting for fastgjøring av slepetau og drivankerline, eller speisal-slepefeste som kan utløses fra båten. Kjettingen skal rekke 0,25 m foran stevnen og være forsynt med ring og kaus for 4″ tau. 
11. Et godkjent drivanker forsynt med line på minst 4 ganger båtens lengde og med bruddstyrke ca. 5 tonn. Drivankerlinen må ha svivel. 
12. En beholder med 4,5 liter bølgedemperolje. Beholderen skal kunne festes til drivankeret. 
13. En lykt/lanterne som gir hvitt lys og et hvitt rundtlysende markeringslys klar til bruk med olje eller batterier med 12 timers kapasitet. 
14. Fire godkjente fallskjermlys. Seks godkjente røde håndbluss. To godkjente flytende røyksignaler. Dette oppbevares i vanntett beholdere som er fast anbrakt i båten og tydelig merket. 
15. Radarreflektor. 
16. Godkjent blåselur, horn, eller signalfløyte og signalspeil. 
17. Lysreflekterende midler anbrakt slik at båten blir lett synlig fra sjøen og fra luften, plassert med ikke mer enn 0,5 m mellomrom. Hvor båten har overbygg, må lysreflekterende midler også påsettes dette. 
18. En godkjent fast anbrakt håndpumpe med tilstrekkelig kapasitet for å holde båten lens. Pumpen skal også ha inntak fra sjøen, for å kunne oversprøyte båten med vann. Pumpen skal også ha arrangement for lensing av motorrom og eventuelt innelukket del. 
19. Et øsekar og en pøs av galvanisert jern eller annet likeverdig materiale, festet til båten med stjerter. 
20. To plugger til hvert lensehull som ikke er forsynt med hensiktsmessige automatiske ventiler. Pluggene skal være laget av et materiale som ikke forandrer egenskaper eller volum av noen betydning, og være festet til båten med lenker av korrosjonsfritt materiale.

Plugger av gummi tillates ikke. Lensehullene skal være forsynt med bussinger. 

21. To økser, en i hver ende av båten, festet med stjert. 
22. En follekniv med hermetikkåpner i vanntett pakning, festet til båten med en stjert. 
23. Et godkjent kompass utstyrt med egen lyskilde eller plassert slik at det kan belyses. 
24. En pakke stormfyrstikker, en elektrisk, vanntett lommelykt passende til morsesignalisering og forsynt med et sett reservebatterier og reservepære. Fyrstikker skal fornyes minst hvert tredje år, lommelyktbatteriene hvert halvår og oppbevares i vanntett beholder som er fast anbrakt i båten og tydelig merket. 
25. To små aluminiumskrus, et stykke impregnert lerret på minst 2,5 m² til oppsamling av regnvann. Kart over aktuelt område klebet opp på lerret. Utstyret oppbevares i en eller flere vanntette beholdere som er fast anbrakt i båten og tydelig merket. 
26. Et fiskesnøre, ferdigmontert med søkke og kroker, samt to pilker. 
27. En godkjent nødrasjon eller proviantbeholdning som tilsvarer minst 1,5 kg brød, 500 gram kondensert sukret melk og 450 gram druesukker for hver person båten er godkjent for. Provianten skal oppbevares i lufttette bokser anbrakt i vanntett beholder. Provianten skal utskiftes før holdbarhetsdatoen er utløpt, eller ved kvalitetsforringelse som gjør utskifting påkrevet. 
28. En vannbeholdning på minst 3 liter ferskvann for hver person båten er godkjent for. Hermetisk pakket drikkevann skal benyttes. Dette skal fornyes hvert 3. år med mindre annen holdbarhet er angitt. Skadete pakninger skal fornyes.

Vannbeholdningen anbringes i beholder(e)/tank(er) eller liknende. Beholderne eller tanker av G.R.P. må innvendig være behandlet slik at vannet ikke får usmak. 

29. Legemidler og førstehjelpsutstyr i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om legemidler m.v. på skip. 
30. En kalesje i iøynefallende farge som kan beskytte de ombordværende mot været, dersom båten ikke er utstyrt med tilfredsstillende overbygging eller godkjent beskyttelsesarrangement. 
31. Et eksemplar av livredningssignaler som nevnt i § 3 nr. 1 i forskrift av 27. mai 1980 om faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v. 
32. Propellerbeskyttelse i form av fast dyse, gitter e.l. 
33. Motor som er større enn 10 HK, skal ha motorvarmer tilkoplet skipets elektriske anlegg. 
34. Motoren skal ha tank/beholder for brensel til minst 10 timers kjøring og nødvendig reservedeler for motorinstallasjon. 
35. En vanntett presenning eller annet likeverdig dekke over båten når den er plassert om bord, som hurtig kan fjernes. 
B. For fartøy med sertifikat for bankfiske får punkt A tilsvarende anvendelse med unntak av nr. 4, 6, 15, 25-28, 31 og 34.

Redningsbåtene skal være utstyrt med en godkjent nødrasjon eller 500 gram kondensert sukret melk og 2 liter ferskvann for hver person båten er godkjent for. De øvrige bestemmelsene i punkt A nr. 27 og 28 får ellers tilsvarende anvendelse.

