Forskrift om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger

DatoFOR-1986-12-17-2318
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1987 4
Ikrafttredelse02.02.1987
Sist endretFOR-2013-08-19-1036 fra 20.08.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§25, LOV-2007-02-16-9-§26, LOV-2007-02-16-9-§27, LOV-2007-02-16-9-§28a, LOV-2007-02-16-9-§45, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2013-08-19-1002
Kunngjort
Rettet11.01.2016 (§ 15 nr. 1)
KorttittelForskrift om boligplattformer m.v.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 17. desember 1986 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 21, § 25, § 26, § 27, § 28a og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 2 mars 1999 nr. 400, 11 april 2003 nr. 495, 29 juni 2007 nr. 1006, 14 mars 2008 nr. 305, 19 aug 2013 nr. 1036.
Rettelser: 16.08.2006 (§ 9 nr. 4), 11.01.2016 (§ 15 nr. 1).

Kapittel I. Generelt.

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1. Innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.
2. Rederiet: Definisjonen av rederiet i skipssikkerhetsloven § 4 gjelder tilsvarende.
3. Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som rederiet skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet.
4. Boligkvarter: De områder av innretningen som er beskrevet i denne forskrift.
5. Mønstringsstasjon: Møtested for entring av livbåter og redningsflåter.
6. Nødstasjon: Møtested for personell med bestemte oppgaver i en nødssituasjon.
0Endret ved forskrifter 2 mars 1999 nr. 400 (i kraft 1 sept 1999), 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 14 mars 2008 nr. 305 (i kraft 24 mars 2008).
§ 2.Virkeområde
1. Forskriften gjelder for innretninger som er registrert eller som skal registreres i norsk skipsregister.
2. Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 3.Plikter

Rederiet, arbeidsgiver, plattformsjef og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 19 aug 2013 nr. 1036 (i kraft 20 aug 2013).
§ 4.Dokumentasjon

Rederiet skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

0Endret ved forskrifter 2 mars 1999 nr. 400 (i kraft 1 sept 1999), 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 5.(Opphevet ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 i kraft 1 juli 2003).
§ 5 A.Gjensidig aksept

Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget eller designet på annen måte.

Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene.

Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

0Tilføyd ved forskrift 2 mars 1999 nr. 400 (i kraft 1 sept 1999).

Kapittel II. Boligkvarter m.v.

