Forskrift om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av sjømannsskatt.

DatoFOR-1986-12-12-2192
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1986 897
Ikrafttredelse06.06.1986
Sist endretFOR-1992-01-10-12
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1947-03-21-2-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om rentegodtgjørelse sjømannsskatt

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 1986 med hjemmel i lov 21. mars 1947 nr. 2 om skattlegging av sjømenn § 16 nr. 1 og kgl.res. av 12. august 1966 med fullmakt til Finansdepartementet å fastsette regler etter lov om folketrygd av 17. juni 1966 §§ 6-4, 16-3, 17-1 og 17-7. Endret 16. februar 1990 nr 117, 10. januar 1992 nr. 12.

§ 1.Sjømann som har krav på tilbakebetaling av sjømannsskatt skal ha rentegodtgjørelse etter følgende regler:
a)Når tilbakebetaling skjer i året etter trekkåret, godtgjøres renter med 7 pst. av beløpet.
b)Når tilbakebetaling skjer senere enn 31. desember i året etter trekkåret, godtgjøres dessuten for det overskytende tidsrom renter av skattebeløpet med 0, 7 pst. for hver måned eller del av måned.
§ 2.Sjømann som etter innbetaling av restskatt får tilbakebetalt beløpet, har krav på rentegodtgjørelse av det tilbakebetalte skattebeløp med 0, 7 pst. for hver måned eller del av måned som løper fra innbetalingen til tilbakebetalingen skjer.
§ 3.Bestemmelsene i §§ 1-2 om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av sjømannsskatt gjelder tilsvarende ved motregning. Ved motregning anses tilgodebeløpet tilbakebetalt samme dag som motregningen foretas.
§ 4.
a.Skattebeløp som det skal beregnes godtgjørelse av, blir ved beregningen av godtgjørelsen å avrunde oppover til nærmeste 100 kroner.
b.Rentegodtgjørelsen skal avrundes nedover til nærmeste hele krone.
c.Når det ved retting av sjømannsskatt fremkommer krav på tilbakebetaling av beløp som tidligere er utbetalt sjømannen, kan også for meget utbetalt rentegodtgjørelse kreves tilbakebetalt.
§ 5.Sjømann som har krav på tilbakebetaling av medlemsavgift til folketrygden skal ha rentegodtgjørelse etter samme regler som ved sjømannsskatt.
§ 6.Finansdepartementet, eller den departementet gir fullmakt, kan gi nærmere bestemmelser til utfylling og gjennomføring av reglene i denne forskrift.
§ 7.Denne forskrift gjelder for tilbakebetaling av sjømannsskatt og medlemsavgift til folketrygden for trekkåret 1985 og senere år som finner sted etter 6. juni 1986.