C. For fartøy med sertifikat for kystfiske skal redningsbåtene være utstyrt med: 
1. Et par årer for hver rotofte og en reserveåre. Årene skal være av ask eller annen jevngod tresort. 
2. 1 1/2 sett rogafler eller dobbelt sett tollepinner. 
3. En båtshake av passende lengde. 
4. En solid fangline med slippanordning som kan festes forsvarlig forut i båten. 
5. En flytende hiveline med lengde 15 m. 
6. 6 godkjente røde håndbluss, et godkjent flytende røyksignal. 
7. En signalfløyte. 
8. Lysreflekterende midler, slik at båten blir lett synlig fra sjøen og luften. 
9. 2 plugger til hvert lensehull festet til båten med korrosjonsfritt materiale dersom ikke automatisk drenering. 
10. Et øsekar og en pøs. 
11. En liten øks eller kniv. 
12. Et lite kompass av godkjent type og kvalitet. 
13. En godkjent nødrasjon eller 500 gram kondensert melk for hver person båten er beregnet for. Utskifting skal skje i samsvar med punkt A nr. 27. 
14. En beholder med 1 liter ferskvann som fornyes hvert 3. år med mindre annen holdbarhet er angitt, for hver person båten er beregnet for. 
15. En presenning, kalesje eller tilsvarende i iøynefallende farge til beskyttelse av de ombordværende mot været. Den skal dekke minst 2/3 av båtens lengde. 
16. Passende deksel for båten når denne er plassert om bord. 
17. En vanntett elektrisk lykt (lommelykt).
D. For fartøy med sertifikat for fjordfiske skal redningsbåtene eller lettbåten være utstyrt med: 
1. Et par årer for hver rotofte og en reserveåre. Årene skal være av ask eller annen jevngod tresort. 
2. 1 1/2 sett rogafler eller dobbelt sett tollepinner. 
3. En båtshake av passende lengde. 
4. 2 solide fangliner, minst 15 m lengde. Fanglinene skal være forsynt med slippanordning. 
5. 2 godkjente håndbluss. 
6. Rundtlysende markeringslys med reservebatterier og en vanntett elektrisk lykt (lommelykt). 
7. 2 plugger til hvert lensehull. Pluggene skal være festet til båten med lenker av korrosjonsfritt materiale. 
8. En pøs eller øsekar. 
9. En solid kniv. 
10. En hiveline, minst 15 m lang.

Redningsflåter.

På fartøy som fører redningsflåter, skal disse være utstyrt som anført i forskrifter om bygging av redningsbåter m.m. kap. 7 § 35.

Utstyr til lettbåter/andre båter

A. Utstyrets plassering.

En lettbåt eller annen båt godkjent for bruk som redningsbåt, skal være utstyrt som foreskrevet for redningsbåter. Når båten under fisket brukes som driftsbåt, kan utstyret tas ut, men må oppbevares på fartøyet på et hensiktsmessig sted slik at det hurtig kan legges på plass i båten når fartøyet er underveis til og fra fisket.

Utstyr som er nødvendig for båtens fremdrift, manøvrering m.v. må alltid forefinnes i båten. 

B. Minstekrav til fast og løst utstyr for lettbåter: 
a.Fast utstyr.
1.Solid feste og arrangement for bruk av motor.
2.Solid feste for fang- og slepeline forut samt sleper akter.
3.Solide fester for 4 pkt. løfteskrev. Prøves med 100 % overvekt.
4.Feste for antenne.
5.Permanent fenderbeskyttelse langs sidene.
6.Beskyttelsesdel forut med iøynefallende farge og påsatt refleks på sider og topp.
7.Solide rogafler eller annet arrangement for bruk av årer.
8.Arrangement for bruk av styreåre akter dersom båten ikke har ror.
9.Fast vanntett beholder eller rom for løst og mindre utstyr.
10.Fartøyets navn og hjemsted males eller merkes på båten.
11.Sertifikat med angivelse av størrelse og kapasitet og oversikt over utstyr. 
b.Løst utstyr.
1.Minst 2 stk. solide årer og en reserveåre.
2.Ett sett ekstra rogafler, dersom ikke faste beslag er anvendt.
3.En båtshake av passende lengde.
4.2 fangliner, minst 15 m lengde.
5.Minst 30 m lang hiveline med flytering.
6.Leider eller tilsvarende for entring av båten.
7.Drivanker, komplett eller for tilkopling av fangliner.
8.Beskyttelsesdeksler.
9.Rundtlysende lanterne eller markeringslys med reservebatterier.
10.Signalutstyr bestående av minst 2 godkjente fallskjermlys, 2 godkjente røde håndbluss, lommelykt.
11.Radarreflektor.
12.Pumpe, øsekar eller pøs.
13.Øks eller kniv.
14.Blåselur eller fløyte.
15.Redningsposer (survival bags) for alle om bord.
16.Sjøsyketabletter.
17.Gummibåter skal utstyres med reparasjonsutstyr, luftpumpe og trykkmåler.
18.Stropper eller liner for surring av båten til skipet. 
c.Motor med tilbehør.
1.Motoren skal være passende dimensjonert for båten. Fortrinnsvis benyttes innenbords dieselmotor, men mindre fartøyer i begrenset fart kan benytte robust marine-utenbordsmotor.
2.Motoren skal kunne reserveres og frikoples. Om mulig skal propellen ha beskyttelse.
3.Utenbordsmotor skal ha arrangement for hurtigstopping.
4.Oljetilførsel mellom tank og motor, skal være slik at oljesøl i båten unngås.
5.Motorer større enn 10 HK skal alltid være montert på båten. Det samme gjelder for brenseltank. Reservebeholder kan være plassert utenfor båten som angitt i § 11.
6.Brenseltank skal ha kapasitet for minst 3 timers kjøring samt reservekanne av godkjent type med kapasitet minst 5 liter.
7.Hvor motorstørrelsen er over 8 HK skal det være brannslokningsapparat lett tilgjengelig i båten.
8.Nødvendige reservedeler skal forefinnes. Dersom utenbordsmotor anvendes, skal minst ett sett tennplugger, propeller-splinter og verktøy forefinnes.
1Forskriften er opphevet 1. januar 1992 for nye fartøy, jfr. forskrift av 15. oktober 1991 nr. 709.