§ 6.Generelle krav
1. Boligkvarter skal være slik plassert at det er betryggende atskilt fra fareområder på innretningen. Boligkvarteret skal ikke grense direkte opp til eksplosjonsfarlige områder og skal tilfredsstille kravene i gjeldende brannforskrift for flyttbare innretninger.
2. Boligkvarteret skal være tilstrekkelig lydisolert samt beskyttet mot vær, hete og kulde.
3. Boligkvarteret skal være utstyrt med tilstrekkelig antall utganger/oppganger som gir lett adkomst til mønstringsstasjonene. Alle trapper, dører og ganger skal tilfredsstille kravet om hurtig og sikker evakuering.
4. Boligkvarteret skal være slik oppmerket, enten ved spesiell skilting eller ved f.eks. bruk av forskjellige farger i korridorene m.v. på de enkelte dekk, at det er lett å orientere seg om hvor man befinner seg i boligkvarteret.
5. Boligkvarteret skal være lagt til rette for å opprettholde en forsvarlig hygienisk standard.
6. Boligkvarteret skal være slik bygget og plassert at det sikres en tilstrekkelig ventilasjon og oppvarming.
7. Boligkvarteret skal inneholde et tilstrekkelig antall soverom, dagrom, spiserom, skifte- og dusjrom, vaske- og tørkerom for klær, sanitærrom, kontorer og andre lager- og arbeidsrom, samt bysse, proviant-, kjøle- og fryserom og helsekontor. Rommene skal være hensiktsmessig innredet og utstyrt, slik at de i praksis kan fylle den funksjon de er tiltenkt.
8. Boligkvarteret skal være innredet og utstyrt for personer av begge kjønn.
9. For operasjon i arktiske strøk kan det stilles særlige krav til konstruksjon av innredning.
10. Alle rom i boligkvarteret skal være tydelig merket med bruksområde og eventuelt antall køyeplasser/personer.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 7.Bygningstekniske krav
1. Utvendige gulv, tak og skott i boligkvarteret som er utsatt for været og/eller som grenser til maskiner, utstyr, arbeidssted m.v. skal være forsvarlig isolert. Isolasjonen skal ikke ha en høyere k-verdi enn 0,50. Isolasjonsmaterialet skal legges på en slik måte at kondensdannelse unngås og skal være festet på en forsvarlig måte.
2. Til skilleskott og dekk i eller mot boligkvarteret skal det benyttes kontruksjoner med lydreduksjon som tilfredsstiller de krav til lydisolering som til enhver tid gjelder for skip.
3. Alle materialer benyttet i boligkvarteret skal ha en overflate som er lett å holde ren.
4. Skott rundt maskinrom, oppvarmede tanker og områder med lave og/eller høye temperaturer som støter direkte opp til boligkvarter, samt damp- og varmtvannsrørledninger i boligkvarter skal være forsvarlig isolert.
5. Rørsystemer som ved lekkasje kan forårsake skade på personer eller miljø, skal ikke føres gjennom boligkvarteret.
6. Skott og tak i sanitærrom skal være av stål eller annet likeverdig materiale og isolert mot ytterskott.
7. Takhøyde i boligkvarteret hvor full bevegelse er nødvendig skal være minst 2.300 mm, regnet fra topp av ferdig gulv til underkant av takplatene.
8. Fri bredde i korridor skal være minst 1.000 mm.
9. Dører i boligkvarteret skal ha en lysåpning i karm som er minst 750 mm bred. Dører til sanitærrom i lugarer og til toalettavlukker i felles sanitærrom kan imidlertid ha en lysåpning i karm på 600 mm. Dør til helsekontor skal ha en lysåpning i karm på minst 850 mm. Dører skal ha en høyde over dekk på minst 2.050 mm.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 8.Korridorer, utganger, nødutganger og rømningsveier
1. Fra hvert dekk i boligkvarteret skal det være minst 2 utganger til fritt dekk, samt en innvendig trapp.
2. Alle fellesrom over 20 m² skal ha minst 2 utganger/oppganger innbyrdes plassert på motsatt side av rommet. Dører i fellesrom skal slå ut fra rommet.
3. For blindganger over 5 meter lange skal det være nødutgang/rømningsvei. Nødutgangene/rømningsveiene skal være minst 600 X 800 mm brede.
4. Alle dører og luker i nødutganger skal slå ut i retning av rømningsvei og skal lett kunne åpnes fra begge sider av en person. Dører og luker med terser skal være betjent sentralt. Dører til soverom skal være utstyrt med sparkepanel eller være ulåsbare.
5. Trappeoppganger, nødutganger og rømningsveier skal ikke sperres eller tildekkes, og de skal være arrangert slik at de gir en sikker atkomst til nød- og mønstringsstasjonene.
6. Nødutganger/rømningsveier skal være merket i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger.
7. Alle trapper i boligkvarteret skal ha en skråstilling som ikke overstiger 45° fra horisontalplanet og skal ha lik avstand mellom trinnenen. Trappene skal ha en hensiktsmessig bredde mellom vangene, dog ikke mindre enn 800 mm. Trapper skal ha rekkverk eller håndrekke på begge sider. Trapper som er over 1.600 mm brede, skal også ha rekkverk i midten.
8. Korridorer skal være utstyrt med minst en håndrekke. I korridorer som er over 1.600 mm brede og i andre større åpninger i forbindelse med korridorer, skal det være håndrekke på begge sider.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 9.Ventilasjon
1. All innredning skal være tilstrekkelig ventilert med mekanisk ventilasjon og ha overtrykk på 50 Pascal i forhold til omgivelsene. Ventilasjonsanlegg med luftinntak skal være slik plassert og konstruert at brannfarlige, giftige eller helsefarlige gasser, støv m.v. hindres fra å trenge inn i boligkvarteret.
