Forskrift om forbud mot oppankring og mot fiske med visse redskaper i Gullfaksområdet mellom Gullfaks A plattformem og tilhørende lastebøye og Gullfaks A plattformen og havbunnsbrønnene A-1H, A-2AH, A-3H, A-4H og A-5H.

DatoFOR-1987-02-13-76
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1987 s 116
Ikrafttredelse13.02.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§47, LOV-1976-12-17-91-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeforbud mv ved Gullfaks

Fastsatt ved kgl.res. av 13. februar 1987 med hjemmel i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 47, 6. ledd og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 4. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

§ 1.Forskriftene får anvendelse i et område innenfor de eksisterende sikkerhetssonene rundt Gullfaks A plattformen og tilhørende lastebøye, og området mellom disse, avgrenset av to tilnærmet parallelle linjer tangentialt på sikkerhetssonene, samt et område innenfor sikkerhetssonene rundt de fem havbunnsbrønnene A-1H, A-2AH, A-3H, A-4H og A-5H og området mellom disse og Gullfaks A plattformen, avgrenset ved to linjer, som er de ytre tangentene til sikkerhetssonene rundt henholdsvis Gullfaks A og brønn A-5H i sør og Gullfaks A og brønn A-3H i nord. 
UTMGEOGRAFISKE
KOORDINATERKOORDINATER
Gullfaks A plattformen6 782 834,7 N61° 10′ 33,982″ N
456 386,0 Ø02° 11′ 20,935″ Ø
Gullfaks A lastebøye SPM 16 784 582,6 N61° 11′ 20,935″ Ø
454 706,4 Ø02° 09′ 27,026″ Ø
A-1H havbunnsbrønn6 783 765,2 N61° 11′ 04,729″ N
458 109,2 Ø02° 13′ 15,512″ Ø
A-2AH havbunnsbrønn6 783 264,3 N61° 10′ 48,488″ N
457 967,5 Ø02° 13′ 06,428″ Ø
A-3H havbunnsbrønn6 784 066,1 N61° 11′ 14,259″ N
457 608,3 Ø61° 11′ 14,259″ N
A-4H havbunnsbrønn6 784 159,2 N61° 11′ 41,259″ Ø
458 292,5 Ø02° 13′ 27,470″ Ø
A-5H havbunnsbrønn6 783 072,5 N61° 10′ 42,127″ N
457 546,9 Ø02° 12′ 38,432″ Ø
§ 2.Innenfor de områdene som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over havbunnen.
§ 3.Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. straffeloven § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse på forholdet.
§ 4.Disse forskrifter trer i kraft straks.