Forskrift om særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk internasjonalt skipsregister

DatoFOR-1987-06-30-579
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1987 624
Ikrafttredelse01.07.1987
Sist endretFOR-2016-02-26-197 fra 01.03.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-48-§4, jf FOR-1987-06-12-488
Kunngjort
KorttittelForskrift om særskilt fartsområde NIS

Hjemmel: Fastsatt 30. juni 1987 av Handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) med hjemmel i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 4 tredje ledd , jfr. kgl.res. av 12. juni 1987 om delegering av Kongens myndighet til å fastsette forskrifter etter lovens § 4 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 juni 1989 nr. 399, 6 nov 2002 nr. 1262, 1 jan 2014 nr. 238, 26 feb 2016 nr. 197.

§ 1.Definisjoner.

Med skip menes i denne forskrift fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet som forsyningsskip, hjelpefartøyer, boreplattformer og andre flyttbare innretninger.

§ 2.Anvendelse.

Denne forskrift kommer til anvendelse på fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten som nevnt i § 1. Forskriften får ikke anvendelse på seismiske fartøy og konstruksjonsskip. Med konstruksjonsskip menes et fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske operasjoner, rørlegging eller vedlikehold av innretninger.

Forskrift av 4. november 1981 om fartsområder kommer ikke til anvendelse for skip som omfattes av denne forskrift.

0Endret ved forskrift 26 feb 2016 nr. 197 (i kraft 1 mars 2016).
§ 3.Fartsområde. Fartstillatelse

Skip som omfattes av denne forskrift tillates ikke fart mellom norske havner. Som norsk havn anses i denne forskrift også innretning for olje- og gassvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Tillatelse til fart på norsk kontinentalsokkel kan unntaksvis gis til andre spesielle fartøystyper i særoppdrag etter foreleggelse av søknaden for Nærings- og fiskeridepartementet.

Sjøfartsdirektoratet fører kontroll med at betingelsene etterleves.

0Endret ved forskrifter 6 nov 2002 nr. 1262 (i kraft 1 des 2002), 1 jan 2014 nr. 238, 26 feb 2016 nr. 197 (i kraft 1 mars 2016).
§ 4.Straff.

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes med bøter i medhold av lov 12. juni 1987 nr. 48 § 11, såfremt strengere straff ikke kommer til anvendelse i medhold av annen lovbestemmelse.

Ved overtredelser kan departementet bestemme at skipet skal slettes av registeret, jfr. lov om norsk internasjonalt skipsregister § 12 annet ledd.

0Endret ved forskrift 26 feb 2016 nr. 197 (i kraft 1 mars 2016).
§ 5.Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1987.