2. Ventilasjonsanlegget skal være regulerbart slik at det sikrer en behagelig temperatur og tilstrekkelig luftsirkulasjon uten ubehagelig trekk under de klimaforhold som innretningen er spesifisert for å kunne operere under. Den relative luftfuktighet skal ikke være lavere enn 30% eller høyere enn 70%.
3. Ventilasjonsavtrekk fra helsekontor, bysse, vaskerom og toalettrom skal ledes i særskilte kanaler og aldri resirkuleres.
4. Ventilasjonsanlegget skal ha slik kapasitet at hvert rom i innredning tilføres minst 30 m³ frisk luft pr. person pr. time. Antall luftvekslinger pr. time skal i nedenfornevnte rom være minst som følger:
-Radiorom: 10
-Spiserom og dagrom: 6
-Tørr proviantrom: 10
-Bysse: 20 for tilførsel og 30 for avsug
5. Innblåsing av frisk og/eller oppvarmet/avkjølt luft til klosetter kan kun tillates dersom klosettene har dør til åpent dekk eller mekanisk avtrekk.
6. På innretning med uinnskrenket fartsområde skal oppholdsrom utstyres med klimaanlegg som minst skal være dimensjonert som følger ved den friskluftmengde som angitt under nr. 4 ovenfor.
6.1. Ved utetemperatur pluss 35° C med ca. 70% relativ fuktighet, skal innetemperatur på pluss 29° C med ca. 50% relativ fuktighet kunne oppnås. Returluft må ikke overstige 50%.
6.2. Anleggets kjølemaskineri og luftkjølere skal dessuten være tilpasset slik at ved utetemperatur på pluss 28° C med ca. 80% relativ fuktighet, skal innetemperatur på pluss 24° C med ca. 50% relativ fuktighet kunne oppnås.
7. Nødvendig reservemateriell for å sikre kontinuerlig drift av ventilasjonsanlegget skal være om bord.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 10.Oppvarming
1. Oppvarmingsanlegget skal være slik dimensjonert at det sikrer en minimumstemperatur på pluss 20° C under de klimaforhold som innretningen er spesifisert å kunne operere under. Det skal under ovennevnte forhold ikke være temperaturforskjeller større enn 5° C i det enkelte rom. Unntatt fra dette krav er lager, arbeidsrom, vaske- og tørkerom for klær, proviant, kjøle- og fryserom.
2. Varmeapparatet skal være fast anbrakt og skjermet slik at risiko for brann samt fare eller ulemper for de ombordværende unngås.
3. Det skal være mulig å regulere temperaturen individuelt i hvert enkelt soverom på en tilfredsstillende måte.
§ 11.Belysning
1. Soverom, helsekontor, spiserom, dagrom og bysse skal såvidt mulig være slik plassert at de får naturlig lys.
2. Kunstig belysning skal tilfredsstille de nedenfornevnte krav.
2.1. Den gjennomsnittlige kunstige belysning i hvert oppholdsrom skal være minst 100 lux. I soverom og dagrom skal det være installert tak, vegg- og bordlamper som muliggjør en variabel belysning. Ved hver køy skal det være en leselampe.
2.2. På skrivepulter: Minst 300 lux.
2.3. Byssa: Minst 300 lux på arbeidsplan 1 m over dørk.
2.4. I bad og toalett-rom: Minst 150 lux.
2.5. Korridorer: Minst 50 lux. Ved utganger mot dekk skal korridorbelysningen i en overgangssone kunne varieres mellom dagslys: 100 lux, og nattlys 20 lux.
2.6. Trapperom: Minst 100 lux. Lyskildene skal arrangeres slik at skygger i trappetrinnene unngås.
3. Ved måling av gjennomsnittlig belysning i et rom, skal alle elektriske lyskilder som normalt er i bruk, være påslått. Når lysmålingene utføres, skal alt dagslys være avskjermet. Det skal tas 5 målinger (en måling midt i rommet og en måling i hvert av rommets hjørner. Målingene foretas 1 m over gulvet).
§ 12.Bysse og proviantrom
1. Skott og takkledning i bysse, i fryse- og kjølerom skal være av rustfritt stål. Røropplegg, kanaler, kabler o.l. skal så vidt mulig være innebygget og slik at flatene blir plane og lette og holde rene.
2. Gulvet i bysse skal ha en sklisikker overflate som er lett å holde ren. Overgangen fra gulv til vegger og fast innredning skal være utført slik at det er lett å holde rent. Gulvet skal være forsynt med tilstrekkelig avløp for vann, minst ett på hver side på laveste punkt under alle normale krengeforhold.
3. Bysse skal ha en grunnflate som ikke er mindre enn 35 m².
4. Det skal innredes egne rom til oppbevaring av proviant. Proviantrommene skal plasseres så nær byssa som mulig.
5. Proviantrommene skal være slik plassert, konstruert og innredet at oversiktlig lagring muliggjøres, og provianten mest mulig unngår forringelse på grunn av for sterk varme, trekk og kondens eller på grunn av skade og forurensning forårsaket av skadedyr.
6. Det skal være fryserom som er tilstrekkelig stort til å romme de forråd av matvarer som bør oppbevares frosset. Fryserommet skal være utstyrt med termometer som kan avleses utenfra. Fryseromstemperaturen skal være minus 18 °C eller lavere.
7. Det skal være kjølerom som er tilstrekkelig stort til å romme de forråd av matvarer som bør oppbevares avkjølt. Kjøleromstemperaturen skal holdes mellom minus 1 og pluss 4 °C.
8. Dør til fryse- og kjølerom skal kunne åpnes fra innsiden selv om døren er låst fra utsiden. Det skal være alarmsystem fra fryse- og kjølerom til bysse.
9. Det skal være mulig å drenere vannansamling i fryse- og kjølerom samt øvrige proviantrom.
10. Bysse skal være utstyrt med håndvaskmuligheter med blandebatteri som kan opereres uten å bruke hendene.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 13.Soverom
1. Enhver som bor på innretningen skal ha egen køy. Rom bestemt til soverom skal ikke benyttes til andre formål.
2. Soverom skal innredes for maksimalt 2 personer.

