Forskrift om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging.

DatoFOR-1987-06-12-503
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1987 s 526
Ikrafttredelse12.06.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§9, LOV-1987-06-12-37
Kunngjort
KorttittelForskrift om skatteregler - distriktsutbygging

Kapitteloversikt:

Overgangsregler fastsatt av Finansdepartementet 12. juni 1987 med hjemmel i avsnitt II i lov av 12. juni 1987 nr. 37 om endring i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging.

I.

Skattytere som ved utgangen av 1986 drev næring i kommune hvor Distriktenes Utbyggingsfond gir investeringstilskudd, og som har avsetninger fra 1986 eller tidligere år, kan etter særskilt samtykke nytte disse avsetninger til investering i nevnte næring. Det er en forutsetning for at slikt samtykke skal kunne gis, at søknad fremsettes overfor kompetent myndighet innen utgangen av 1987.

II.

Søknader om samtykke som nevnt under avsnitt I skal behandles etter de samme regler og retningslinjer som gjaldt for behandlingen av søknader etter distriktsskatteloven § 1, femte ledd, dog slik at det ikke gis samtykke til bruk av avsetninger til investering i bygning eller fast anlegg for utleie hvor det kreves samtykke etter § 3 i forskrift om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging - unntak for investeringer i visse bygninger og faste anlegg, fastsatt ved kgl.res. av 21. september 1979.

III.

Forskriften trer i kraft straks.