Forskrift til mesterbrevloven

DatoFOR-1986-12-12-2187
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1986 s 865
Ikrafttredelse15.01.1987
Sist endretFOR-2008-12-19-1525 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§1, LOV-1986-06-20-35-§6, FOR-2008-12-19-1441
Kunngjort
KorttittelForskrift til mesterbrevloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 1986 med hjemmel i lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 1 femte ledd jf. § 6. Fremmet av Industridepartementet (nå Nærings- og handelsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 19. desember 2008 nr. 1441.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 nov 1988 nr. 938, 8 des 1992 nr. 1039, 15 des 2000 nr. 1269, 19 des 2008 nr. 1525.

I

§ 1.Fullmakt til mesterbrevnemnd

Med hjemmel i § 6 i lov om mesterbrev i håndverk og annen næring gis den av Kongen oppnevnte mesterbrevnemnd fullmakt til å treffe vedtak som følger av lovens § 1-3 og § 9. Mesterbrevnemnda fastsetter de nærmere bestemmelser om i hvilke fag innen håndverk og annen næring det kan løses mesterbrev og oppstiller kvalifikasjonskrav for tildeling av mesterbrev.

0Endret ved forskrift 15 des 2000 nr. 1269 (i kraft 1 jan 2001).
§ 2.Mesterbrevnemndas funksjonstid

Funksjonstiden for mesterbrevnemnda med varamedlemmer er fire år.

Vilkåret om å være fast bosatt i riket gjelder ikke statsborgere i stater som er parter i EØS-avtalen når de er bosatte i en slik stat.

§ 3.Klagenemnd

Den i lovens § 4 nevnte klageinstans skal bestå av fire medlemmer.

Klagenemnda oppnevnes for fire år. To medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra h.h.v. Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge. To medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Industridepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet. De departementsforeslåtte medlemmer oppnevnes som leder og nestleder. Møtelederens stemme avgjør saken ved stemmelikhet.

Forvaltningslovens bestemmelser om klage og omgjøring gjelder.

§ 4.Gebyrer m.v.

For behandling av søknad om mesterbrev etter lovens §§ 2 og 9 annet ledd betales et behandlingsgebyr som innbetales sammen med søknaden.

Den som er tildelt mesterbrev skal ukrevet innen utgangen av januar måned hvert kalenderår betale et årlig gebyr. Unnlatelse av å betale årsgebyr ved påkrav innebærer tap av retten til kalle seg mester i faget.

Ved innføringen av mesterbrevordningen betales årsgebyret etter annet ledd sammen med anmodning om å bli registrert.

Gebyrene etter første og annet ledd fastsettes av Industridepartementet etter forslag fra mesterbrevnemnda. Til å dekke kostnadene med mesterbrevordningen gis mesterbrevnemnda fullmakt til å innkreve og disponere gebyrene. Mesterbrevnemndas årsrapport og revisjonsbekreftet regnskap skal hvert år innen 15. mars fremlegges for Industridepartementet. Industridepartementet og/eller Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.

§ 5.Søknadsadresse m.v.

Søknad om mesterbrev, innbetaling av gebyrer og eventuelle klager sendes Mesterbrevnemnda.

0Endret ved forskrift 15 des 2000 nr. 1269 (i kraft 1 jan 2001).
§ 6.Overtredelsesgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen i mesterbrevloven § 1 tredje ledd, jf. fjerde ledd, kan pålegges å betale et overtredelsesgebyr på inntil kr 15 000,- til statskassen slik at det ved:

1. gangs overtredelse skal betales et gebyr stort kr 5 000,-.

2. gangs overtredelse skal betales et gebyr stort kr 10 000,-.

3. gangs overtredelse skal betales et gebyr stort kr 15 000,-.

Ved mer enn 3 overtredelser eller i særlig graverende tilfeller, slik som vedvarende og gjentatt misbruk eller forsettlige eller grove uaktsomme overtredelser, kan forholdet anmeldes og straffes med bøter.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1525 (i kraft 1 jan 2009).
§ 7.Saksbehandlingsregler

Ved mistanke om overtredelse av mesterbrevloven § 1 tredje ledd skal overtrederen tilskrives om forholdet og gis en svarfrist på 4 uker.

Etter svarfristens utløp kan det fattes vedtak om betaling av overtredelsesgebyr dersom forholdet ikke er brakt i orden. Frist for betaling av gebyret er 4 uker fra vedtakets dato.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1525 (i kraft 1 jan 2009).
§ 8.Klage

Vedtaket om å ilegge overtredelsesgebyr kan påklages til klagenemnda for mesterbrevordningen innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring § 7-2 første ledd bokstav e.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1525 (i kraft 1 jan 2009).

II

Forskriften trer i kraft 15. januar 1987.