Utenfor norsk kontinentalsokkel gjelder dette krav kun for den faste besetning. Som fast besetning betegnes de som p.g.a. sitt arbeidsområde følger innretningen fra felt til felt (location).

3. Gulvareal i soverom skal minst være 8 m² dersom soverommet er beregnet kun på én person, og minst 12 m² dersom soverommet er beregnet på to personer.
4. Ved måling av gulvflaten skal den del av flaten som opptas av køyer, skap, kommoder og sitteplasser regnes med, men ikke små og uregelmessige formede deler av gulvflaten som ikke effektivt øker den plass som kan benyttes til å bevege seg på. Areal for baderom kan være inkludert i minimumsstørrelsen for soverommet.
5. Det skal ikke være direkte åpninger inn til soverom fra dagrom, spiserom, bysse, vaske- og tørkerom for klær eller skifterom.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 14.Inventar og annet utstyr til soverom
1. Køyer skal være minst 2.000 mm lange og 800 mm brede, begge mål tatt innvendig.
2. Vertikal avstand mellom køyer og avstand mellom øvre seng og tak skal være minimum 900 mm.
3. I hvert soverom skal det være et låsbart klesskap til hver køy. I tillegg skal det være et eget skap eller plass til å henge opp redningsdrakt.
4. Klesskapet skal ha en innvendig høyde av minst 1.800 mm og et innvendig tverrsnitt på minst 600 X 600 mm.
5. I hvert soverom skal det være minst to 0,06 m³ låsbare skufferom til hver køy.
6. Soverom skal være utstyrt med bord og bekvemme sitteplasser.
7. I soverom bestemt for mer enn 1 person, skal køyer utstyres med fortrekksgardiner.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 15.Spiserom, dagrom og kontorrom
1. Spiserommene skal være store nok til at minst 50 pst. av totalt tilhørende personell kan innta sine måltider samtidig. Gulvarealet i spiserom skal være minst 1,2 m² pr. person rommet er bestemt for.
2. Spiserom skal være utstyrt med flere bord.

Hver person skal ved bordet ha en plass som er minst 600 mm bred og 400 mm dyp. Bord og stoler skal plasseres slik at atkomsten til bordplassen er mest mulig fri. Stoler skal være forsynt med ryggstø.

