Forskrift om bibliotekstatistikk

DatoFOR-1987-01-05-2
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1987 15
Ikrafttredelse01.02.1987
Sist endretFOR-2011-12-08-1342 fra 23.12.2011
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-12-20-108-§3, LOV-1985-12-20-108-§6, LOV-1985-12-20-108-§10, LOV-1985-12-20-108-§11
Kunngjort
Rettet04.01.2012 (ordfeil)
KorttittelForskrift om bibliotekstatistikk

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet (nå Kulturdepartementet) 5. januar 1987 med hjemmel i lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek § 3 og § 11, jf. § 6 og § 10.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 jan 1994 nr. 3, 1 feb 1996 nr. 131, 14 juli 2003 nr. 961, 8 des 2011 nr. 1342. 

1. Virkeområde

Forskriftene gjelder for bibliotekvirksomhet som omhandles i lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek, lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen § 10 nr. 2 annet ledd og i lov av 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring § 12 første ledd, bibliotektjeneste i videregående skoler. 

2. Definisjon

Med bibliotekstatistikk forstås statistikk som omhandler bibliotekenes virksomhet (utlån og andre tjenester for publikum) og rammebetingelser (økonomi, personale, bok- og annen mediebestand, lokaler, åpningstider). Statistikken kan omhandle mer detaljerte opplysninger innen avgrensede områder.

Nasjonalbiblioteket kan gi utfyllende bestemmelser. 

3. Utforming, innberetning og publisering
3.1 Utforming

Nasjonalbiblioteket utarbeider statistikkskjemaer med veiledninger for de bibliotekkategoriene forskriftene i henhold til punkt 1 gjelder for.

3.2 Innberetning

Kommunen skal utarbeide og sende inn statistikk for folke- og skolebibliotekene i kommunen til fylkesbiblioteket innen fastsatt frist.

Fylkeskommunen innhenter statistikk fra de videregående skolene, utarbeider samlet statistisk oversikt og sender statistikkene til fylkesbiblioteket innen fastsatt tidsfrist.

Fylkesbiblioteket sender statistikk for egen virksomhet og rammebetingelser til Nasjonalbiblioteket innen fastsatt tidsfrist.

Fylkesbiblioteket utarbeider samlet statistisk oversikt over bibliotekenes virksomhet og rammebetingelser i fylkesbibliotekets virkekrets og sender statistikken til Nasjonalbiblioteket innen fastsatt tidsfrist. Fylkeskommunen skal bistå Nasjonalbiblioteket ved utarbeiding av spesialstatistikker.

Bibliotekstatistikk for helseinstitusjoner og fengsler utarbeides av den som er ansvarlig for driften av institusjonen. Nasjonalbiblioteket gir nærmere regler.

3.3 Publisering

Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for å utarbeide den samlede statistikk for de bibliotekkategorier forskriftene i henhold til punkt 1 gjelder for. Statistikken offentliggjøres og sendes de instanser som leverer statistikkinnberetning. 

4. Forskriftene trer i kraft 1. februar 1987. 
0Endret ved forskrifter 3 jan 1994 nr. 3, 1 feb 1996 nr. 131, 14 juli 2003 nr. 961 (i kraft 1 aug 2003), 8 des 2011 nr. 1342 (i kraft 23 des 2011).