Forskrift om valg av tillitsmannsutvalg (distriktsstyre) og dets arbeidsoppgaver og arbeidsform (reinbeitedistriktene).

DatoFOR-1987-03-04-164
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1987 166
Ikrafttredelse04.03.1987
Sist endretFOR-2007-06-29-818 fra 01.07.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§8 jf LOV-2007-06-15-40-§82, FOR-2007-06-29-818
Kunngjort
KorttittelForskrift om tillitsmannsutvalg m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. mars 1987 med hjemmel i lov om reindrift av 9. juni 1978, § 8.
Endringer: Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 818.

I

§ 1.Formål

Denne forskrift gjelder styringsorganet i reinbeitedistriktene. Forskriften har som formål å legge forholdene til rette for en samfunnsgagnlig utvikling av reindriften innen distriktene på en måte som sikrer ivaretagelse av den enkelte reindriftsutøvers og reindriftsnæringens rettmessige interesser.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med

a)reinbeitedistrikt: de avgrensede arealer som hvert reinbeiteområde er delt inn i, jfr. lov om reindrift § 2, 2. ledd og hvor det er bestemt beitetid og høyeste antall rein er fastsatt.
b)aktiv reindriftsutøver: person som har rett til å utøve reindrift etter lov om reindrift § 3, og som i det vesentlige yter sin arbeidsinnsats innen reidriftsnæringen og har sin livssituasjon knyttet til dette yrke.
c)siida: en gruppe av driftsenheter som driver reindrift i samarbeid.

II Valg

0Kapitlet opphevet ved forskrift 29 juni 2007 nr. 818 (i kraft 1 juli 2007).

III Tillitsmannsutvalgets (distriktsstyrets) oppgaver og myndighet m.m.

§ 9.Oppgaver

Tillitsmannsutvalget (distriktsstyret) skal utføre de oppgaver som det er gitt med hjemmel lov om reindrift og i den til enhver tid gjeldende reindriftsavtale.

Tillitsmannsutvalget (distriktsstyret) er distriktets utøvende organ og skal fremme forslag for årsmøtet og gjennomføre de vedtak som blir fattet av distriktet. Tillitsmannsutvalget (distriktsstyret) skal stå for den daglige forvaltningen av distriktet og bl.a. gi uttalelser om arealsaker og bestyre felles anlegg og midler. Tillitsmannsutvalget (distriktsstyret) skal opptre utfra sedvane og rettsoppfatninger i reindriften i distriktet, såfremt dette ikke er i strid med gjeldende lover og regler.

§ 10.Beslutningsdyktighet

Møte i tillitsmannsutvalget (distriktsstyret) innkalles av formannen, eller av et flertall av de øvrig medlemmer. Tillitsmannsutvalget (distriktsstyret) er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

Tillitsmannsutvalgets (distriktsstyrets) vedtak er bindende for den enkelte reindriftsutøver i distriktet.

§ 11.(Opphevet ved forskrift 29 juni 2007 nr. 818 i kraft 1 juli 2007.)
§ 12.Økonomi

Til distriktskassen innbetaler hver driftsenhet en avgift pr. rein i vårflokk (1. april) i distriktet. Avgiftens størrelse skal være minst kr 2,- pr. rein.

§ 13.(Opphevet ved forskrift 29 juni 2007 nr. 818 i kraft 1 juli 2007.)
§ 14.Fellesbeitedistrikt

Til distriktskassen i fellesbeitedistriktet innbetaler hvert distrikt en avgift som beregnes i forhold til reintallet i det enkelte distrikt. Avgiftens størrelse bestemmes av styret i fellesbeitedistriktet. Avgiften skal nyttes til dekning av fellesutgifter.

Kostnader i fellesbeitedistriktet som bare vedkommer enkelte, skal utlignes på de angjeldende distrikter i forhold til reintallet i distriktet. Ved investeringer fordeles fellesdistriktets egenandel på samme måte på de distrikter som anlegget skal tjene.

For bruk av fellesanlegg kan styret pålegge reineiere som bruker fellesanlegg en avgift i forhold til reintallet.

Bestemmelsene i denne forskrift får for øvrig anvendelse så langt de passer. Styret for fellesbeitedistriktet har ansvar for å planlegge, anlegge, drive og vedlikeholde fellesanlegg.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 818 (i kraft 1 juli 2007).

IV

§ 15.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves midlertidig forskrift om Tillitsmannsutvalg av 15. april 1980.