3. Det skal være egne dagrom for røykere og ikke-røykere.
4. Det skal være et eget rom hvor det kan vise film.
5. Dagrom og filmrom skal tilsammen utgjøre minst 1 m² pr. person av max. antall personer som kan være om bord. Det ene av disse rom skal kunne romme minst 50% av disse personer.
6. Plattformsjef, stabilitetssjef, teknisk sjef, boresjef og forpleiningssjef skal i alminnelighet hver ha et særskilt rom som er utstyrt som kontor. I tilfelle felles kontor ønskes benyttet, må dette ha slik størrelse og være slik innredet at kravet om særskilte avdelinger best mulig etterkommes.
7. Om bord skal det være et eget rom med innretninger for varme og kalde drikker. Rommet skal være plassert slik at det har inngang direkte fra dekk. Rommet skal ha håndvask eller håndvaskmuligheter, og være oppvarmet. Innredningen skal være slik at den er egnet for utearbeidende personell. Gulvet skal ha tilstrekkelig avløp.
8. Inventar, inkludert stoler, i filmrom og dagrom skal være forsvarlig festet. Dersom stoler i spiserom ikke festes til gulvet, skal det være en anordning foran utgangsdørene som hindrer at disse blir blokkert ved krengning.
§ 16.Helsekontor
1. Det skal være helsekontor i boligkvarteret. Kontoret skal være slik plassert at båretransport av syk eller skadet person kan foretas på medisinsk forsvarlig måte i bolikvarteret og til/fra arbeidsområdene og helikopterdekk.
2. Helsekontoret skal være innredet og utstyrt slik at undersøkelse og behandling kan foretas på en medisinsk forsvarlig måte.
3. Det skal anordnes et sanitærrom i tilknytning til helsekontoret. Rommet skal være utstyrt med WC, dusj og vask med blandebatteri.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 17.Sanitærrom, skifterom m.v.
1. Til hvert soverom skal det være knyttet sanitærrom utstyrt med vannklosett, dusj og vaskeservant med varmt og kaldt vann. Sanitærrommet skal være utstyrt med speil og skap for toalettsaker.
2. Dersom det er badstue om bord skal dørene til denne slå ut. Badstuen skal være utstyrt med alarm tilkoplet alarmklokke i gang utenfor og i kontrollrom.
3. I sanitærrom beregnet for mer enn en person og i skifterom må dusj være avskjermet. For hver dusj må det være eget vannavløp.
4. Plassert i nærheten av bysse skal det være eget toalett med håndvaskmuligheter for byssepersonalet.
5. Minst ett vannklosett skal plasseres på arbeidsdekk og ett nær kontrollrom.
6. Dersom det er mer enn ett klosett i et rom, eller klosetter i felles vaske- og baderom, skal hvert klosett stå i et eget avlukke utstyrt med låsbar dør.
7. Alle dører til sanitærrom skal kunne låses.
8. Det skal være egne rom til å skifte tøy m.v. Skifterom plasseres ved inngangen til boligkvarteret og utstyres med individuelle klesskap. Klesskapene skal ha en størrelse på minst 1.800 X 300 X 350 mm. Skapene skal ha låsbar dør. Det skal finnes et arrangement til tørking av arbeids- og fottøy.
9. I tilknytning til skifterom, skal det finnes håndvasker, dusjer, klosetter og urinaler i et antall som er rimelig i forhold til det antall personer som antas å ville bruke rommet samtidig. Dersom det er flere mindre skifterom skal disse utstyres med minimum en vask med vann, en dusj og et klosett.
10. Felles klosett, vaskerom, skifte- og dusjrom skal plasseres hensiktsmessig i forhold til arbeidssted og spiserom.
11. Bøttekott med utslagsvask og varmt og kaldt vann skal finnes på hvert dekk i boligkvarteret. Gulvet skal ha avløp for vann.
12. På alle dekk som er utstyrt med soverom, skal det være et eget oppbevaringsrom for lintøy.
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 18.Vaske- og tørkerom for klær

Det skal være adgang til å vaske og tørke klær i nødvendig utstrekning. Vask av arbeidstøy skal foregå i egen vaskemaskin. Vaskerom skal være anordnet slik at arbeidstøy og fritidstøy ikke blandes sammen. Gulvet skal ha minst ett avløp i hvert hjørne.

Kapittel III. Forskjellige bestemmelser.

§ 19.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 495 (i kraft 1 juli 2003).
§ 20.Ikrafttredelse
1. Denne forskrift trer i kraft 2. februar 1987. For innretninger som ble påbegynt bygget før 1. mars 1982 gjelder ikke kravene i § 7 nr. 7, nr. 8 og nr. 9.
2. Fra samme tid oppheves forskrift av 13. januar 1986 om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på borefartøy og andre flyttbare innretninger.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 21).